2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas – pagrindinės rizikos Jūsų įmonei

2019-01-16
 
2019-01-01 įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas, reglamentuojantis pranešimų apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo įmonėje tvarką ir apie pažeidimus pranešusių asmenų apsaugą. Remiantis šiuo įstatymu, valstybės, savivaldybės įstaigos, įmonės, kuriose dirba 50 ar daugiau darbuotojų, privalo sukurti vidinę informacijos apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūrą. Įstatymas taikomas tiek užsienio, tiek Lietuvos juridiniams asmenims. Už informacijos apie pažeidimus kanalo įdiegimą bei jo funkcionavimo tikrinimą atsako įmonės vadovas, o neįgyvendinus tvarkos asmuo su informacija apie pažeidimą turi teisę kreiptis tiesiogiai į LR Prokuratūrą.
 
Pažeidimai, apie kuriuos gali būti pranešama
 
Šiuo nauju reglamentavimu siekiama suteikti apsaugą asmenims, pranešusiems apie įvairius pažeidimus įmonėje:
 
Apie korupcinio pobūdžio pažeidimus, nusikalstamą veiką ar administracinius pažeidimus.
Apie kitus galimus teisės pažeidimus, pavyzdžiui, pažeidimus darbiniuose santykiuose: tarnybinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą, profesinės etikos normų pažeidimą ir pan.
 
Pranešimus apie pažeidimus pateikusių asmenų teisės:
 
Jie turi teisę gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
Jie turi teisę gauti kompensaciją; 
Turi būti užtikrinamas jų konfidencialumas;
Jiems draudžiama daryti neigiamą poveikį (atleisti iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas, apriboti karjeros galimybes, kelti abejones dėl kompetencijos ar pan.).
 
Ką turi padaryti Jūsų įmonė?
 
Pagal esamą reglamentavimą, įmonėje, kurioje yra 50 ar daugiau darbuotojų, turėtų būti sukurta ir taikoma vidinė informacijos apie įstatyme nurodytus požymius atitinkančius pažeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra, pagal kurią turi:
 
Egzistuoti vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas;
Paskirtas asmuo, asmenų grupė ar specialus padalinys, kuris administruos informacijos teikimą, nagrinės gautą informaciją, užtikrins asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą ir pan.
 
Kokia atsakomybė gresia to nepadarius?
 
Nesant vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo ar jam esant neveiksmingam, asmuo su informacija apie aukščiau nurodytus požymius atitinkantį pažeidimą turi teisę kreiptis tiesiogiai į LR Prokuratūrą. Už informacijos apie pažeidimus kanalo įdiegimą bei jo funkcionavimo tikrinimą atsako įmonės vadovas.