Aiškėja „Brexit“ derybinės pozicijos dėl intelektinės nuosavybės teisių

Pasirengimo deryboms ir derybų su Jungtine Karalyste pagal Europos Sąjungos (ES) sutarties 50 straipsnį darbo grupė 2017 m. rugsėjo 6 d. paskelbė poziciją dėl intelektinės nuosavybės teisių (tarp jų ir geografinių nuorodų) (angl. Position paper transmitted to EU27 on Intellectual property rights (including geographical indications)).
 
Šioje pozicijoje įvardinti pagrindiniai ES pozicijos principai, kurių pagrindu vyks derybos su išstojančiąja Jungtine Karalyste dėl ES saugomų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos. Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos sritis yra viena iš svarbiausių ES reguliuojamų sričių, taip pat tiesiogiai susijusi su verslo santykiais. Derybų metu svarbiausia yra susitarti, ar ir kaip po išstojimo iš ES Jungtinėje Karalystėje bus saugomi intelektinės nuosavybės objektai, į kuriuos iki šios valstybės išstojimo datos buvo įgyta vieningos galios ES teisinė apsauga. Pirmiausiai, turima omenyje tokių intelektinės nuosavybės teisių objektų, kaip ES prekių ženklai, Bendrijos dizainai, Bendrijos augalų veislės, ES geografinės nuorodos žemės ūkio ir maisto produktų, vynų ir spiritinių gėrimų srityse, apsauga, kuri šiuo metu vieningai saugomi visose ES valstybėse narėse. Taip pat svarbūs klausimai, susiję su prekių platinimo išnaudojimu vidaus rinkoje ir su tuo plaukiančiu lygiagrečios prekybos ribojimo draudimu.
 
Pozicijoje siūloma derybų metu vadovautis tokiais išeities principiniais aspektais.
 
Pirma, pozicijoje siūloma deryboe vadovautis taisykle: kas pagal galiojančią ES teisę yra Europos Sąjungos mastu įgyta iki Jungtinės Karalystės išstojimo datos, tas ir toliau galioja ir saugoma taip kaip ir iki išstojimo. Kitaip tariant, išstojimas kaip faktas savaime nedaro įtakos ES vieningos galios intelektinės nuosavybės teisių apsaugai ES ir Jungtinėje Karalystėje. Taigi, pagal šią taisyklę būtų taip, kad, tarkim, jeigu iki JK išstojimo datos yra įgytas ES prekių ženklas (arba, pvz., Bendrijos dizainas), tokiu atveju ir po išstojimo toks ES prekių ženklas turėtų būti saugomas Jungtinės Karalystės teritorijoje. Taip pat siūloma, kad JK teritorijoje tokios intelektinės nuosavybės teisės būtų saugomos taip, kaip tai numato atitinkami ES teisės aktai. Tokie patys principiniai aspektai siūlomi ir geografinių nuorodų srityje, tačiau su papildomu įpareigojimu Jungtinei Karalystei sureguliuoti jų apsaugą nacionaliniu lygiu, atitinkančiu ES apsaugos lygį (atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu JK nėra specialaus geografinių nuorodų apsaugos reguliavimo).
 
Antra, siūloma užtikrinti labai svarbų registruotinoms intelektinės nuosavybės teisėms aspektą, tai pasinaudojimo pirmumo teise į atitinkamą intelektinės nuosavybės teisės objektą (prekių ženklą, dizainą ir kt.) tęstinumą. Turima omenyje tai, kad jeigu iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES datos, buvo paduota paraiška įgyti vieningos galios ES intelektinės nuosavybės teises (pvz., į ES prekių ženklą, Bendrijos dizainą ir kt.), tai toks pareiškėjas minėtos ES paraiškos pagrindu gali naudotis pirmumo teise paduodamas paraišką dėl to paties objekto Jungtinėje Karalystėje ir po šios šalies išstojimo iš ES datos.
 
Trečiasis siūlymas susijęs su medicinos produktų bei augalų apsaugos priemonių papildomos apsaugos liudijimų ES galiojimu. Principas toks, kad jeigu iki išstojimo datos pagal galiojančią ES teisę buvo paduotas prašymas įgyti papildomos apsaugos liudijimą arba pratęsti jo galiojimą Jungtinės Karalystės kompetentingai institucijai, tai ir po išstojimo šis procesas turi būti tęsiamas ir baigiamas taip, kaip numatyta pagal ES teisę.
 
Ketvirta, specialiai siūloma susitarti dėl duomenų bazių teisinės apsaugos. Derybininkams rekomenduojama vadovautis tuo, kad duomenų bazių kūrėjų bei gamintojų teisės, saugotos iki JK išstojimo datos, būtų ir toliau saugomos ES valstybėse narėse ir Jungtinėje Karalystėje taip, kaip jos buvo saugomos ir iki išstojimo. Kitaip tariant, siūloma iki JK išstojimo datos sukurtas ir (ar) pagamintas duomenų bazes ir toliau saugoti pagal ES suderintas apsaugos taisykles ir Jungtinėje Karalystėje. Šis specialiai duomenų bazių apsaugai skirtas siūlymas susijęs su prevencija dėl galimo po išstojimo iš ES kitokio duomenų bazių apsaugos standarto numatyto Jungtinės Karalystės teisėje, kaip kad buvo ir iki ES duomenų bazių apsaugos direktyvos priėmimo.
 
Penktas siūlymas susijęs su platinimo teisių išnaudojimo (angl. exhaustion) taisykle. Ji bendriausia prasme šiandien reiškia, kad jeigu prekės, pažymėtos prekių ženklu ar susijusios su saugomu dizainu, ar su saugomu išradimu, pirmą kartą teisėtai buvo išleistos į rinką Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tai tokių prekių tolesnio platinimo minėtoje rinkoje, intelektinės nuosavybės teisių subjektas negali kontroliuoti, t. y. negali drausti laisvo tokių prekių judėjimo. Tai labai svarbi pozicija, nes susijusi su laisvu prekių judėjimo užtikrinimu, lygiagrečios prekių prekybos ribojimo draudimu. Siūloma vadovautis tokiu principu: jeigu iki JK išstojimo iš ES datos, platinimo teisė pagal galiojančią ES teisę buvo išnaudota, tokiu atveju, ir po išstojimo datos laikoma, kad tokių prekių platinimo negalima kontroliuoti ir visose ES valstybėse narėse, ir Jungtinėje Karalystėje. Todėl platinimo teisės išnaudojimas, įvykęs iki išstojimo datos, ir toliau galioja Jungtinei Karalystei po jos išstojimo. Kitaip tariant, prekių platinimo kontrolė Jungtinės Karalystės rinkoje nebūtų sugrąžinama.
 
Nors ES Komisijos darbo grupės pozicijoje nėra nuostatų dėl Jungtinės Karalystės dalyvavimo Bendrojo patentų teismo, nagrinėsiančio Europos patentų ir Bendros galios patentų ginčus, susitarime, tačiau iki šiol atlikti šios valstybės veiksmai rodo siekį būti minėto susitarimo dalyve. Tokia politinė nuostata Didžiojoje Britanijoje buvo išreikšta 2016 m. lapkričio mėn. Anglijos parlamente šių metų birželio mėn. 26 d. buvo pateikti minėto tarptautinio susitarimo ratifikavimo dokumentai, o Škotijos parlamente tas pats padaryta šių metų rugpjūčio 31 d. Tiesa, Anglijos parlamentas atidėjo debatus dėl ratifikavimo neribotam laikui, bet reikia tikėtis, kad principinė politinė nuostata dėl dalyvavimo Bendro patentų teismo veikloje dėl „Brexit“ proceso nesikeis.