Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas palies ir mokymosi įstaigas: egzamino metu pateikti atsakymai yra asmens duomenys

2018-01-17
 
Iki šiol mokymosi ir kitos asmenis egzaminuojančios įstaigos su rašytine egzamino atsakymų medžiaga iš esmės elgdavosi savo nuožiūra. Ją tvarkydavo, saugodavo ir (ne)leisdavo su ja susipažinti pagal įstaigos viduje galiojančią tvarką, kartais netgi žodinę ir neformalizuotą. Po Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimo byloje C-434/16 tokia praktika turės būti peržiūrėta.
 
ESTT konstatavo, kad tiek egzaminą laikančio asmens raštiški atsakymai, tiek ir dėl šių atsakymų egzaminuotojo pateiktos pastabos yra asmens duomenys.
 
Sprendimą nulėmė atvejis Airijoje
 
Šis sprendimas priimtas į ESTT kreipusis Airijos teismui, nagrinėjančiam bylą dėl atsisakymo apskaitininkui  P. Nowak leisti susipažinti ir gauti jo profesinio apskaitos egzamino darbo kopiją.
 
ES Teisingumo Teismo nuomone, atsakymai į egzamino klausimus yra asmens duomenys, nes, pirma, šių atsakymų turinys atspindi egzaminą laikančio asmens žinių lygį ir kompetenciją konkrečioje srityje ir, atitinkamai, jo mąstymo procesus, įžvalgą ir kritinį mąstymą. Antra, šios informacijos panaudojimas, dėl kurio egzaminuojamasis, pavyzdžiui, išlaiko atitinkamą egzaminą arba ne, gali daryti poveikį jo teisėms ir interesams, nes gali nulemti, pavyzdžiui, jo galimybes įgyti trokštamą profesiją, užsiimti pageidaujama darbine veikla arba turėti tam įtakos.
 
Egzaminuotojo pastabos dėl egzaminą laikančio asmens atsakymų į klausimus taip pat pripažintos egzaminą laikiusio asmens duomenimis. Šių pastabų turinys atspindi egzaminuotojo nuomonę arba vertinimą dėl egzaminą laikiusio asmens žinių ir gebėjimų atitinkamoje srityje. Be to, tokiomis pastabomis konkrečiai siekiama užfiksuoti egzamino užduočių rezultatus, ir todėl šios pastabos gali turėti poveikį egzaminą laikiusiam asmeniui.
 
Taigi nuo šiol egzaminus laikantys asmenys galės naudotis teisėmis, įtvirtintomis asmens duomenų apsaugos reguliavime: iš esmės neribojamą teisę susipažinti su egzamino darbu, taip pat gauti jo kopiją, prieštarauti jo atskleidimui tretiesiems asmenims, jį pataisyti ir prašyti, kad jis būtų sunaikintas.
 
Tiesa, dėl teisės pataisyti asmens duomenis ESTT pažymėjo, kad ši teisė akivaizdžiai neapima egzaminą laikiusio asmens teisės „pataisyti“ klaidingus atsakymus. Tačiau šia teise galima pasinaudoti tais atvejais, kai, pavyzdžiui, per klaidą sukeičiamos dviejų egzaminą laikiusių asmenų darbų kopijos arba prarandama dalis lapų su šio asmens atsakymais, todėl minėti atsakymai nėra išsamūs.
 
Kas laukia egzaminus organizuojančių įstaigų?
 
Egzaminus organizuojančioms įstaigoms šis ESTT sprendimas iš esmės reiškia tai, kad egzamino darbus jos turės saugoti ir tvarkyti laikydamosi duomenų apsaugos principų bei užtikrinti, kad egzaminus laikę asmenys galėtų pasinaudoti aukščiau nurodytomis savo teisėmis.
 
Visų pirma, be egzaminą laikiusio asmens sutikimo su jo darbu negalės būti leidžiama susipažinti jokiems tretiesiems asmenims. Todėl turėtų būti atsisakyta praktikos, kai egzaminuojamajam atėjus susipažinti su savo darbu, jam pateikiama visų egzaminą laikiusių asmenų ar tam tikros jų grupės darbai.
 
Antra, egzaminų darbai turės būti saugomi tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas, o po to turėtų būti sunaikinami arba anonimizuojami. ES Teisingumo Teismo nuomone šis „būtinumo“ laikotarpis paprastai turėtų būti siejamas su egzamino rezultatų apskundimo terminu.
 
Trečia, po šio ESTT sprendimo egzaminus organizuojančioms įstaigos iš esmės tampa „asmens duomenų valdytojais“, todėl joms kyla pareiga informuoti egzaminuojamuosius apie jų asmens duomenų tvarkymą, tvarkymo tikslus, turimas teises ir pateikti kitą informaciją, susijusią su jų asmens duomenų tvarkymu.
 
Ketvirta, egzaminuojančios įstaigos privalės įgyvendinti egzaminuojamųjų asmenų teises, susijusias su egzamino atsakymo duomenimis: teisę susipažinti su duomenimis ir kaip jie tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą.
 
Taigi mokymosi ir kitoms egzaminus organizuojančioms įstaigoms būtų tikslinga, atsižvelgiant į ES Teisingumo Teismo pateiktus išaiškinimus, iš naujo įvertinti jose galiojančias egzaminų atsakymų saugojimo, tvarkymo ir susipažinimo su jais tvarkas bei jų atitiktį duomenų apsaugos reikalavimams.
Nustačius spragas, būtų tikslinga naują, asmens duomenų apsaugos reikalavimus atitinkančią, tvarką įtvirtinti įstaigos vidiniame dokumente.
 
Tokia šiuo metu galiojančios egzaminų medžiagos tvarkymo ir saugojimo tvarkos peržiūra reikalinga siekiant ne tik užtikrinti visapusę egzaminus laikančių asmenų duomenų apsaugą, bet ir išvengti administracinių baudų. Šiuo metu už asmens duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą gresia administracinė bauda nuo 300 iki 1150 eurų. Tuo tarpu nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiantis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ne tik nustatys papildomas duomenų subjektų teises, bet ir ženkliai didesnes baudas už duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymą – net iki 20 000 000 eurų arba iki 4 proc. įmonės metinės apyvartos.