„Brexit“ apžvalga

Birželio 23 d. Jungtinės Karalystės (JK) gyventojai referendumu nusprendė trauktis iš Europos Sąjungos (ES). Šiai dienai JK vis dar yra ES narė – ES teisė toliau galioja JK visa apimtimi ir visi iš jos kylantys JK įsipareigojimai.
 
Norėdama pradėti savanorišką išstojimą iš ES, JK vyriausybė turi oficialiai ES paprašyti pradėti išstojimo procedūrą, numatytą Lisabonos sutarties 50-ame straipsnyje. Pastarasis straipsnis numato, kad valstybė narė nusprendusi išstoti iš ES apie savo ketinimą praneša Europos Vadovų Tarybai (EVT) ir tuomet ES susidera ir sudaro su ta valstybe susitarimą, kuriame nustatoma išstojimo iš ES tvarka.
 
JK ministrė pirmininkė spalio 2 d. pareiškė, kad JK formalų išstojimo iš ES procesą pradės (t.y. inicijuos Lisabonos sutarties 50-ajame straipsnyje numatytą procesą) ne vėliau kaip 2017-ųjų m. kovo pabaigoje.  Pagal Lisabonos 50-ąjį straipsnį nuo to laiko, kai oficialiai informuojama EVT, prasideda dvejų metų pereinamasis laikotarpis, per kurį ES ir JK turi susiderėti dėl išstojimo susitarimo. Šis laikotarpis gali būti pratęstas, jeigu tam pritaria visos ES narės. Taigi, galima būtų daryti prielaidą, kad JK neišstos iš ES anksčiau nei 2019 m. vasarą.
 
Taip pat ministrė pirmininkė pranešė, kad JK vyriausybė 2017 m. balandžio ar gegužės mėnesį ruošiasi JK parlamento svarstymui pateikti „Didįjį anuliavimo įstatymą“ (angl. „Great Repeal Bill“), kuris (jeigu bus priimtas) panaikins 1972 m. priimtą Europos Bendrijų aktą, pagal kurį buvo įtvirtintas ES teisės galiojimas JK . 1972 m. priimto akto panaikinimas neįsigalios, kol JK neišstos iš ES 50-ajame straipsnyje numatyta tvarka. Šiuo pereinamu laikotarpiu (t.y. iki JK visiškai išstos iš ES) visa ES teisė ir įsipareigojimai toliau galioja JK.
 
Šiuo metu nėra aišku, kaip po JK išstojimo atrodys JK ir ES dvišalis ekonominis ir teisinis bendradarbiavimas. „Ellex Valiunas“ ekspertai apžvelgia kelis labiausiai paplitusius modelius, kaip ES apibrėžia ekonominius santykius su ne ES šalimis, kurie galėtų būti taikomi „Brexit“ atveju.
  • EEE (Europos ekonominės erdvės) ar panašus susitarimas (pvz., kaip su Norvegija, Islandija ar Lichtenšteinu). Pagal šį modelį ne ES šalis turi visišką prieigą prie bendros ES prekių ir paslaugų rinkos, o visos su bendrąja rinka susijusios ES teisės nuostatos toliau galioja ir yra perkeliamos į EEE šalies teisės nuostatas;
  • dvišaliai susitarimai (pvz., kaip su Šveicarija). Su ES susitariama dėl dvišalių susitarimų, apibrėžiančių ne ES šalies prieigą prie konkrečių bendros rinkos sričių, ir dėl tam tikrų teisės nuostatų taikymo;
  • susitarimas dėl Muitų sąjungos (pvz., su Turkija). Sudaroma Muitų sąjungos sutartis, nustatanti laisvą prekybą prekėmis tarp ES ir ne ES šalies. Ne ES šalis privalo laikytis ES taisyklių, susijusių su muitais, ir turi mažai arba beveik neturi įtakos, kuriant šias taisykles;
  • prekybos sutartys. Ne ES šalis gali laisvai pati sudaryti atskirus prekybos susitarimus; šalies santykiai su ES yra apibrėžiami šia prekybos sutartimi.
Šiuo metu konkrečios teisinės pasekmės verslui ir asmenims nėra aiškios, nes jos priklauso nuo ES ir JK derybų dėl išstojimo rezultato ir susitarimo, kuri ES teisės dalis lieka toliau taikoma ir kokia apimtimi.
 
Po referendumo daugiau kaip vienas tūkstantis advokatų iš visos JK pasirašė laišką adresuotą JK ministrui pirmininkui, išreikšdami teisinę nuomonę, kad įvykusio referendumo rezultatai nėra teisiškai įpareigojantys ir jog prieš pasinaudojant Lisabonos sutarties 50-uoju straipsniu, turėtų būti surengtos diskusijos ir balsavimas parlamente.
 
Liepos 19 d. JK įvyko pirmasis teismo posėdis, kuriame teismas nagrinėjo ieškinius, nukreiptus prieš „Brexit“, kuriuose teigiama, jog JK ministras pirmininkas negali vienas pats aktyvuoti Lisabonos sutarties 50-ojo straipsnio, pagal kurį būtų pradėtos derybos dėl išstojimo iš ES. Tai padaryti esą gali tik parlamentas. Teisme buvo nuspręsta, kad atsakovas (įvardintas kaip už JK pasitraukimo iš ES („Brexit“) reikalus atsakingas ministras) turi iki š.m. rugsėjo pradžios pateikti atsiliepimą į ieškinį. Numatyta, kad kitas teismo posėdis įvyks 2016 m. spalio 15 d.
 
Panašūs ieškiniai, nukreipti prieš „Brexit“ taip pat buvo pateikti Šiaurės Airijoje. Rugpjūčio 19 d. ieškovai (pagrinde vietiniai politikai ir bendruomenės aktyvistai) pateikė ieškinį teismui prieš JK planus išstoti iš ES.
 
Dėl naujausios informacijos arba papildomais klausimais, susijusiais su „Brexit“, prašome kreiptis į mūsų ES teisės ekspertus.