Europos Komisija inicijuoja rimtus pokyčius mokesčių konsultacijų rinkoje

2017 m. birželio 21 d. Europos Komisija pasiūlė naujas griežtas skaidrumo mokesčių srityje taisykles, taikomas mokesčių konsultantams (įskaitant audito bendroves, buhalterius, bankus, teisininkus, patikos bendroves, turto valdytojus ir pan.), rengiantiems savo klientams mokesčių planavimo schemas ir skatinantiems jas taikyti. Pagal šias taisykles būtų privaloma iš anksto tokias schemas ir konsultacijas deklaruoti mokesčių administratoriui.
 
Ši iniciatyva tiesiogiai kyla iš pastarojo meto skandalų, susijusių su privačių mokesčių konsultacijų paviešinimu, tokių kaip LuxLeaks ar Panama papers, atskleidusių, kaip kai kurie konsultantai ir patikos paslaugų teikėjai, taikydami sudėtingas tarpvalstybines schemas, aktyviai padeda bendrovėms ir privatiems asmenims išvengti mokesčių. Teikdama pasiūlymą Komisija siekia įveikti tokį agresyvų mokesčių planavimą, nuodugniau tikrinant šiuo metu mokesčių administratoriams neatskleidžiamą konsultantų ir turto valdytojų veiklą, didinti mokesčių mokėjimo skaidrumą ES.
 
Pagal Komisijos pateiktą pasiūlymą mokesčių planavimo tarpininkai turės automatiškai (be atskiro pareikalavimo) pranešti mokesčių administratoriui apie tarpvalstybines mokesčių planavimo schemas, kurios valstybėms gali lemti mokesčių netekimus. Požymiais, indikuojančiais, jog apie schemą ir (ar) konsultaciją reikėtų pranešti, pavyzdžiui, būtų:
  • kelias šalis apimantys susitarimai, kai naudos gavėjas yra mažų mokesčių valstybėje ar tikslinėje teritorijoje;
  • į schemą įtraukta jurisdikcija, kurioje silpna pinigų plovimo prevencija;
  • schema, sudaranti prielaidas apeiti ES taisykles dėl informavimo apie asmenų pajamas;
  • schema, skirta apeiti ES taisykles dėl keitimosi informacija apie ES išduotus įpareigojančius išaiškinimus;
  • tiesioginė sąsaja tarp mokesčių konsultanto atlygio ir mokesčių, kuriuos sutaupo klientas, sumos;
  • suteikiama galimybė to paties turto nusidėvėjimą mokesčių tikslais skaičiuoti keliose šalyse;
  • sukuriamos prielaidos toms pačioms pajamoms taikyti mokesčių lengvatas keliose šalyse;
  • ES ar tarptautinių principų dėl sandorių kainodaros nesilaikymas.
 
Pagal pateiktą pasiūlymą subjektais, kurie privalės pranešti apie tarpvalstybinę schemą, turinčią bent vieną iš aukščiau nurodytų požymių, bus laikomas konsultantas, pasiūlęs bendrovei arba privačiam asmeniui įgyvendinti ir naudoti konkrečią tarpvalstybinę schemą, arba pats klientas, jeigu schemą siūlantis konsultantas nėra įsisteigęs ES, arba jam taikomos profesinės paslapties taisyklės, arba tokią schemą parengę mokesčių konsultantai arba teisininkai yra kliento darbuotojai. Apie schemą turės būti pranešama iki jos taikymo (per 5 dienas nuo schemos pateikimo klientui).
 
Valstybės narės automatiškai keisis gaunama informacija apie mokesčių planavimo schemas per centralizuotą duomenų bazę. Kokių konkrečių priemonių kiekviena valstybė narė, gavusi informaciją apie siūlomą schemą, šioje srityje galės imtis, pasiūlyme nenumatyta, todėl tikėtina, kad dėl jų ateityje turėtų apsispręsti kiekviena valstybė narė atskirai.
 
Jei siūlymams būtų pritarta, reikalavimai dėl pranešimo apie schemas įsigaliotų nuo 2019 m. sausio 1 d., t. y. nuo šios datos ES valstybės narės privalėtų keistis informacija kas 3 mėnesius. Kol kas iš pateikto pasiūlymo nėra aišku, ar šios taisyklės bus taikomos tik naujai sudarytoms schemoms, ar gali būti pritaikytos ir jau taikomoms mokesčių schemoms. Tai gali lemti tolimesni šios iniciatyvos svarstymai ES institucijose.
 
„Ellex Valiunas“ mokesčių ekspertų vertinimu, kol kas gana sunku tiksliai prognozuoti, kokių realių pasekmių šie nauji reikalavimai galėtų sukelti verslui. Pateiktuose pasiūlymuose trūksta aiškumo dėl praktinio schemų  ir (ar) konsultacijų požymių įvertinimo, schemų teikimo modelio, galiausiai, priežiūros ir kontrolės mechanizmo, taikytinų sankcijų už nepranešimą ir pan. Akivaizdu tik tai, kad, įgyvendinus Komisijos pasiūlymą, verslui didės atitikties kaštai bei kils papildomos rizikos, jeigu šie pokyčiai nebus tinkamai įvertinti ir į juos nebus atsižvelgta. Dėl to gali būti svarbu iš anksto peržiūrėti ir įvertinti ne tik jau šiuo metu taikomus mokestinius ir su jais susijusius sprendimus, bet ir bendravimo bei bendradarbiavimo su savo mokesčių patarėjais aspektus.  
 
Reikia eksperto patarimo?
8 4
Jums patars Mokesčių praktikos vadovas Gintaras Balčius
+370 52681881