Įsigaliojo nauji pakeitimai Europos Sąjungos prekių ženklo reguliavimui

2015 m. gruodžio 16 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/2424, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo. Pirmieji šiuo reglamentu nustatyti pakeitimai įsigaliojo 2016 m. kovo 23 d. Kitas pakeitimų paketas įsigaliojo 2017 m. spalio 1 d. Pastarieji ką tik įsigalioję pakeitimai nustatė šias svarbiausias naujoves, susijusias su Europos Sąjungos prekių ženklo (toliau – ESPŽ) reguliavimu:
 
  • Reikalavimas teikiant ESPŽ paraišką pateikti grafinį vaizdą yra panaikintas. Tai reiškia, kad nuo šiol teikiant ESPŽ paraišką žymenį galima pavaizduoti bet kokia tinkama forma, naudojant visuotinai prieinamas technologijas, jei jį galima aiškiai, tiksliai, užbaigtai, lengvai prieinamai, suprantamai, pastoviai ir objektyviai atgaminti registre, kad kompetentingos institucijos ir visuomenė galėtų aiškiai ir tiksliai nustatyti jo savininkui suteiktos apsaugos dalyką (Reglamento (ES) Nr. 2017/1431 3 str. 1 d.). Tokia nuostata suteikia galimybę registruoti arba palengvina bei padaro efektyvesne holograminių, multimedinių, judesio, garso žymenų registraciją.
 
  • Numatyta nauja prekių ženklo rūšis – Europos Sąjungos sertifikavimo ženklas (toliau – ES sertifikavimo ženklas). Europos Sąjungos sertifikavimo ženklas – tai ženklas, pagal kurį prekes ar paslaugas, ženklo savininko sertifikuotas atsižvelgiant į medžiagą, prekių pagaminimo arba paslaugų teikimo būdą, kokybę, tikslumą ar kitas charakteristikas, išskyrus geografinę kilmę, galima atskirti nuo tokiu būdu nesertifikuotų prekių ir paslaugų. Reikia paminėti, kad ES sertifikavimo ženklo esmę sudaro jo naudojimo taisyklės, kuriose turi būti nurodyti: pareiškėjo duomenys; pareiškimas, kad asmuo neužsiima verslu, susijusiu su sertifikuotos rūšies prekių tiekimu ar paslaugų teikimu; ES sertifikavimo ženklo vaizdas; prekės ir paslaugos, kurioms yra skirtas ES sertifikavimo ženklas; ES sertifikuotinų prekių ir paslaugų charakteristikos; ES sertifikavimo ženklo naudojimo sąlygos; asmenys, kurie turės teisę naudoti ES sertifikavimo ženklą; ES sertifikavimo ženklo savininko numatytos taikyti bandymų ir priežiūros priemonės (Reglamento (ES) Nr. 2017/1431 17 str.).
 
  • Atitinkami procedūriniai pakeitimai. Toliau trumpai apžvelgiami svarbiausi procedūriniai pakeitimai:
 
  • Dėl prioriteto. Numatyta taisyklė, kad reikalavimą dėl prioriteto reikia pateikti kartu su ESPŽ paraiška. Taigi, panaikinta galimybė tokį reikalavimą pateikti po paraiškos pateikimo. Taip pat pažymėtina, kad nuo šiol prioritetą pagrindžianti dokumentacija turi būti pateikiama ne per tris mėnesius nuo pareiškimo apie prioritetą gavimo dienos, o per tris mėnesius nuo ESPŽ paraiškos padavimo dienos. Būtina paminėti, kad reikalavimas suteikti prioritetą nėra nagrinėjamas iš esmės. Tai yra deklaratyvaus pobūdžio reikalavimas iki tol, kol juo nepradedama remtis ir jį būtina įrodyti procedūros metu.
 
  • Dėl protesto ir panaikinimo procedūrų. Panaikinimo procedūrai taikomos nuostatos suderintos su protesto procedūros nuostatomis. Nuo šiol geografinės nuorodos yra kaip atskiras pagrindas protesto ar panaikinimo procedūrai inicijuoti. Taip pat Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba įgijo diskreciją protesto procedūroje atsižvelgti į per vėlai pateiktus įrodymus ir kitas reikšmingas aplinkybes.
 
  • Dėl elektroninio pagrindimo. Nuo šiol pareiškėjas protesto ar panaikinimo procedūrose gali pateikti prieigas elektroniniuose šaltiniuose kaip įrodymą, grįsdamas atitinkamas įregistruotas teises (pvz. registruoti prekių ženklai, tam tikri prekyboje naudojami žymenys arba geografinės nuorodos).
 
  • Dėl įrodymų kalbos. Nuo šiol daugumą įrodymų galima pateikti bet kuria oficialia ES kalba. Jeigu įrodymams (išskyrus paraiškos pateikimo, registracijos ir galiojimo pratęsimo liudijimus (pažymėjimus) arba susijusios teisės nuostatas) pagrįsti naudojama kalba nėra procedūros kalba, vertimu raštu reikės pasirūpinti tik tais atvejais, kai to prašys Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (savo iniciatyva arba remdamasi pagrįstu kitos šalies prašymu).
 
  • Dėl ESPŽ perleidimo. Jei atstovas ar patikėtinis ESPŽ įregistruoja be savininko sutikimo, savininkas nuo šiol turi teisę reikalauti perleisti ESPŽ jam (nebent minėtasis atstovas ar patikėtinis savo veiksmus pagrindžia). Iki šiol savininkas galėjo tokią padėtį ištaisyti paprašydamas pripažinti ESPŽ registraciją negaliojančia.
 
  • Dėl komunikacijos su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba. Panaikintas asmeninis dokumentų įteikimas ir jų palikimas Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pašto dėžutėje.