VMI darys su 5000 Eur grynųjų?

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. įsigalios Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymas (Įstatymas), įpareigojantis juridinius bei fizinius asmenis informuoti VMI apie sandorius, kurie atliekami grynaisiais pinigais (eurais ar užsienio valiuta), jeigu jie viršija 5 000 Eur. Ką apie tai reikėtų žinoti?

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), vykdydama jai Įstatymu numatytą pareigą, parengė tvarką, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys turi pranešti apie grynaisiais pinigais atliekamus sandorius. 2022 m. spalio 7 d. šios tvarkos projektas pateiktas derinti Finansų ministerijai, Ekonomijos ir inovacijų ministerijai bei Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai.

Susipažinus su VMI parengtomis Pranešimo apie gautus (priimtus) atsiskaitymus ir / ar bet kokius kitus mokėjimus pagal sandorį grynaisiais pinigais PRC915 formos, papildomo lapo PRC915P formos  užpildymo ir pateikimo taisyklėmis (Taisyklės), išskirtini tokie pastebėjimai:

  • Įstatyme numatyta, kad VMI turėtų priimti įgyvendinamuosius teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, kad Įstatyme nėra paaiškintos aplinkybės, dėl kurių nebuvo galima atsiskaityti negrynaisiais pinigais, buvo tikimasi, kad tai bus numatyta VMI parengtose Taisyklėse. Deja, Taisyklėse tokių aplinkybių nėra nurodyta, tačiau juos galima rasti VMI svetainėje tarp dažniausiai užduodamų klausimų (DUK)Taisyklėse tik numatyta, kad jos netaikomos, kai nepradėti, taip pat pradėti, bet nebaigti tarpusavio atsiskaitymai ir / ar bet kokie kiti mokėjimai grynaisiais pinigais vykdomi pagal sandorius, sudarytus iki 2022 m. spalio 31 d., t. y. tik perkeliama Įstatymo norma;

 

  • Taisyklėse numatyta atsakomybė už šių Taisyklių nesilaikymą yra griežtesnė nei atsakomybė už Įstatymo pažeidimą. Įstatymas numato, kad asmenys, pažeidę šį Įstatymą, atsako Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka. Tuo tarpu, Taisyklėse, vadovaujantis nuo šių metų lapkričio 1 d. įsigaliosiančio Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 41 str. pakeitime numatyta, kad (i) asmuo Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais nepateikęs PRC915P formos (Pranešimo), tokiais sandoriais negalės pagrįsti turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltinių; (ii) pavėluotai pateikti arba patikslinti Pranešimai nebus vertinami, jeigu kompetentinga valstybės institucija jau yra pradėjusi asmens mokestinį patikrinimą arba kitą Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 143 straipsnyje nurodyto teisės pažeidimo tyrimą; (iii) už Pranešimo nepateikimą (pavėluotą pateikimą) ar klaidingo Pranešimo pateikimą asmenys atsakys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir (iv) Pranešimo pateikimas neatleidžia asmens nuo pareigos įstatymų nustatytais atvejais pateikti mokesčių administratoriui mokesčio ar kitą deklaraciją.

Klausimas, ar ateityje nekils klausimas dėl teisės normų kolizijos dėl atsakomybės taikymo už Įstatymo bei Taisyklių pažeidimą ar net dvigubo baudimo klausimas, nes Įstatymas apsiriboja išimtinai tik nuoroda į Administracinių nusižengimų kodeksą, tuo tarpu MAĮ numato, kad turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai negali būti pagrindžiami sandorius patvirtinančiais juridinę galią turinčiais dokumentais, jeigu atsiskaitymai ir (ar) kiti mokėjimai pagal šiuos sandorius buvo atlikti pažeidžiant Įstatyme nustatytą atsiskaitymų grynaisiais pinigais tvarką.

Maža to, Įstatymo 5 straipsnyje numatyta, kad Įstatyme nustatytų reikalavimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas nedaro sandorio niekinio ir negaliojančio. Greičiausiai tik Įstatymo bei MAĮ 41 str. taikymo praktika parodys, ar atsakomybės taikymas už Įstatymo, MAĮ bei Taisyklių pažeidimus yra teisingas.