Lietuvoje kuriamos palankios sąlygos specializuotiesiems bankams steigtis

Specializuotojo banko sąvoka įtraukta į Lietuvos Respublikos įstatymų sistemą nuo 2017 m. sausio 1 d. Specializuotiesiems bankams taikomi tie patys teisiniai reikalavimai ir tokios pat galimybės gauti licenciją, kaip ir kitiems komerciniams bankams, išskyrus tai, kad:
 1. specializuotojo banko pradinį kapitalą turi sudaryti vienas ar daugiau rezervų, kurie yra nurodyti Reglamento (ES) 575/2013 26 straipsnio 1 dalies a–e punktuose, ir jis turi būti ne mažesnis kaip 1 milijonas eurų (bendraisiais reikalavimais numatytas pradinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 5 milijonai eurų);
 2. skirtingai nei visas paslaugas teikiantys bankai, specializuotieji bankai negali teikti investicinių paslaugų, tvarkyti investicinių fondų, pensijų fondų, valdyti uždarojo tipo investicinių bendrovių ar vykdyti kitos panašaus pobūdžio veiklos.
 
Specializuotieji bankai yra licencijuotos ir prižiūrimos kredito įstaigos, joms suteikta teisė teikti finansines paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant i) indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu; ii) skolinimu (įskaitant su nekilnojamuoju turtu susijusias kredito sutartis); iii) finansine nuoma; iv) mokėjimo paslaugomis; v) kreditingumo vertinimo paslaugomis; vi) valiutos keitimu (grynaisiais); vii) elektroninių pinigų išleidimu.
 
Norėdamas pasinaudoti banko licencijos teikiama nauda, specializuotasis bankas turi atitikti visus Lietuvos bankams keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad specializuotasis bankas turi dalyvauti visuose procesuose, įskaitant licencijavimą (banko akcininkų ir vadovų vertinimą), turėti atitinkamą vidaus struktūrą, procesus, rizikos valdymą ir vidaus kontrolės procesus, kurie užtikrintų patikimą ir apdairią banko veiklą, atitiktų reguliavimo ataskaitoms ir pakankamam kapitalui keliamus reikalavimus, jame būtų atliktas vidaus ir išorės auditas.
 
Licencijos išdavimas
 
Norėdama gauti specializuotojo banko licenciją, įmonė turi pateikti Lietuvos bankui prašymą išduoti licenciją ir šiuos dokumentus:
 
 1. pataisytus banko įstatus;
 2. dokumentus ir duomenis apie banko akcininkus (atskleisti visą informaciją apie tuos fizinius asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso bent 10 procentų banko akcijų, įskaitant informaciją apie tokių asmenų kontroliuojamas ar valdomas įmones);
 3. dokumentus ir duomenis apie banko vadovus;
 4. ateinančių trejų metų banko verslo planą, įskaitant finansines prognozes ir numatomą biudžetą;
 5. dokumentus, įrodančius kapitalo sudarymą (jei kapitalas jau sudarytas, prašoma pateikti dokumentus, įrodančius kapitalo augimą, ir duomenis apie naudojamų lėšų teisėtumą);
 6. banko struktūros, patalpų, informacinių sistemų ir procesų, apskaitos sistemos ir politikos aprašą;
 7. vidaus taisykles ir procedūras, susijusias su banko vidaus procesais (rizikos valdymu, vidaus kontrole, vidaus auditu, pinigų plovimo prevencija, įstatymų laikymusi, įdarbinimu, užsakomosiomis paslaugomis, konfliktų ir interesų valdymu ir t. t.) ir paslaugų teikimu (indėlių priėmimo taisyklėmis, kreditavimo politika ir procedūromis, elektroninių pinigų išleidimu, skundų valdymu ir t. t.).
 
Dokumentai gali būti pateikti Lietuvos bankui lietuvių arba anglų kalbomis. Jei dokumentai rengiami lietuvių kalba, jų versti į anglų kalbą neprivaloma, tačiau tai sutaupytų laiko, nes Lietuvos bankas užsako lietuvių kalba pateiktų dokumentų vertimą į anglų kalbą, ir juos reikia pateikti Europos Centriniam Bankui.
 
Licencijos išdavimo trukmė
 
Prašymas išduoti licenciją turi būti pateiktas Lietuvos bankui, tačiau sprendimą suteikti licenciją priima Europos Centrinis Bankas. Įstatymu numatyta licencijos išdavimo trukmė­ ­– 6 mėnesiai nuo tada, kai pateikiami visi reikiami dokumentai, tačiau sprendimo priėmimas gali užsitęsti. Bet kuriuo atveju maksimalus terminas, per kurį priežiūros institucija privalo išnagrinėti prašymą, yra 12 mėnesių nuo pirminio prašymo pateikimo dienos.
 
Mokesčiai
 
Licencijos išdavimo mokestis – 50 683 Eur. Visgi turime informacijos, kad artimiausiu metu Lietuvos bankas ketina ženkliai sumažinti šį mokestį.
 
Kiti su licencijos išdavimu susiję mokesčiai: užmokestis teisiniams patarėjams ir kitiems konsultantams už pagalbą ruošiant licencijavimo dokumentus, mokesčiai už notaro paslaugas ir atliktus vertimus.
 
Bankui pradėjus veiklą, taikomi šie mokesčiai:
 
 1. priežiūros mokestis. Lietuvos bankas kasmet patvirtina ateinančių metų šio mokesčio dydį. Didžiausias mokestis, nustatytas kredito įstaigoms, yra 0,017 procento nuo vidutinio metinio turto (jis apskaičiuojamas kaip vidutinė turto vertė kiekvieno praėjusių finansinių metų ketvirčio pabaigoje). 2017 metams nustatytas 0,0153 procento mokestis. Maksimalus mokesčio dydis nenustatytas. Mokestis mokamas už einamuosius metus iki gegužės 31 dienos;
 2. indėlių draudimo įmoka. Bankas įsipareigoja mokėti periodines (ex ante) ir specialiąsias (ex post) indėlių draudimo įmokas, jos apskaičiuojamos nuo indėlininkų banke laikomų apdraustų indėlių sumos. Konkrečią įmokos sumą apskaičiuoja indėlių draudimo fondo valdytojas, atsižvelgdamas į įvairius veiksnius, tokius kaip atitinkamo banko rizikos lygis. Maksimali nustatyta metinė įmokų suma, kurią moka indėlių draudimo sistemos dalyviai, yra 0,5 procento nuo bendros draudimo sistemos dalyvių saugomų apdraustų indėlių sumos. Bankui pradėjus veiklą, sumokamas 2 000 Eur avansas, jis vėliau išskaičiuojamas iš periodinių įmokų. Šios įmokos mokamos kiekvieną mėnesį;
 3. įnašai į Bendrą pertvarkymo fondą ir mokesčiai už jo administravimą, jie apskaičiuojami ir mokami pagal 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos vienodos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, ir įgyvendinamuosius aktus.
 
Mokėjimo paslaugos
 
Tam, kad bankas galėtų teikti mokėjimo paslaugas, pavyzdžiui, išduoti ir priimti mokėjimo korteles, jis turi turėti prieigą prie atitinkamų mokėjimo sistemų (tokių kaip TARGET-2 ir SEPA-MMS), sudaryti sutartis su mokėjimo kortelių organizacijomis (VISA, „MasterCard“ ar kitomis). Tai atskira procedūra, ir ji gali būti vykdoma tuo pat metu kaip ir licencijos išdavimo procesas.
 
 
Reikia eksperto patarimo?
6 2
Jums patars partnerė Ieva Dosinaitė
+37052194641