Svarbiausi naujo Darbo kodekso pakeitimai verslui

2017 m. birželio 6 d. Seimas priėmė Darbo kodekso (DK) pakeitimus. Naujas DK (priimtas 2016 m.) įsigalioja 2017 m. liepos 1 d. ir reikšmingai keičia darbo santykių reguliavimą.
 
Pirma, po Seime atliktų paskutinių pakeitimų išsaugotas planuotas priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo lankstumas: 
 
  • lankstumas susitarti dėl kitokių darbo sutarties sąlygų su tais darbuotojais, kurių atlyginimas yra didesnis nei 2 vidutiniai šalies ūkio bruto uždarbiai (maždaug daugiau kaip 1600 EUR). Naujasis DK, priešingai nei iki šiol galiojęs, leis susitarti ne tik dėl darbuotojui geresnių, bet ir blogesnių sąlygų, nukrypstant nuo imperatyvių taisyklių, jeigu pasiekiamas balansas. Vis dėlto taip tariantis negalima keisti taisyklių, susijusių su maksimaliu darbo ir minimaliu poilsio laiku, darbo sutarties sudarymu ir pasibaigimu, minimaliu darbo užmokesčiu, darbuotojų sauga ir sveikata, lyčių lygybe ir nediskriminavimu;
  • trumpesni įspėjimo terminai atleidžiant darbdavio iniciatyva: nuo 2 savaičių (darbuotojams, dirbantiems įmonėje iki 1 metų) iki 1 mėnesio (darbuotojams, dirbantiems 1 metus ir ilgiau). Įspėjimo terminai didinami tam tikrai labiau pažeidžiamų darbuotojų kategorijai: 2 mėnesiai – darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau nei 5 metai, 3 mėnesiai – neįgaliesiems, darbuotojams auginantiems vaiką iki 14 metų (neįgalų vaiką iki 18 m.) ir darbuotojams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau nei 2 metai;
  • mažesnis išeitinės išmokos dydis: nuo 0,5 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (darbuotojams, dirbantiems įmonėje iki 1 metų) iki 2 vidutinių mėnesio darbo užmokesčių (darbuotojams, dirbantiems 1 metus ir ilgiau).
 
Detalesnį naujo DK nuostatų komentarą rasite čia.
 
Antra, kai kurios DK nuostatos, palyginti su pirmine DK redakcija, Seime buvo pakoreguotos, tačiau dauguma naujausių korekcijų nėra labai reikšmingos (čia aptariamos aktualiausios verslui):
 
  • darbo laikas. Vidutinis darbo laikas (įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo) neturi viršyti 48 (suminės apskaitos atveju – 52) valandų per 7 dienų laikotarpį. Suminė darbo laiko apskaita gali būti įvedama tik esant būtinumui, prieš tai įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūras su darbo taryba ir atsižvelgus į įmonėje veikiančios profesinės sąjungos nuomonę. Darbo grafikai pateikiami darbuotojams ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki jų įsigaliojimo. Dirbančio naktį darbuotojo darbo laikas vidutiniškai negali viršyti 8 valandų per darbo dieną (pamainą) per apskaitinį 3 mėnesių laikotarpį, jei aukštesnio nei įmonės lygio kolektyvinėse sutartyse nesutarta kitaip;
  • nekonkuravimo susitarimai. Nekonkuravimo su darbdaviu laikotarpiu turi būti mokama 40 proc. darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija, ir toks reikalavimas taikomas ne tik pasibaigus darbo santykiams, bet ir darbo santykių metu, jei taikomi nekonkuravimo apribojimai.
Trečia, įmonėms rekomenduojame tokius artimiausius darbdavio veiksmus:
 
  • personalo dokumentų peržiūra ir pritaikymas įmonėje (naujos darbo sutarties projekto rengimas naujiems darbuotojams, esamų darbo sutarčių peržiūrėjimas, pranešimų apie taikomas darbo sąlygas rengimas, konfidencialumo, nekonkuravimo susitarimų, vidaus tvarkų peržiūrėjimas). Naujas DK reikalauja daug naujų tvarkų ir politikų, pavyzdžiui, IT ir darbuotojų stebėsenos (visose įmonėse), darbo apmokėjimo (jei įmonėje dirba daugiau kaip 20 darbuotojų), lygių galimybių ir asmens duomenų apsaugos (jei įmonėje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų) politikų;
  • kolektyvinės sutarties peržiūrėjimas ir jos galiojimo apimties įvertinimas, įsigaliojus naujam DK. Nuo 2018 metų – darbo tarybos išrinkimas;
  • darbo organizavimo įvertinimas, darbo laiko ir darbo apmokėjimo pritaikymas, įsigaliojus naujam DK (dirbant naktį, viršvalandžius, poilsio dienomis, komandiruotėse, budint, dirbant švenčių dienomis ir pan.); 
  • seminarai personalo vadovams ir vadovaujantiems darbuotojams, siekiant tinkamai supažindinti su nauju DK. Mes mielai pritaikysime individualius seminarus jūsų įmonei ir (ar) įmonių grupei.