Teisminių ir neteisminių dokumentų perdavimas – jau elektroniniu būdu

Nuo liepos 1 dienos Lietuvoje pradedamas taikyti naujas Europos Sąjungos dokumentų įteikimo reglamentas, kuris į technologijų lygį perkels neteisminių ir teisminių dokumentų įteikimą civilinėse ir komercinėse bylose. Įprastą fizinį dokumentų įteikimą pakeis e-CODEX sistema.

Ši naujovė leis dokumentus adresatams perduoti elektroninio ryšio priemonėmis ir įrankiais – dokumentai bus talpinami e-CODEX sistemoje, jų įteikimas bus galimas ir elektroniniu paštu, o pasirašymas – kvalifikuotu elektroniniu parašu ar spaudu.

Naujasis reglamentas pakeis iki šiol taikytą reglamentą EB Nr. 1393/2007.

Dokumentų perdavimas per e-CODEX sistemą

Reglamento 5 str. – dokumentai, prašymai, patvirtinimai, gavimo patvirtinimai, pažymėjimai ir pranešimai tarp perduodančiųjų ir gaunančiųjų agentūrų bei centrinių įstaigų  yra perduodami per saugią ir patikimą decentralizuotą IT sistemą. Ta decentralizuota IT sistema – e-CODEX.

Perdavimas kitomis ryšio priemonėmis arba įprastinėmis priemonėmis – išimtiniais atvejais.

Elektroninis dokumentų įteikimas

Reglamento 19. str. – teisminiai dokumentai gali būti įteikiami tiesiogiai asmeniui, kurio adresas kitoje valstybėje narėje (VN) įteikimo tikslais yra žinomas, elektroninėmis įteikimo priemonėmis, kurias pagal teismo vietos VN teisę galima naudoti dokumentų įteikimui šalies viduje, įskaitant ir el. paštą. Elektroninio įteikimo sąlygos: (i) duotas aiškus išankstinis sutikimas; (ii) patvirtinimas, kad dokumentą gavo; (iii) VN gali nurodyti papildomas sąlygas, kuriomis leis naudoti el. įteikimo būdą el. laišku.

Elektroninis parašas

Reglamento 5 str. 3 d. – jeigu įteiktiniems dokumentams reikalingas ar naudojamas spaudas arba rašytinis parašas, vietoj jų gali būti naudojami „kvalifikuoti elektroniniai spaudai“ arba „kvalifikuoti elektroniniai parašai“, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 910/2014.

Pagalba nustatant adresą

Reglamento 7 str. – jei asmens, kuriam kitos VN teritorijoje turi būti įteiktas teisminis arba neteisminis dokumentas, adresas nėra žinomas, ta VN teikia pagalbą nustatant adresą bent vienu iš šių būdų: (i) nurodydama paskirtąsias įstaigas, kurioms perduodančiosios agentūros gali teikti prašymus nustatyti adresą; (ii) suteikdama galimybę asmenims iš kitų VN teikti prašymus, įskaitant elektroniniu būdu, tiesiogiai gyvenamosios vietos registrams arba kitoms viešai prieinamoms duomenų bazėms dėl informacijos arba (iii) teikdama išsamią informaciją Europos e. teisingumo portale apie tai, kaip nustatyti asmenų, kuriems turi būti įteikti dokumentai, adresus.

Lietuvoje pagal šį straipsnį atsakinga įstaiga – Lietuvos antstolių rūmai.

Detalesnę reglamento apžvalgą rasite čia.

 

 

Ekspertai

Person Item Background
Agnė Kisieliauskaitė
Agnė Kisieliauskaitė
Asocijuotoji partnerė / Lietuva