Tektoniniai lūžiai viešuosiuose pirkimuose: mažiau vietos Rusijai ir Baltarusijai

By: Matas Malijonis

Jau kurį laiką stebimos tendencijos, kai viešųjų finansų valdymu įstatymų leidėjas siekia skatinti valstybei naudingas iniciatyvas, siekti valstybės keliamus socialinius, aplinkosauginius tikslus. Nuo šiol viešųjų finansų valdymu siekiama dar daugiau – mažinti perkančiųjų organizacijų priklausomybę nuo tiekimo iš Rusijos ir Baltarusijos, viešuosius finansus nukreipti nuo tiesioginio ar netiesioginio Rusijos ir Baltarusijos finansavimo.

Europos Sąjungai taikant sankcijas atskiriems Rusijoje ir Baltarusijoje veikiantiems subjektams, perkančiosioms organizacijoms teko Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 str. įtvirtinta pareiga nesudaryti viešojo pirkimo sutarčių su sankcionuojamais subjektais, o jeigu tokios viešojo pirkimo sutartys jau sudarytos – nedelsiant jas nutraukti arba sustabdyti tokių sutarčių vykdymą.

Netrukus po sankcijų pritaikymo buvo galima stebėti procesus, kai perkančiosios organizacijos suskubo nutraukti su sankcionuojamais subjektais sudarytas viešojo pirkimo sutartis ir pradėjo ieškoti perkančiųjų organizacijų veiklai reikalingų prekių kitose rinkose.

Tuo tarpu Lietuvos Respublikos Seimas nusprendė veikti dar ryžtingiau ir priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo bei Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo pakeitimus.

Priimtus pakeitimus pasirašius Prezidentui, didžioji dalis jų įsigaliotų netrukus – šių metų balandžio 1 d. ir galiotų tol, kol galios nepaprastoji padėtis arba bus priimti kiti sprendimai.

Kokios naujovės laukia perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų nuo balandžio 1 d.?

Jeigu iki įstatymų pakeitimų įsigaliojimo perkančiosios organizacijos privalėjo nesudaryti viešojo pirkimo sutarčių ar nutraukti tokias sutartis, sudarytas išimtinai tik su sankcionuojamais subjektais, nuo balandžio 1 d. perkančiosios organizacijos įgis teisę nesudaryti viešojo pirkimo sutarčių ar nutraukti jau sudarytas viešojo pirkimo sutartis su visais tiekėjais, kurie yra susiję su Baltarusija, Rusija ar jos kontroliuojamomis teritorijomis.

Konkrečiai, įsigaliojus įstatymų pakeitimams perkančioji organizacija galės atmesti paraišką, pasiūlymą arba nutraukti sudarytą viešojo pirkimo sutartį, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai asmenys, registruoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys yra fiziniai asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę;

3) prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų;

4) Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad tokie subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

5) perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų informacijos, kad tokie subjektai turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė dar turi patvirtinti galutinį nedraugiškų valstybių ir teritorijų sąrašą, tačiau nutarimo projekte numatyta, jog jis turėtų apimti: Rusijos Federaciją, Baltarusijos Respubliką, Ukrainos teritorijos dalis – aneksuotą Krymą ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamas teritorijas, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamą Padniestrės teritoriją, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamą Abchazijos ir Pietų Osetijos teritoriją.

Taigi, įstatymų leidėjas suteikė teisę perkančiosioms organizacijoms neturėti jokių ekonominių ryšių su tiekėjais, kurie yra tiesiogiai ar netiesiogiai (per kontroliuojančius asmenis, tiekiamas prekes ir pan.) susiję su Rusiją ar Baltarusija.

Įstatymų pakeitimų taikymas laike

Įstatymų pakeitimai galioja nepriklausomai nuo to, kada buvo pradėtos viešojo pirkimo procedūros ar sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Taigi, įstatymų pakeitimai taikomi ir iki jo įsigaliojimo susiklosčiusiems teisiniams santykiams.

Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad teisę atmesti paraišką, pasiūlymą arba nutraukti sudarytą viešojo pirkimo sutartį pirmiau nurodytais pagrindais perkančiosios organizacijos turės tik mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo.

Nepaprastoji padėtis Lietuvos Respublikoje yra pratęsta iki šių metų balandžio 21 d., todėl net ir nepratęsus nepaprastosios padėties arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepriėmus atskiro sprendimo dėl pirmiau nurodytos nuostatos taikymo nesant mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atvejams, pakeitimai galios laikotarpiu nuo šių metų balandžio 1 d. iki balandžio 21 d.

Apibendrinant, įstatymų leidėjas sukūrė teisinį įrankį perkančiosioms organizacijoms nutraukti bet kokias sąsajas su tiekėjais, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su Rusija ir Baltarusija. Nors yra perkančiųjų organizacijų, kurios dėl techninių ar kitų priežasčių yra priklausomos nuo su Rusija ir Baltarusija susijusių tiekėjų, jų tiekiamų žaliavų, statybinių medžiagų, tačiau įstatymų leidėjo tikslas yra aiškus – panaikinti tokią priklausomybę ir atsiriboti nuo tiekimo iš Rusijos ir Baltarusijos bei šių valstybių finansavimo valstybės lėšomis.

Įstatymo leidėjo siekis yra drąsus, ryžtingas, tačiau tik praktika parodys, kiek aktyviai perkančiosios organizacijos naudosis joms suteiktomis teisėmis bei turės ryžto ir techninių galimybių atsiriboti nuo tiekimo iš Rusijos ir Baltarusijos.

Ekspertai

Person Item Background
Matas Malijonis
Matas Malijonis
Asocijuotasis teisininkas / Lietuva