Mokesčių naujienos 2024 m.

By: Gintaras Balčius

Nors praeitų metų pabaigoje buvo tikimasi, kad 2023 metais bus priimta mokesčių reforma, dėl ko 2024 metais bus daugybė mokestinio reguliavimo pasikeitimų, tačiau kol kas (o gal ir visam?) dabartinis mokesčių reformos paketas atgulė į stalčių ir didžiulių pasikeitimų mokesčių mokėtojai kitąmet išvengs.

Bene viena svarbiausių naujienų visai netikėtai pasirodė gruodžio mėnesio pradžioje – VMI pakeitė savo praktiką dėl įmonių automobilių naudojimo vykimui į darbą ir grįžimui namo. Kas įdomiausia – VMI nepateikia priežasčių, dėl ko keičiama nusistovėjusi praktika. Be to, pažymėtina, kad nei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (GPMĮ), nei Darbo kodeksas nepasikeitė, o GPMĮ yra įtvirtinta, kad neapmokestinamosioms pajamoms priskiriami darbdavio mokėjimai už viešojo transporto bilietus, skirtus atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos. Taigi, kyla klausimas, ar VMI tokiu būdu siekia skatinti naudojimąsi viešuoju transportu? Taip pat nėra aišku, ar įmonės bus linkusios keisti nusistovėjusią praktiką ir ar VMI specialistų papildomas darbas (gaudant važiuojančius bendrovių darbuotojus namo ir tikrinant, ar yra skaičiuojamos pajamos natūra) nekainuos daugiau nei surenkami mokesčiai.

Nuo 2024 metų sausio 1 d. į nacionalinę teisę turi būti perkelta ir Tarybos direktyva (ES) 2022/2523 dėl visuotinio minimalaus tarptautinių įmonių grupių ir didelių vietos subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo Europos Sąjungoje. Šiuo metu yra pateiktas pakoreguotas Minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymo projektas, kuriuo, kaip deklaruoja Finansų ministerija, siūloma perkelti ir įgyvendinti tik dalį direktyvos nuostatų, t. y. nuostatas, būtinas užtikrinant tinkamą direktyva nustatomų tarptautinio apmokestinimo principų veikimą ES lygiu, o pagrindinių tarptautinių apmokestinimo taisyklių taikymą Lietuvoje atidėti (ne ilgesniam nei 6 metų laikotarpiui). Visgi, pirminis įstatymo projekto variantas susilaukė nemažai kritikos tiek dėl atitikties teisėkūros principams, tiek dėl laikino apmokestinimo teisių atsisakymo. Atsižvelgiant į tai, kad direktyvos perkėlimui liko tik 3 savaitės, matoma didžiulė Finansų ministerijos skuba, dėl ko kenčia kokybinis įstatymo aspektas.

Be to, svarbu paminėti, kad į tikslinių teritorijų sąrašą buvo įtraukta Rusija, dėl ko 2024 m. pildant deklaracijas už 2023 m. į pozityviąsias gyventojų ir bendrovių pajamas turės būti įtraukiamos Rusijoje sugeneruotos susijusių asmenų pajamos (net gi ir iš aktyvios veiklos!).

Svarbiausios naujienos detaliau:

Dėl vidutinio darbo užmokesčio (VDU)

Priimtas Valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas, kuriame numatyta, kad vidutinis šalies darbo užmokesčio dydis, taikomos apdraustųjų 2024 metų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei apskaičiuoti, yra lygus 1 902,70 euro.

Įsigaliojimas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Pakeistas VDU dydis turės įtakos SODRA įmokų ir GPM mokėjimui. Dėl padidėjusio VDU, SODRA lubos bus taikomos pajamoms iš darbo santykių, viršijančioms 114 164 eurų per 2024 metus, o individualios veiklos atveju – SODRA įmokos bus skaičiuojamos nuo apmokestinamųjų pajamų, neviršijančių 81 816,10 eurų. Atitinkamai, GPM progresinis tarifas (32 proc.) pajamos iš darbo santykių įsijungs nuo 114 162 eurų.

Dėl minimaliojo darbo užmokesčio

Nutarimu „Dėl 2024 metais taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtinta 2024 m. minimali mėnesinė alga – 924 eurai, minimalus valandinis atlygis – 5,65 euro.

Minimaliojo darbo užmokesčio dydžio pakeitimas lemia ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, kurias kas mėnesį turi mokėti individualios veiklos vykdytojai, išaugimą. 2024 m. kasmėnesinė įmoka sieks 64,50 euro.

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) komentaro

VMI pakeitė GPMĮ 9 straipsnio komentarą ir iki šiol vyravusią praktiką, kad važinėjimas automobiliu tik į darbą ir iš darbo nėra vertinamas, kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais, t. y. atnaujintame komentare nurodoma, kad važinėjimas automobiliu iš darbo į namus / iš namų į darbą vertinamas kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais. Automobilio laikymas prie namų nėra vertinamas kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais tik tuo atveju, kai darbuotojas atlieka tokias darbo funkcijas, kurios gali pareikalauti jo išvykimo šiuo automobiliu į darbą bet kuriuo paros metu ar pan.

Dėl tikslinių teritorijų

Atnaujintas Tikslinių teritorijų sąrašas, į jį įtraukiant Rusijos Federaciją.

VMI pažymi, kad tikslinių teritorijų sąrašas svarbus taikant Pelno mokesčio įstatyme ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme įtvirtintas mokestines lengvatas, apskaičiuojant ir apmokestinant pozityviąsias pajamas, pripažįstant pajamas ir sąnaudas bei naikinant dvigubą apmokestinimą.

Įsigaliojo nuo 2023 m. gruodžio 1 d.

Dėl Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ)

Seimas pritarė PMĮ pakeitimams, kuriais pratęstos pelno mokesčio lengvatos kino gamybai ir investiciniams projektams – iki 2028 m. gruodžio 31 dienos.

Dėl Akcizų įstatymo

Priimtas Akcizų įstatymo pakeitimas, kuriuo:

 • nustatyti akcizai šildymui skirtoms durpėms, kurioms taikomas 10 eurų už toną produkto akcizų tarifas,
 • į energiniams produktams taikomus akcizų tarifus įtraukta CO2 dedamoji;
 • atsisakyta energiniams produktams taikomų akcizų lengvatų (arba susiaurintos jų apimtys) ir nuosekliai didinami akcizų tarifai gazoliams, akmens anglims, koksui ir lignitui. Pavyzdžiui, nuo akcizų neatleidžiamas dehidratuotas etilo alkoholis, skirtas biodegalų ir (ar) jų komponentų, ir (ar) biokuro gamybai Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nuo akcizų neatleidžiami naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, išpilstyti į buitinius dujų balionus;
 • aiškiai nustatyta, kad nuo akcizų atleidžiamos į kitą valstybę narę išgabenamos arba eksportuojamos akmens anglys, koksas, lignitas, tokias pat nuostatas taikant ir šildymui skirtoms durpėms.

Pakeitimai įsigalioja etapais: 2024 m. sausio 1 d., 2025 m. sausio 1 d., 2026 m. sausio 1 d.

Įsigalioja dalis 2021 m. priimtų Akcizų įstatymo pakeitimų, pagal kuriuos nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi akcizų tarifai. Pavyzdžiui, akcizas alui nuo 8,60 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais, kuris nustatomas už produkto hektolitrą, didėja iki 9,46 euro; rūkomajam tabakui akcizas didėja nuo 104,6 euro iki 112,8 euro už produkto kilogramą.

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ)

Pakeistas MAĮ 613 straipsnis, kuriame numatyta platformų operatorių pareiga teikti informaciją VMI apie platformas naudojančių pardavėjų pajamas, gaunamas iš tam tikros veiklos.

Pakeitimais numatyta, kad VMI galės duoti privalomą nurodymą panaikinti galimybę pasiekti duomenis teikiančio ES ir užsienio platformos operatoriaus interneto svetainę Elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka. Atitinkamai, nukreipus į Elektroninių ryšių įstatymą, iš minėto MAĮ straipsnio panaikintos nuostatos, detalizavusios privalomų nurodymų teikimo, vykdymo tvarką.

Minėtas pakeitimas atliktas, kadangi buvo siekiama suvienodinti skirtingų institucijų (pvz., VMI, Lietuvos banko, Ryšių reguliavimo tarnybos ir kt.), turinčių įgaliojimus duoti privalomuosius nurodymus dėl prieigos prie informacijos ribojimo ar informacijos pašalinimo, procedūras dėl šių įgaliojimų įgyvendinimo, teismo sankcionavimo bei blokavimo įgyvendinimo tvarkos.

Įsigalios 2024 m. gegužės 1 d.

Dėl pelno mokesčio informacijos ataskaitos

Priimti Finansinių ataskaitų audito įstatymo ir Įmonių atskaitomybės įstatymo pakeitimai, kuriais nustatomi reikalavimai įmonėms rengti pelno mokesčio informacijos ataskaitą, ją teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui bei skelbti įmonės interneto svetainėje.

Reikalavimai parengti ir skelbti pelno mokesčio informacijos ataskaitą taikomi:

 • įmonių grupėms (įskaitant, kai motininė įmonė yra įsteigta ne ES), jų įmonėms ar atskiroms įmonėms, kurių metinės konsoliduotosios ar metinės pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės viršijo 750 mln. eurų, ir kurios yra įsisteigusios arba turi nuolatinę verslo vietą daugiau nei vienoje mokesčių jurisdikcijoje;
 • ne ES įsteigtų juridinių asmenų Lietuvoje atidarytiems filialams, kurių pardavimo grynosios pajamos kiekvienais iš 2 pastarųjų finansinių metų iš eilės viršija 8 mln. eurų.

Nors įstatymų pakeitimai įsigaliojo nuo 2023 m. birželio mėn., nuostatos bus taikomos rengiant 2024 m. birželio 22 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio informacijos ataskaitas.

Be to, patvirtintas „Pelno mokesčio informacijos ataskaitos rengimo tvarkos aprašas“.

Apraše detalizuojama, kaip pelno mokesčio informacijos ataskaitoje turi būti nurodoma informacija, susijusi su visa atskiros įmonės arba pagrindinės patronuojančiosios įmonės veikla, įskaitant visų įmonių grupės įmonių, įtrauktų į atitinkamų finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas, veiklą.

Aprašas taikomas rengiant 2024 m. birželio 22 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio informacijos ataskaitas.

Dėl duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas

Patvirtintos Duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas kaupimo, saugojimo ir teikimo taisyklės.

Taisyklėse nustatoma mokėjimo paslaugų, kurios suprantamos kaip tai numatyta Mokėjimų įstatymo 5 str. 3–6 punktuose teikėjų pagal Mokesčių administravimo įstatymo 614 straipsnį VMI pateikiamų duomenų apie tarptautinių mokėjimo operacijų įrašus turinys, duomenų saugojimo ir pateikimo forma, terminai ir tvarka, mokėjimo operacijos priskyrimo tarptautinei mokėjimo operacijai požymiai, mokėtojo ir gavėjo vietos nustatymo taisyklės, pateiktų duomenų kaupimo ir saugojimo VMI tvarka ir terminai bei šių duomenų įkėlimo į Centrinę elektroninę mokėjimo informacinę sistemą tvarka.

Numatyta, kad mokėjimo paslaugų teikėjams prievolė kaupti ir saugoti per juos vykdytų tarptautinių mokėjimo operacijų įrašus ir duomenis pateikti VMI atsiranda esant visoms šioms sąlygoms:

 • mokėjimo paslaugų teikėjas per kalendorinį ketvirtį tam pačiam gavėjui vykdo daugiau nei 25 tarptautines mokėjimo operacijas;
 • mokėjimas gaunamas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar mokėjimas atliekamas į trečiąją teritoriją ar trečiąją valstybę.

Mokėjimo paslaugų teikėjai surinktą informaciją už kalendorinį ketvirtį privalo pateikti VMI ne vėliau kaip iki mėnesio pabaigos, einančio po kalendorinio ketvirčio pabaigos.

Taisyklės įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d.

Kitos naujienos:

Dėl galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojo

VMI viršininkas priėmė įsakymą „Dėl Galutinai išvykstančio iš Lietuvos gyventojo pajamoms taikomos metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“.

Apraše nustatoma metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (MNPD) dalies apskaičiavimo tvarka. Numatyta bendroji taisyklė, jog MNDP taikomas proporcingai iki galutinio išvykimo dienos.

Nuostatos taikomos, deklaruojant 2024 m. ir vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas.

Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms

Pakeistas VMI viršininko įsakymas „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (ir) arba politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Pakeitimai atlikti atsižvelgiant į tai, kad:

 • nuo 2023 m. ir vėlesnių metų deklaruotų gyventojų pajamų iki 0,6 proc. sumokėto (išskaičiuoto) pajamų mokesčio dalis 2024 m. ir vėlesniais metais galės būti pervedama politinėms organizacijoms (ne tik politinėms partijoms, bet ir politiniams komitetams);
 • nuo 2025 m. iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį galės gauti tik nevyriausybinės organizacijos ir (ar) paramos gavėjais įregistruoti meno kūrėjai.

Įsigaliojimas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Dėl dalies GPM pervedimo paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašo

Patvirtintas „Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms organizacijoms tvarkos aprašas“.

Minėtu įsakymu nustatyta dalies nuolatinio Lietuvos gyventojo gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo paramos gavėjams, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (LPĮ) tvarka, taip pat dalies gyventojo pajamų mokesčio sumos pervedimo politinėms organizacijoms, įstatymų nustatyta tvarka įregistruotoms Juridinių asmenų registre (JAR), kurios atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra tvarka.

Pažymėtina, kad nuo 2024 m. sausio 1 d. (nuo 2023 m. mokestinio laikotarpio pajamų) lėšas, atitinkančias iki 1,2 procento pajamų mokesčio dalį, galės gauti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame sąraše nurodytos užsienyje įsteigtos lietuvių bendruomenės ir kitos lietuviškos įstaigos ar organizacijos, kurioms paramos gavėjo statusas JAR nėra suteikiamas.

Įsigaliojimas nuo 2024 m. sausio 1 d.

Dėl akcizų lengvatų taikymo etilo alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams

Pilnai įsigalioja Akcizų lengvatų taikymo etilo alkoholiui ir (arba) alkoholiniams gėrimams, skirtiems Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4–7 ir 9 punktuose nurodytiems tikslams, tvarkos aprašas.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. akcizai už iš Lietuvos Respublikos sandėlio įsigyjamus, iš kitos valstybės narės gaunamus ar importuojamus etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus kvapiųjų medžiagų gamybai, neskaičiuojami, ne tik tais atvejais, kai kvapiosios medžiagos gaminamos sandėlyje, tačiau ir tais atvejais, kai etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus iš Lietuvos Respublikos sandėlio įsigyja, iš kitos valstybės narės gauna ar importuoja kvapiąsias medžiagas gaminantis Registruotas asmuo.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. keičiasi lengvatos taikymo tvarka už iš Lietuvos Respublikos sandėlio įsigyjamus, iš kitos valstybės narės gaunamus ar importuojamus etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus šokolado gaminių bei kitų maisto produktų gamybai. Akcizai bus neskaičiuojami (iki sausio 1 d. akcizai yra grąžinami), esant šioms sąlygoms:

 • šių produktų gamybai sunaudojama etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų ne daugiau negu nurodyta atitinkamuose Akcizų įstatymo 27 str. 1 d. 5–6 punktuose;
 • etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus iš Lietuvos Respublikos sandėlio įsigyja, iš kitos valstybės narės gauna ar importuoja šokolado gaminius bei kitus maisto produktus gaminantis registruotas asmuo.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja akcizų lengvata etilo alkoholiui, skirtam moksliniams tyrimams. Tai reiškia, kad akcizai už iš Lietuvos Respublikos sandėlio įsigyjamą, iš kitos valstybės narės gaunamą ar importuojamą etilo alkoholį neskaičiuojami, kai yra abi šios sąlygos:

 • etilo alkoholis yra skirtas moksliniams tyrimams;
 • etilo alkoholį iš Lietuvos Respublikos sandėlio įsigyja, iš kitos valstybės narės gauna ar importuoja turintis teisę vykdyti mokslinius tyrimus registruotas asmuo.

Dėl akcizų grąžinimo

Nauja redakcija išdėstytas įsakymas „Dėl akcizų grąžinimo“.

Be kita ko, nustatyta, kad asmuo, norėdamas susigrąžinti (įskaityti) akcizus taisyklių nustatyta tvarka, prašymą susigrąžinti akcizus gali pateikti tik elektroniniu būdu VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI.

Įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

Ekspertai

Person Item Background
Gintaras Balčius
Gintaras Balčius
Ekspertas / Lietuva