Reikšminga LAT praktika dėl užsienio teismo sprendimų, priimtų sankcionuotų asmenų atžvilgiu, pripažinimo

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) nutartyje buvo pripažinta, jog Europos Sąjungos (ES) sankcijos Baltarusijos Respublikos asmenims gali būti pagrindu nepripažinti Baltarusijos Respublikos teismo sprendimo.

Dėl ES taikomų sankcijų Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos subjektams bei šių valstybių priimamų sprendimų „nedraugiškų“ valstybių atžvilgiu,  LAT išaiškinimai gali turėti  reikšmės vertinant galimybes pripažinti ir leisti vykdyti Baltarusijos Respublikos ir Rusijos Federacijos teismų sprendimus Lietuvos Respublikoje. Ši praktika taip pat gali būti aktuali vertinant ir galimybes pripažinti bei leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio arbitražo sprendimus, priimtus sankcionuotų asmenų atžvilgiu ar priimtus valstybėse, kuriose Lietuvos Respublikos arbitražo sprendimai būtų nepripažįstami dėl tų valstybių teisės aktų nuostatų.

2022 m. lapkričio 9 d. LAT byloje buvo nagrinėtas pareiškėjos Vitebsko srities komunalinės unitarinės vandens tiekimo ir kanalizacijos ūkio įmonės „Vitebskoblvodokanal“ prašymas pripažinti ir leisti vykdyti Lietuvos Respublikoje Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities ekonominio teismo 2021 m. gegužės 5 d. sprendimą.

LAT nutartimi nurodė, jog egzistuoja du savarankiški Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities ekonominio teismo sprendimo nepripažinimo pagrindai.

  • Pirmasis pagrindas – užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti atitiktis Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai.

Nagrinėjamos bylos atveju Lietuvos Respublika ir Baltarusijos Respublika 1992 m. spalio 20 d. yra sudariusios sutartį dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose.

Dvišalės sutarties 19 straipsnis įtvirtina, jog teisinė pagalba neteikiama, jeigu jos teikimas gali pakenkti susitariančiosios šalies, kuriai pateikiamas prašymas, suverenitetui ar saugumui, piliečių teisėms ir teisėtiems interesams, arba prieštarauja pagrindiniams jos įstatymų principams. Šie atsisakymo teikti teisinę pagalbą pagrindai turi būti vertinami kaip susitariančios šalies viešoji tvarka.

LAT pažymėjo, kad Dvišalės sutarties 19 straipsnio nuostata turi būti aiškinama kaip apimanti ir Europos Sąjungos teisės aktų pagrindinius principus, nes visuotinai pripažinti tarptautinės teisės principai yra sudėtinė Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis.

Atitinkamai, Baltarusijos Respublikai Europos Sąjungos lygiu taikomos sankcijos patenka į Dvišalės sutarties 19 straipsnio taikymo apimtį ir todėl taikomos sankcijos gali būti atsisakymo teikti teisinę pagalbą pagrindu pagal minėtą dvišalės tarptautinės sutarties straipsnį.

Šiame kontekste LAT išanalizavo, Reglamento Nr. 765/2006 pakeitimus, kuriais į Reglamentą buvo įtrauktas išsamesnis sąvokos „reikalavimas“ prasmės aiškinimas ir konstatavo, kad bylos nagrinėjimo kasacine tvarka metu galiojantis teisinis reglamentavimas apima ne tik piniginius, bet visus su sutartimi ar sandoriu, kuriems poveikį turi reglamentu nustatytos priemonės, susijusius reikalavimus. Todėl Reglamente sankcijų kontekste aptarti prašymai dėl teismo sprendimų pripažinimo ir leidimo vykdyti priskiriami prie „reikalavimų“ teisinės kategorijos.

LAT taip pat pažymėjo, jog Reglamentas Nr. 765/2006 apima valdymo ir kontrolės situacijas, o aplinkybė, jog tam tikras fizinis ar juridinis asmuo nėra įtrauktas į sankcijų sąrašus, nereiškia, jog sankcijų režimas jam nebus taikomas – už jo de facto gali stovėti į sąrašą įtrauktas asmuo. Ar sankcionuotas asmuo valdo/kontroliuoja kitą subjektą reikia nustatyti kiekvienu konkrečiu atveju aiškinantis faktines aplinkybes.

Taigi, teismui pripažinus, kad egzistuoja pagrindai pagal Reglamento Nr. 765/2006 nuostatas vertinti, jog pareiškėjui taikomos sankcijos, vadovaujantis Dvišalės sutarties 19 straipsniu, turėtų būti atsisakoma teikti teisinę pagalbą.

  • Antrasis pagrindas – užsienio valstybės teismo sprendimo pripažinimo ir leidimo vykdyti atitiktis tarptautinės teisės pripažįstamiems geranoriškumo ir abipusiškumo principams.

LAT nurodė, kad turi būti įvertintas Baltarusijos Respublikos prezidento 2022 m. balandžio 7 d. įsako Nr. 137 „Dėl vykdomųjų dokumentų“ turinys ir Baltarusijos Respublikos Ministrų Tarybos 2022 m. balandžio 6 d. nutarimas Nr. 209 „Dėl užsienio valstybių, vykdančių nedraugiškus veiksmus Baltarusijos juridinių ir (ar) fizinių asmenų atžvilgiu, sąrašo“, pagal kuriuos atsisakoma vykdyti dvišale tarptautine sutartimi prisiimtus įsipareigojimus dėl Lietuvos Respublikos teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo. Jeigu bus nustatyta, kad šie teisės aktai pažeidžia tarptautinės teisės pripažįstamus geranoriškumo ir abipusiškumo principus, tai taip pat galėtų būti savarankišku Baltarusijos Respublikos teismo sprendimo nepripažinimo pagrindu.

Remiantis minėtais motyvais, teisėjų kolegija nusprendė bylą grąžinti Lietuvos apeliaciniam teismui nagrinėti iš naujo.

(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2022 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-255-611/2022)

Ekspertai

Person Item Background
Emilija Bartkutė
Teisininkė / Lietuva
Person Item Background
Vilija Vaitkutė Pavan
Vilija Vaitkutė Pavan
Partnerė / Lietuva