Martin Raude

Vandeadvokaat

Eesti

martin raude
+372 5567 9233

Martin Raude on Ellex Raidla vandeadvokaat, kelle peamine töövaldkond on vaidluste lahendamine. Lisaks on Martin juhendanud mitme aasta jooksul Tartu Ülikoolis õigusliku argumentatsiooni seminare.

Martin on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi õigusteaduse erialal Tartu Ülikoolist ning ühtlasi õppinud Austrias Salzburgi suveülikoolis Euroopa eraõigust.

Enne Ellex Raidla Advokaadibürooga liitumist praktiseeris Martin kohtutes ning töötas finantsasutustes ja teistes advokaadibüroodes.

chambers europe  emea rising star 2021

2013

Tartu Ülikool

Magistrikraad õigusteaduses

2011

Salzburgi suveülikool

Euroopa eraõigus

2011

Tartu Ülikool

Bakalaureusekraad õigusteaduses

2021

Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjon

2014

Eesti Advokatuur

2019

Riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne

Ellex Raidla vandeadvokaat Martin Raude osales värskelt ilmunud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande koostamisel, kirjutades kommentaarid paragrahvidele 14-28. Riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne on kolmekümne riigihankeõiguse eksperdi osalusel sündinud põhjalik sissevaade valdkonna tervikseadusesse. Teose eesmärgiks on aidata kaasa hea riigihankepraktika arengule Eestis. Selleks pakub raamat üksikasjaliku analüüsi kaudu juhiseid hoidmaks ära riigihangetes avalduvat formalismi, tüüpvigu nii riigihangete korraldamisel kui pakkumuste tegemisel, ja eelnevaist võrsuvaid vaidlusi. Raamatus on olulisel kohal seadusesätete asetamine nende aluseks olevate Euroopa Liidu direktiivide ning viimaseid tõlgendava Euroopa Kohtu praktika valgusesse. Arvukalt on viiteid nii eesti kui välismaisele õiguskirjandusele. Kommenteeritud väljaanne on praktiliseks abimaterjaliks igale seaduse rakendajale – kohtunikele, õigusnõustajatele, hankepraktikutele jpt.

2019

Juridica, 3, 226-231

Tunnistaja ülekuulamine hagimenetluses.

2016

Martin-Johannes Raude artikkel juhtorgani liikme kohtu kaudu tagasikutsumisest

Ellex Raidla advokaat Martin Raude kirjutab Juridicas juhtorgani liikme kohtu kaudu tagasikutsumisest. Juhtorganisse valimisega tekib äriühingu ja juhtorgani liikme vahel käsunduslepinguga sarnanev tehinguline õigussuhe. Osaühingu puhul osanikud ja juhatuse liikmed ning aktsiaseltsi puhul üldkoosolek ja nõukogu liikmed võivad põhjusest sõltumata selle õigussuhte lõpetada ning juhtorgani liikme oma kohalt tagasi kutsuda või ise juhtorgani liikme kohalt tagasi astuda. Osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumiseks on vaja üle poole osanike koosolekul esindatud häältest ning aktsiaseltsi nõukogu liikme tagasikutsumiseks on vaja vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Kui tagasikutsumiseks vajalikke hääli kokku ei saada, võivad vähemalt 1/10 kapitalist esindavad osanikud või aktsionärid mõjuva põhjuse olemasolul nõuda, et juhatuse või nõukogu liikme kutsuks tagasi kohus.

2015

Juridica, 1, 26-33

Viivise vähendamine võlgniku taotlusel ja kohtu algatusel.

2014

Juridica, 2, 135-143

Esindajakulude kindlaksmääramine tsiviilkohtumenetluses.

2013

Juridica, 6, 393-402

Kohtuistungi kinniseks kuulutamine ärisaladuse kaitseks.

2011

Juridica, 7, 496-504

Advokaatide reklaamikeelu õiguspärasus põhiseaduse ja Euroopa Liidu õiguse valguses.

2010

Juridica, 2010, 769-777

Intellektuaalse omandi sundlitsentsimine Euroopa Liidu õiguse ja kohtupraktika valguses.