Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika kohaldub kõigile isikuandmetele, mis on esitatud ning mida kogutakse ja töödeldakse Ellexi ühendusse kuuluvate advokaadibüroode veebilehe www.ellex.legal/ kasutamisel. Ellexi ühendusse kuuluvad advokaadibürood on Ellex Raidla advokaadibüroo Eestis (asukoht: Ahtri 4, 10117 Tallinn, Eesti), Ellex Klavins advokaadibüroo Lätis (asukoht K.Valdemara 62, 1013 Riia, Läti) ning Ellex Valiunas advokaadibüroo Leedus (asukoht: Jogailos 9, LT-01116 Vilnius, Leedu).

Teie andmeid, mida oma veebilehel kogume, töötleb Ellexi ühendusse kuuluv advokaadibüroo, kes on vastavas riigis vastutav töötleja. Sõnad „meie“ või „me“ viitavad käesolevas privaatsuspoliitikas vastavale Ellexi ühendusse kuuluvale advokaadibüroole, kellega olete ühendust võtnud veebilehe kasutamise kaudu või kes on saanud juurdepääsu teie isikuandmetele veebilehe või muude vastavate teenuste kasutamise kaudu teie poolt.

Austame teie eraelu puutumatust ning kaitseme teie isikuandmeid, mida meile veebilehe kaudu esitate. Privaatsuspoliitikas on selgitatud, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas neid kasutame.

Uudiskiri

Kasutame teie isikuandmeid (e-posti aadressi) otseturunduseks nõusoleku alusel, mille annate, kui sisestate oma isikuandmed veebilehel uudiskirja tellimise lehele. Võime ka otseturunduseks töödelda oma klientide, nende esindajate ja töötajate e-posti aadressi oma õigustatud huvi alusel, välja arvatud juhul, kui klient avaldab vastuseisu turundusteadete saamiseks kliendilepingus või väljendab oma vastuseisu meiega ühendust võttes. Isikuandmete edastamata jätmise korral ei ole meil võimalik teile uudiseid edastada.

Otseturunduse eesmärgil säilitame ja töötleme teie isikuandmeid kooskõlas kohalike seaduste ja tavadega või kuni loobute tellimisest või võtate tagasi oma nõusoleku.

Tööpakkumised

Personalivaliku eesmärgil töötleme meile tööle tulemise soovi avaldanute isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber, CV ja motivatsioonikiri), kui meile on saadetud CV e-posti teel või tööotsingu portaalide kaudu või meie veebilehe vahendusel. Kui kandidaadid esitavad meile oma andmeid, on andmete esitamise aluseks nende vabatahtlikult antud nõusolek. Isikuandmete edasine töötlemine personalivaliku eesmärgil tugineb meie õigustatud huvile töödelda kandidaadi avaldust, hinnata seal esitatud teavet, korraldada läbirääkimisprotsess, pidada läbirääkimisi ning säilitada tõendeid, mis näitavad värbamisprotsessi seaduslikkust. Isikuandmete edastamata jätmise korral ei ole meil võimalik teid intervjuule kutsuda ega teie kandidatuuri sobivust hinnata.

Personalivaliku käigus töötleme kandidaatide kohta ainult sellist infot, mis on seotud nende kvalifikatsiooni, erialaste oskuste ja omadustega.  Me ei kogu ega töötle muul viisil kandidaatide kohta isikuandmete eriliike, välja arvatud juhul, kui see on seaduse alusel nõutav.

Säilitame kandidaatide isikuandmeid kuni valiku langetamiseni vastava ametikoha täitmiseks ning kuni kuue kuu jooksul pärast seda. Valiku langetamise perioodi möödumisel kustutame kandidaatide CV-d ja muud andmed, välja arvatud juhul, kui oleme saanud kandidaadilt nõusoleku tema isikuandmete pikemaks töötlemiseks, et saaksime talle pakkuda muid ametikohti. Sellisel juhul säilitame kandidaatide isikuandmeid ühe aasta jooksul.

Kontaktvorm

Kasutame ja töötleme teie isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja teie pöördumise sisu), mille olete sisestanud meie veebilehel asuvasse kontaktvormi, et vastata teie pöördumisele. Töötlemise aluseks on sellisel juhul meie õigustatud huvi, eelkõige seoses erialase tegevusega, samuti infoturbe ja konfidentsiaalsuse tagamisega. Isikuandmete edastamata jätmise korral ei ole meil võimalik vastata teie pöördumisele.

Pöördumisele vastamisega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni ühe aasta jooksul.

Reitinguagentuurid

Õigusteenuste kvaliteedi hindamiseks võime teie nõusoleku alusel töödelda isikuandmeid, mille oleme kogunud õigusteenuste osutamise käigus, nt tiitel, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, esindatava ettevõtte nimi ja tegevusvaldkond, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, asjaolu, kas esindatav ettevõte on advokaadibüroo klient, valdkond, milles osutati õigusteenuseid, seotus varasemate ja muude projektidega.

Selliseid isikuandmeid töödeldakse kolme aasta jooksul teie nõusoleku alusel.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Kohustume järgima kohalduvaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning „tunne oma klienti“ põhimõtte eeskirju. Peame teavitama vastavaid ametiasutusi teatud tehingutest, mis tehakse sularahas või mis võivad hõlmata rahapesu. Kogume rahapesuvastaste meetmete ja tunne oma klienti põhimõtte järgimise eesmärgil kliendi või kliendi esindaja isikuga seotud teavet (isiku tuvastamise teave, äriühingu teave, pangakonto ja makseandmed, poliitilise kuuluvuse andmed, vahendite/sissetuleku allikas, teave tegelike kasusaajate kohta ja muu teave, mida nendel eesmärkidel tuleb koguda), mille aluseks on seaduslik kohustus neid andmeid koguda ja töödelda.

Selliseid isikuandmeid töödeldakse kuni 10 aasta jooksul pärast meie teenuste osutamist kooskõlas kohalduvate seadustega.

Mis liiki küpsiseid me kasutame?

  • Vajalikud küpsised. Küpsised on vajalikud, et kasutaja saaks sirvida veebilehte ning kasutada selle funktsioone.
  • Statistilised / Toimivusküpsised. Neid küpsiseid kasutatakse selleks, et koguda informatsiooni selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Statistika annab meile informatsiooni selle kohta, kui sageli meie veebilehte külastatakse, millistel meie veebilehe lehtedel külastajad kõige enam aega veedavad ning kui sageli nad veebilehte või selle osasid kasutavad. See võimaldab meil muuta oma veebilehe ülesehitus, sellel liikumine ja sisu võimalikult kasutajasõbralikuks. Advokaadibüroo saab jälgida seda, kas teie veebilehe kasutamisel esineb tõrkeid ning teha kindlaks, milliseid veebilehe osi tuleb kohandada.

Analüütika eesmärgil kasutame Google Analytics’i teenuseid ja nende osutatavaid küpsiseid. Palun võtke teatavaks, et kuigi meil on juurdepääs ainult koondandmetele (me ei kasuta küpsiseid konkreetse isiku tuvastamiseks), võib vastavate küpsiste teenuseosutajal olla juurdepääs teie isikuandmetele. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas Google teie isikuandmeid töötleb, leiate veebilehelt: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. Palun võtke teatavaks, et link viib kolmanda isiku veebilehele, mis ei ole meie kontrolli all ning me ei vastuta selle sisu eest. Nõustudes kolmandate isikute küpsiste kasutamisega, annate nõusoleku ka vastava teenuseosutaja privaatsuspoliitikale.

Veebilehel kasutatavad küpsised

Nimetus Eesmärk Säilitamistähtaeg
Vajalikud küpsised
gotoandplay_cookie_agreement Seda küpsist kasutatakse veebilehel vaikimisi kuvatava küpsiste teavituse sulgemiseks (täpsemalt selle teavitusega nõustumisel) ning küpsise kasutamine „lubatakse“ nupu klikkimisel. 6 kuud
Statistilised / Toimivusküpsised
_gat Tegu on Google Analytics küpsisega, mille eesmärk on koguda informatsiooni veebilehe külastuste kohta. 1 päev
_gid Tegu on Google Analytics küpsisega, mille eesmärk on eristada veebilehe kasutajaid. Küpsis on aktiivne 24 tundi. 1 päev
_ga Tegu on Google Analytics küpsisega, mille eesmärk on eristada veebilehe kasutajaid. Küpsis on aktiivne kaks aastat. 2 aastat

Andmete edastamine

Võime edastada teie isikuandmeid töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes abistavad meid veebilehe haldamise ja andmeturbega.  Sellised isikud on näiteks andmebaaside ja tarkvara pakkujad, andmebaaside haldusteenuse, otseturundusteenuste või pilvandmeteenuste osutajad jms. Võime teie isikuandmeid jagada huvide konflikti kontrolliks ja muudel eesmärkidel Ellexi ühendusse kuuluvate advokaadibüroodega. Teie isikuandmeid võidakse kolmandatele isikutele avaladada ainult seadusega nõutud juhtudel, näiteks valitsus- või korrakaitseasutustele, politseile või järelevalveasutustele, või selleks, et tagada meie klientide, töötajate ning ressursside kaitse ja turvalisus. Kui olete andnud nõusoleku tagasiside andmiseks meie teenuste kvaliteedi kohta, võime teie isikuandmed edastada reitinguagentuuridele, nagu Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe, IFLR1000, ja kliendi tagasisidet analüüsivatele ettevõtetele, nagu TNS Sifo Prospera jt.

Andmekaitse

Töötleme andmeid kooskõlas EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) ning Eestis, Lätis ja Leedus kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Võtame kasutusele asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, tagamaks turvaline isikuandmete töötlemise viisil, mis välistab säilitatavate, edastatavate või muul viisil töödeldavate andmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, nende loata avalikustamise või neile loata juurdepääsu.

Teie õigused

Teil on oma isikuandmetega seoses järgmised õigused:

  • õigus taotleda teie kohta käivatele andmetele juurdepääsu, nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist;
  • õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele;
  • õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis ning teil on õigus edastada oma isikuandmed muule vastutavale töötlejale ilma igasuguse takistuseta (andmete ülekantavus);
  • õigus võtta tagasi oma nõusolek;
  • õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, milleks on Eestis Eesti Andmekaitse Inspektsioon (Tatari 39, 10134 Tallinn; e-post ); Lätis Riiklik Andmekaitse Inspektsioon (Elijas iela 17, Riia, e-post: ); Leedus Leedu Andmekaitse Inspektsioon (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, Leedu; e-post ).

Kui soovite mõnda nendest õigustest teostada või kui teil on seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, palume teil meiega ühendust võtta e-posti aadressil Eestis, Lätis või Leedus.