Martin Mäesalu ja Miikael Tuus: ECN+ direktiivi Eesti õigusesse ülevõtmine väärteomenetluse kaudu

Ellex Raidla Advokaadibüroo partner Martin Mäesalu ja jurist Miikael Tuus kirjutavad Juridicas ilmunud artiklis, et ECN+ direktiiv on Eesti õigusesse võimalik üle võtta väärteomenetluse kaudu.

Autorite sõnul tõsised takistused selleks puuduvad. Kuigi väärteoõigus vajaks mõningaid täiendusi, seda ka pärast 1. novembril 2023 jõustunud muudatusi, oleks nende tegemine hinnanguliselt lihtsam ja praktilisem kui konkurentsijärelevalvemenetluse loomine, sealhulgas olemasoleva eelnõu muutmine, et kõrvaldada sellest mitmed puudused ja põhiseadusvastasused. Väärteoõiguse reformiga on tehtud ECN+ direktiivi ülevõtmiseks ära oluline eeltöö ning oleks vaja teha vaid teatud täiendavaid muudatusi.

Praegu kavandatud konkurentsiõiguses valdkonnaspetsiifilise erihaldusmenetluse loomisel puudub ka laiem kasutegur: loodav menetluskord ei paku tulevasele õigusloomele ‒ teiste valdkonnaspetsiifiliste erihaldusmenetluste või Soome näitel ka haldustrahvimenetluse seadustiku väljatöötamisel ‒ erilist tuge. Lisaks muutis antud tegevuse mõistuspäratuks hiljuti jõustunud väärteomenetluse reform.

Autorid loodavad, et haldustrahvimenetluste loomisest nii konkurentsijärelevalve kui ka teistes valdkondades siiski loobutakse ning Konkurentsiamet hakkab tulevikus ELTL artiklite 101 ja 102 täitmist tagama väärteomenetluses. Eelnõu viimase versiooni § 12 kohaselt jõustuks see 1. juunil 2024. Sellises ajakavas on tegelikkuses võimalik kujundada väärteoõigus vastavaks ECN+ direktiivile ning selliselt harmoneerida Eesti õigus direktiiviga väärteomenetluse kaudu.

Loe täispikka artiklit Juridicast.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
Martin Mäesalu
Martin Mäesalu
Partner / Eesti
Person Item Background
miikael tuus
Miikael Tuus
Jurist / Eesti