Alan Paas: õigusselgus elektritarbimise juhtimise ümber aitaks tööstustel efektiivsemaks muutuda

Alan Paas: universaalteenuse toetustest ilma jäänud tööstusettevõtted saaksid abi elektritarbimise juhtimise teenusest, kui selleks vajalik regulatsioon oleks riigi poolt lõpuni välja töötatud.

Elektritarbimise juhtimine ehk juristide keeles tarbimiskaja (ingl k demand response) loob täiendava stiimuli elektritarbimise vähendamiseks, võimaldades müüa tarbimise suurendamist või vähendamist elektriturul.

Tarbimiskaja toimib juba paljudes riikides. Soomes tegutseb mitu teenusepakkujat (nt Helen, Kapacity), kes integreerivad tarbija juurde nutikad elektriseadmed (nt jahutus- ja kütteseadmed), mis kohandavad tarbimist automaatselt vastavalt elektriturult saabuvatele signaalidele. Eestis pakub mitu ettevõtet (nt Gridio, Fusebox) edukalt teenuseid tarbimise paremaks ajastamiseks, mis näitab, et nõudlus tarbimiskajas osalemiseks on juba praegu olemas.

Selleks, et tööstused, ettevõtted ja eraisikud saaksid elektritarbimise juhtimise teenusega liituda, on turule vaja ühenduslüli ehk teenuse pakkujat, kes tagab tarbijate ja ülejäänud elektrituru vahel elektritarbimise juhtimise toimimiseks vajaliku andmevahetuse. Kuigi elektrituruseadus lubab juba praegu elektritarbimise juhtimise teenuseid teatud ulatuses pakkuda, on seadus jätkuvalt lünklik, mistõttu on võimalused osutada tarbimiskaja teenuseid äärmiselt piiratud.

Enne regulatsiooni riski ei võeta

Praegu on seaduses kirjas, et konkurentsiamet kohustub välja töötama ja avalikustama tarbimiskajas osalemise tingimused, kuid nende puudumisel pole teada, millised nõuded peab osalemiseks täitma. Konkurentsiameti tingimused määravad, millised ettevõtjad saavad ligipääsu nii võrgule kui Eleringi hallatavale andmevahetusplatvormile, mis on tarbimiskoormuse müügi vältimatuks eelduseks. Siiani pole teada, kas elektritarbimise juhtimise teenus võiks aidata ka näiteks elektri universaalteenusest kõrvale jäänud suuri tööstusettevõtteid.
Kuni pole loodud selget regulatsiooni, ei võta ettevõtjad riski vastavate teenuste arendamiseks, sest loodavad tingimused võivad välistada nende tarbimiskajas osalemise. Seetõttu on tarbimiskajas peituvate võimaluste teostamisel konkurentsiametil hetkel kandev roll, mida ta peaks koostöös seotud osapooltega, nagu näiteks võrguettevõtjad ja suuremad tarbijad, ellu viima.

Üks olulisemaid meetmeid

Kui elektritarbimise juhtimine laiemalt kasutusele võtta, võimaldab see lahendada mitu energeetikaalast väljakutset.
Esiteks vähendab see potentsiaalselt koormust elektrivõrgule, mis tähendab võrguettevõtjate ja riigi väiksemaid väljaminekuid võrgu töö tagamiseks. Teiseks võimaldab see mõnevõrra leevendada tuule- ja päikeseelektrijaamade võrku integreerimisega põhjustatud elektritoodangu suuri kõikumisi. Elektritoodangu ja tarbimise tasakaalus hoidmine muutub kogu Eesti jaoks äärmiselt oluliseks pärast Vene ja Valgevene sageduspiirkonnast desünkroniseerimist.
Kolmandaks tekib tarbijatel täiendav stiimul elektrienergia otstarbekamaks kasutamiseks ja potentsiaalseks elektritarbimise vähendamiseks. Seega võib tarbimiskaja osutuda üheks praeguse energiakriisi lahendamise meetmeks.

Artikkel ilmus 14. novembril 2022 Äripäevas.

Alan Paas

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
alan paas
Alan Paas
Advokaat / Eesti