AS-i SEB Pank esindamine kohtuvaidluses VEB Fondi sertifikaatide hüvitamise küsimuses

Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadid Toomas Vaher, Arne Ots ja nõunik Martin Käerdi esindasid AS-i SEB Pank kohtuvaidluses, mis puudutas VEB Fondi sertifikaatide hüvitamise küsimust.
 
VEB Fond loodi ja selle sertifikaadid anti välja Riigikogu 1993. aasta otsuse alusel seoses Balti Ühispanga (UBB) ja Põhja-Eesti Aktsiapanga (PEAP) varade külmutamisega endises NSV Liidu Välismajanduspangas (VEB). VEB Fondi peaülesandeks määrati leida lahendusi Eesti pankade, teiste juriidiliste isikute ja füüsiliste isikute nõuete rahuldamiseks VEB-s külmutatud kontode suhtes. VEB Fondi haldajaks määrati Eesti Pank Eesti Vabariigi nimel. 22. märtsil 1998 kanti VEB Fondi õigusjärglasena registrisse SA VEB.
 
Tallinna Ringkonnakohus kohustas 22. oktoobri 2010. a otsusega haldusasjas nr 3-04-469 Eesti Vabariiki üheksa kuu jooksul otsustama VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuete hüvitamise küsimus. Riigikogu otsustas 15. veebruaril 2012, et VEB Fondi sertifikaatidega tagatud nõuded hüvitatakse sertifikaadiomanikele sihtasutuse VEB vara müügist laekuva raha arvel likvideerimismenetluse käigus.
Kaksteist VEB Fondi sertifikaadiomanikku esitasid omakorda kaebuse Riigikohtule ning taotlesid Riigikogu 15. veebruari 2012. a otsuse tühistamist. Kaebajate hinnangul tulnuks sertifikaadid kompenseerida vastavalt nominaalväärtusele ning määrata õiglane kompensatsioon aja eest, mil sertifikaadiomanikel polnud võimalik oma vara kasutada.
AS SEB Pank kui PEAP´i ja UBB väidetav õigusjärglane kaasati menetlusse Riigikohtu üldkogu 5. aprilli 2012. a määrusega kolmanda isikuna. SEB Pank selgitas menetluses, et PEAP ja UBB vabanesid oma kohustustest klientide ees ning klientide nõuded suunati VEB Fondi. Sellega sundvõõrandati klientide nõuded pankade vastu ning asendati VEB Fondi sertifikaatidega, millest tulenes nõue üksnes VEB Fondi (SA VEB) vastu.
 
20. novembri 2012 otsusega nr 3-4-1-4-12 jättis Riigikohtu üldkogu rahuldamata VEB Fondi sertifikaadiomanike kaebuse riigikogu otsuse peale seoses VEB Fondi sertifikaatide hüvitamisega ning leidis, et sertifikaatidest tuleneb nende omanikele nõudeõigus üksnes sihtasutuse VEB vastu. Otsusega nõuti kaebajatelt AS-i SEB Pank kasuks välja menetluskulud 2000 eurot.