KKK ehk lühiselgitused Telekomi väikeaktsionäride kaasuse kohta

Mida Eesti Telekomi endiste väikeaktsionäride esindajad kohtus nõudsid?
1. Õiglase hüvitise suuruse kindlaksmääramist.
2. Õiglase hüvitise väljamõistmist kogusummana.
3. Viiviste väljamõistmist kogusummana.
4. Õigusabikulude hüvitamist.
 
Mida kohtud otsustasid?
1. Tuvastada õiglane lisahüvitis 0,64 eurot aktsia kohta.
2. Hüvitise väljamõistmise nõue jätta täielikult rahuldamata.
3. Viiviste väljamõistmise nõue jätta täielikult rahuldamata.
4. Õigusabikulude hüvitamise küsimus on jätkuvalt lahendamata seisus Harju Maakohtus.
 
Miks Telia Company AB juhatuse liikmed ei osalenud isiklikult 2017. a sügisel toimunud istungitel?
Kohus ei teinud määrust, millega oleks kohustatud juhatuse liikmeid isiklikult istungist osa võtma ega väljastanud juhatuse liikmetele kohtukutseid. Etteheited mitteilmumise kohta on alusetud.
Telia Company AB-d esindasid kõikidel istungitel volitatud esindajad.
 
Miks Telia Company AB ei maksa raha välja Soraineni advokaadibüroole?
Lõppenud kohtuasjas esitatud rahalised nõuded jäeti kohtu poolt täielikult rahuldamata. Selles osas avaldajad kaotasid kohtuasja.
Jõustunud ringkonnakohtu määruses selgitatakse, et hüvitise nõue tekkis igal väikeaktsionäril sundülevõtmise hetkel (s.o 12.01.2010) tavalise tsiviilõigusliku nõudena, mille lahendamiseks tuleb pöörduda vastava nõudega kohustatud isiku poole. Täitmisest keeldumisel on endisel väikeaktsionäril õigus pöördud hagiga kohtusse.
Seni pole keegi pidanud kohtusse pöörduma, sest Telia Company AB on hüvitise välja maksnud.
Advokaadid olid avaldajatele määratud kohtu poolt üksnes hüvitise suuruse tuvastamiseks kohtus ja väljaspool kohtumenetlust nõuete esitamiseks neil volitused puuduvad.
 
Miks Telia Company AB keeldub hüvitise väljamaksmisest?
Telia Company AB ei ole ühelegi õigustatud endisele väikeaktsionärile keeldunud hüvitise maksmisest. Hüvitise saamiseks on vajalik saata digiallkirjaga avaldus aadressil claims@ellex.ee.
 
Miks Telia Company AB vajab väikeaktsionäri avaldust väljamakse tegemiseks?
Esiteks on vaja kontrollida isikusamastust, et tegemist oleks isikuga, kelle on õigus hüvitist saada. Teiseks on vaja endise väikeaktsionäri pangakonto numbrit, kuhu ta soovib summa ülekandmist.
 
Mida endine Telekomi väikeaktsionär peaks tegema, et hüvitis kätte saada? Kas avaldus peab olema kindlas vormis?
Lisahüvitist makstakse kõikidele endistele väikeaktsionäridele, kes olid AS Eesti Telekom aktsionäride nimekirjas seisuga  12.01.2010. Kui väikeaktsionär müüs aktsiad ära varem, siis hüvitise saamiseks õigust ei ole. Telia Company AB on volitanud lisahüvitise taotlusi läbi vaatama advokaadibüroo Ellex Raidla. Lisahüvitise saamiseks on paika pandud lihtne ja kiire viis.
Avaldus ei pea olema mingis kindlas vormis. Piisab, kui on kirjas nimi, isikukood (või registrikood) ja pangakonto number (IBAN). Avaldus võib olla näiteks järgneva sõnastusega (täpse sõnastuse järgmine ei ole kohustuslik):
 
Telia Company AB-le
Kuupäev: [   ]
Endise aktsionäri nimi: [   ]
Isikukood/registrikood: [   ]
Pangakonto: IBAN [   ]
Kinnitan, et ülalnimetatud aktsionär oli AS Eesti Telekom aktsionäride nimekirjas 12. jaanuaril 2010 kell 11:00 seisuga. Palun välja maksta täiendav hüvitis ja viivis ülalviidatud pangakontole.
 
Avaldus tuleb digiallkirjastada ja saata e-posti aadressile claims@ellex.ee. Kui digiallkirjastada ei saa, võib avalduse tuua paberil Ellex Raidla Advokaadibüroo asukohta aadressil Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn. Avaldusele tuleb lisada kontaktandmed, mille kaudu saab Telia Company AB anda edasisi juhiseid või teatada oma otsusest.
 
Miks hüvitise maksmine toimub eraldi avalduste alusel?
Hüvitise maksmise kord põhineb Tallinna Ringkonnakohtus 21. juuli 2016 määruses antud kohtu seisukohal:
„Kohtumäärus, millega määratakse [AS-i Eesti Telekom] aktsionäridele hüvitise suurus, tekitab 12.01.2010 kella 11.00 seisuga avaldajate ja puudutatud isiku vahele võlasuhte, millest tulenevalt on õigustatud isikutel nõudeõigus kohtu määratud hüvitise väljamaksmiseks. Sellele kohalduvad üldised kohustuse täitmise põhimõtted ja sellest tulenevalt muutub kohustus sissenõutavaks täitmiseks vajaliku mõistliku aja möödumisest (VÕS § 82 lg 7). Kohustuse täitmist võib nõuda VÕS § 108 lg 1 järgi, st tegu on tavalise võlaõigusliku rahalise kohustuse täitmisnõudega.
Praegune kohtulahend ei ole täitedokument TMS § 2 mõttes, st selle alusel ei ole võimalik alustada täitemenetlust, kuid hüvitise suuruse määramise määruse alusel võivad avaldajad nõuda puudutatud isikult (kohustatud isikult) hüvitise väljamaksmist. Kui kohustatud isik keeldub määrusega kindlaksmääratud hüvitise väljamaksmisest, on õigustatud isikutel õigus esitada kohtusse sooritushagi ja nõuda hüvitise väljamaksmist.“
 
Miks viiviseid täies ulatuses välja ei maksta?
Avaldajate esindajad on selgitanud oma kassatsioonkaebuses 2016. aastal, et väikeaktsionäride sooritusnõuded on tõenäoliselt aegunud ja samale tulemusele jõudis analüüsi tulemusel ka Telia Company AB.
Telia Company AB on väikeaktsionäride avalduste saamisel hüvitise siiski välja maksnud koos kolme aasta viivisega ning on selles osas hea tahte avaldusena loobunud aegumise vastuväite esitamisest.
Täies ulatuses viivise väljamaksmise kohustust Telia Company AB-l ei ole.
 
Kui palju on käesolevaks ajaks välja makstud?
Väljamakseid on tehtud ligikaudu 430 000 euro ulatuses (seisuga veebruar 2018).
 
Kas väikeaktsionäridel on mõtet üldse pöörduda, kui nende saadaolev summa on väike? See ei tasu vaidlemist?
Telia Company AB kohtleb ühtemoodi suurte ja väikeste summade saajaid ega sunni kedagi vaidlustesse astuma. Taotlemise protseduur on väga lihtne − piisab vabas vormis digiallkirjastatud avalduse saatmisest meili teel.
Näiteks on avalduse esitajate seas endisi väikeaktsionäre, kellel oli 1 aktsia, 10 aktsiat, 30 aktsiat ja ka kõigile neile on hüvitis välja makstud.
 
Kas väikeaktsionär peab maksma Soraineni advokaadibüroole edukustasu?
Menetluses osalejad on erinevatel arvamustel. Telia Company AB on kohtule esitanud oma vastuväited edukustasu nõudele.
Telia Company AB-le teadaolevalt ei ole sõlmitud edukustasu maksmiseks kokkuleppeid väikeaktsionäridega. Edukustasu ei ole ka kohus otsustanud 30.06.2010 määruses, millega otsustati väikeaktsionäridele esindaja määramine. Käesoleval hetkel peab iga väikeaktsionär ise otsustama, mis seisukoha ta võtab. Võimalik, et asjas toob selgust menetluskulude taotluse asjas tehtav kohtumäärus, mis on ootel Harju Maakohtus.
 
Kas loobun Telia Company AB-le avalduse esitamisel oma õigustest?
Ei loobu. Telia Company AB maksab väikeaktsionärile välja hüvitise 0,64 eurot aktsia kohta ning viivise kolme aasta eest. Kui väikeaktsionär leiab, et tal on täiendavaid nõudeid, siis avalduse esitamisega neist nõuetest ei loobuta.