Rahandusministeeriumi ja Ellex Raidla eestvedamisel valmis analüüs „Riigihanke eeldatava maksumuse määramine“

„Riigihanke eeldatava maksumuse määramine“ analüüsi koostasid Rahandusministeeriumi tellimusel OÜ Ellex Raidla Advokaadibüroo advokaat Martin-Johannes Raude ja partner Arne Ots. Riigihanke eeldatava maksumuse määramine on väga oluline osa riigihanke planeerimisest, millest sõltub õigete, konkreetsele riigihankele kohalduvate menetlusreeglite valimine. Riigihanke eeldatava maksumuse määramisel tuleb lähtuda riigihangete seaduses („RHS“), eelkõige selle §-des 20−24 sätestatud nõuetest. Muu hulgas tuleb välja selgitada, kuidas piiritleda eeldatava maksumuse määramisel riigihanke eset ja perioodi.
Analüüs on saadaval siin.