Rocca al Mare Kooli AS-i nõustamine kohtuvaidlustes Tallinna linna vastu

Ellex Raidla partner Arne Ots ja vandeadvokaat Neve Uudelt nõustasid ja esindasid Rocca al Mare Kooli Aktsiaseltsi kohtuvaidlustes, milles menetleti Rocca al Mare Kooli Aktsiaseltsi 11 kaebust Tallinna linna vastu.

Rocca al Mare Kooli Aktsiaseltsi kaebused seondusid Tallinna linna 1. septembril 2011 jõustunud erakooliseaduse § 22² lg-st 1 tuleneva kohustusega osaleda eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises proportsionaalselt selles koolis õppivate õpilaste arvuga, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Tallinna linna haldusterritooriumil, mida Tallinna linn keeldus täitmast.
 
Kohtud leidsid, et tasumisest keeldumine oli õigusvastane ja Tallinna linnal tuleb Rocca al Mare Kooli Aktsiaseltsi ees rahastamiskohustust täita. Rocca al Mare Koolis omandavad haridust õpilased, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn. Kohustus eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osaleda tekkis Tallinna linnal erakooliseaduse § 22² jõustumisest. Kohustuste mittetäitmist ei saa õigustada sellega, et riik ei ole Tallinna linnale eraldanud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning erakooliseadusest tulenevate, väidetavate riikliku iseloomuga kohustuste täitmiseks piisavalt eelarvevahendeid. See, kas erakooli tegevuskulude kandmises osalemine on riikliku või kohaliku omavalitsuse ülesanne, ei ole oluline kohustuste täitmisel Rocca al Mare Kooli Aktsiaseltsi ees. Seaduses on kulude kandmises osalemise kohustus pandud sõnaselgelt linnalt või vallale. Tegemist ei ole tingimusliku kohustusega, mida tuleks täita üksnes juhul kui riik linnale selleks raha eraldab.
 
Kohus rahuldas kõik Rocca al Mare Kooli Aktsiaseltsi kaebused ja kohustas Tallinna linna tasuma Rocca al Mare Kooli Aktsiaseltsile kokku 570 950 eurot.
 
Täiendav info: