Krievijai un Baltkrievijai piemērotās ES sankcijas

Atbildot uz Krievijas uzsākto un Baltkrievijas atbalstīto karu Ukrainā, Rietumu valstis ir būtiski paplašinājušas sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, to pilsoņiem, fiziskajām personām, uzņēmumiem un organizācijām, lai apturētu nevajadzīgo asinsizliešanu Ukrainā.

Ņemot vērā, ka vēl aizvien ir spēkā arī iepriekš Krievijai un ar to saistītajām personām piemērotās sankcijas, Krievija šobrīd ir pasaules līdere noteikto sankciju skaita ziņā.

Zemāk iekļauts apkopojums par papildu sankcijām, kuras Eiropas Savienība ir piemērojusi Krievijai un Baltkrievijai no 2022. gada 23. februāra.

Visām personām Latvijā ir pienākums ievērot gan Eiropas Savienības, gan Latvijas noteiktās sankcijas, kā arī no ANO Drošības padomes rezolūcijas vai citiem Latvijai saistošiem normatīvajiem aktiem izrietošās sankcijas.

Sankcijām pakļautajām personām var tikt piemēroti dažādi sankciju veidi un katram no tiem var būt noteikti izņēmumi, piemēram, piemērojamības termiņu ziņā. Tādējādi, lai izvērtētu, vai un kādā apjomā sankcija ir piemērojama konkrētā situācijā, ir būtiski detalizēti izpētīt attiecīgās sankcijas tvērumu.

Pārskats tiek sniegts 2022. gada 8. martā. Lūdzam ņemt vērā, ka sankciju saturs un apjoms nemitīgi mainās.

Kas ir sankcija?

Sankcija ir ārpolitikas līdzeklis, kura vispārējais mērķis ir nodrošināt mieru, starptautisko drošību, demokrātiju un likuma varu, kā arī cilvēktiesību un starptautisko tiesību atjaunošanu. Ar sankcijām, piemēram, var aizliegt iebraukt, uzturēties vai dibināt darba tiesiskās attiecības kādā valstī vai teritorijā, kā arī aizliegt starptautisko tirdzniecību, noteikt finanšu sankcijas un citus aizliegumus.

Sankcijas var tikt noteiktas valstij, teritorijai, teritoriālai vienībai, režīmam, organizācijai, apvienībai, personu grupai vai personai (ieskaitot fizisku personu).

Kam ir pienākums ievērot sankcijas?

Pienākums ievērot sankcijas ir visām personām Latvijā,  kuru darbību ietekmē noteiktā sankcija, t.sk. fiziskajām personām, uzņēmumiem un iestādēm.

Kādi ir personu pienākumi saistībā ar sankciju ievērošanu Latvijā?

Ņemot vērā aizliegumu pārkāpt jebkādas sankcijas, katrai personai ir stingri jāizvērtē, vai pastāv sankciju pārkāpuma iespēja. Tas jo īpaši ir jādara personām, kuras iesaistās darījuma attiecībās ar jebkuru personu no Krievijas vai Baltkrievijas, jo pastāv tieša vai netieša sankciju pārkāpšanas iespējamība. Piemērojot sankciju, būtiski ir cieši uzraudzīt, kuri ir konkrētie sankciju subjekti un kāds ir sankciju saturs, t.i., darbības, uz kurām attiecas sankcija. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas normatīvo aktu subjektiem  (piemēram, finanšu iestādēm, apdrošinātājiem, nekustamā īpašuma starpniekiem, azartspēļu organizatoriem) ir papildu pienākumi, piemēram:

 1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā ziņot Valsts drošības dienestam par starptautisko vai nacionālo sankciju pārkāpšanu vai tās mēģinājumu un tā rezultātā iesaldētiem līdzekļiem un informēt par to attiecīgo kompetento institūciju;
 2. ja ir aizdomas par starptautisko un nacionālo sankciju apiešanu vai apiešanas mēģinājumu finanšu ierobežojumu izpildē, ziņot par to Finanšu izlūkošanas dienestam.

Kāda ir atbildība par sankciju aizliegumu neievērošanu?

Saskaņā ar Krimināllikuma 84. pantu par Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju vai par Latvijas Republikas noteikto nacionālo sankciju pārkāpšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pat astoņiem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Turklāt saskaņā ar Krimināllikumu var tikt piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi juridiskām personām, kuras ir pieļāvušas vai veicinājušas izvairīšanos no sankcijām, piemēram, vissmagākajos gadījumos – naudassodi apmērā līdz 37’500’000.00 EUR (septiņdesmit piecu tūkstošu minimālo mēnešalgu apmērā).

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas normatīvo aktu subjektiem ir paredzēti papildu administratīvie sodi.

Turklāt noslēgtie darījumi un līgumi, kas veicina izvairīšanos no sankcijām, var tikt atzīti par spēkā neesošiem un nesaistošiem.

Pārskats par konkrētām sankcijām

Ekonomiskās sankcijas:

 • Aktīvu iesaldēšana

Pienākums iesaldēt naudas līdzekļus un ekonomiskos resursus, kas pieder, ir īpašumā, turējumā vai kurus kontrolē sarakstā minētās fiziskās personas vai saistītās personas, iestādes vai organizācijas, kas pārdod, iznomā vai ieķīlā īpašumu. Cita starpā ir aizliegti darījumi ar Krievijas Centrālās bankas rezervēm tai skaitā tādu personu, kura rīkojas Krievijas Centrālās bankas vārdā vai vadībā.

Eiropas Savienības Centrālajiem depozitārijiem ir aizliegts sniegt depozitārija pakalpojumus jebkurai personai no Krievijas (ieskaitot tur dzīvojošās fiziskās personas un tur reģistrētās juridiskās personas, iestādes vai organizācijas).

 • Aizliegta piekļuve kapitāla tirgiem

Nolūkā slēgt Krievijai pieeju kapitāla tirgiem ir aizliegts pirkt, pārdot vai sniegt ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem, kurus izlaidusi Krievija, un tās valdība, Krievijas Centrālā banka un noteiktas juridiskas personas, iestādes un organizācijas, kas saistītas ar Krieviju (ieskaitot Krievijā reģistrētās kredītiestādes un finanšu iestādes). Aizliegts arī tirgot šādus instrumentus vai citādi palīdzēt to izlaišanā (emisijā). Ja aizliegums attiecībā uz Krievijas, tās valdības,  Krievijas Centrālās bankas un tās kontrolē esošo juridisko personu, iestāžu un organizāciju izlaistajiem vērtspapīriem un naudas tirgus instrumentiem stājas spēkā 2022. gada 9. martā, aizliegumi attiecībā uz juridiskām personām, iestādēm un organizācijām, kas saistītas ar Krieviju, būs piemērojami ar 2022. gada 12. aprīli.

No 2022. gada 12. aprīļa aizliegts kotēt Krievijā reģistrētu juridisku personu, iestāžu vai organizāciju, kur vairāk nekā 50% pieder valstij, vērtspapīrus un sniegt saistītos pakalpojumus Eiropas Savienībā atzītās vai reģistrētās tirdzniecības vietās.

Turklāt personām no Krievijas (ieskaitot fiziskas personas vai juridiskas personas, iestādes vai organizācijas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta (domicils) ir Krievija) ir aizliegts pārdot vērtspapīrus, kuri nominēti eiro valūtā un izlaisti pēc 2022. gada 12. aprīļa, vai fondu vienības, kuri iegulda šādos vērtspapīros.

 • Finansēšanas aizliegumi

Aizliegts noslēgt līgumus par jaunu aizdevumu vai kredītu piešķiršanu Krievijai vai tās valdībai, Krievijas Centrālajai bankai vai noteiktām juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām, kas saistītas ar Krieviju. Dalība šādos līgumos arī ir aizliegta.

Turklāt ir aizliegts ieguldīt, piedalīties vai sniegt citādu ieguldījumu projektos, kurus finansē Krievijas tiešo ieguldījumu fonds.

 • Aizliegumi pieņemt noguldījumus

Vienai kredītiestādei ir aizliegts pieņemt noguldījumus vairāk nekā 100’000 EUR apmērā no Krievijas pilsoņiem vai Krievijā dzīvojošām fiziskām personām, vai no Krievijā reģistrētām juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām.

 • Apmaiņas ar finanšu datiem aizliegumi

No 2022. gada marta ir aizliegta īpašo finanšu ziņojumu sniegšana apmaiņai ar finanšu datiem (t.i., ar SWIFT sistēmas starpniecību) noteiktām juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām vai Krievijā reģistrētām juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām, kur šo sankcionētu personu līdzdalība ir 50% vai vairāk.

 • Aizliegumi attiecībā uz eiro denominācijas banknotēm

Ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt eiro banknotes uz Krieviju vai jebkurai Krievijā esošai fiziskai, juridiskai personai, iestādei vai organizācijai, ieskaitot Krievijas valdību vai Centrālo banku, vai izmantošanai Krievijā.

Visas iepriekšminētās ir finansiālas sankcijas, kas nozīmē, ka papildus sankcijas piemērošanai personai ir jāinformē Finanšu izlūkošanas dienests gadījumā, ja ir pamatotas šaubas par sankciju apiešanu vai tās mēģinājumu.

Sektorālās sankcijas:

 • Enerģētikas sektors

Naftas produktu un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports jebkurai personai, iestādei vai organizācijai Krievijā vai izmantošanai Krievijā ir aizliegta. Tāpat ir aizliegts saistībā ar šādiem produktiem un tehnoloģijām sniegt pakalpojums, tai skaitā:

  • tehniskās palīdzības sniegšana;
  • starpniecības un citu pakalpojumu sniegšana;
  • piegāde, ražošana un apkope;

Iepriekšminēto darbību finansēšana ir aizliegta.

Aizliegumi neattiecas uz to līgumu izpildi, kas noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra, līdz 2022. gada 27. maijam. Nekādi jauni līgumi nedrīkst tikt noslēgti pēc 2022. gada 26. februāra, bet esošos līgumus vairs nedrīkst izpildīt pēc 2022. gada 27. maija.

 • Transporta sektors

Aviācijas un kosmosa rūpniecībā izmantoto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksportēšana jebkurai personai, iestādei vai organizācijai Krievijā vai tās lietošanai ir aizliegta. Tāpat ir aizliegta ar šādiem produktiem un tehnoloģijām saistītu pakalpojumu sniegšana:

  • apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sniegšana;
  • lidaparātu vai to komponentu remontdarbu, pārbaužu, nomaiņas, izmaiņu vai trūkumu novēršanas veikšana (izņemot pārbaudes pirms lidojuma);
  • tehniskās palīdzības sniegšana;
  • starpniecības vai citu pakalpojumu sniegšana;
  • finansējuma sniegšana.

Aizliegumi neattiecas uz to līgumu izpildi, kas noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra, līdz 2022. gada 28. martam. Nekādi jauni līgumi nedrīkst tikt noslēgt pēc 2022. gada 26. februāra, bet esošos līgumus nedrīkst pildīt pēc 2022. gada 28. marta.

 • Tehnoloģiju sektors

Aizliegta noteiktu tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports jebkurai personai, iestādei vai organizācijai Krievijā vai tās lietošanai. Pārskats par atļautajām tehnoloģijām ir atrodams Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2021/821/ES I Pielikumā šeit.

Aizliegta ir arī tādu tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports uz Krieviju, kas var dot ieguldījumu Krievijas militārajā un tehnoloģiskajā attīstībā vai tās aizsardzības vai drošības sektora attīstībā.

Papildus augstākminētajam ir aizliegts arī zemāk minētais:

  • Krievijas Centrālās bankas rezervju un aktīvu pārvaldības darījumi;
  • atļaut Krievijas aviācijas pārvadātājam, Krievijā reģistrētam lidaparātam vai jebkurai citai Krievijas personai, iestādei vai organizācijai piederošam lidaparātam nosēsties, pacelties vai lidot pār Eiropas Savienības teritoriju;
  • atļaut noteiktām fiziskām personām iebraukšanu Eiropas Savienībā;
  • valsts mērogā finansēt un sniegt finansiālu palīdzību tirdzniecības un ieguldījumu jomā Krievijā.

Svarīgi ir atzīmēt, ka apzināta vai tīša iesaistīšanās jebkurā darbībā, kuras mērķis ir apiet noteiktās sankcijas, arī ir aizliegta.

Jāņem vērā, ka saskaņā ar vispārīgo principu sankciju pamatā esošie tiesību akti nosaka, ka jebkādi prasījumi ar kompensāciju, ieskaitu vai papildu nodrošinājumu, kurus izvirza sankcijām pakļautā personām, nedrīkst tikt apmierināti attiecībā uz līgumu vai darījumu, kurus skar sankcija.

Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, ciktāl sankcijas apgrūtina līgumu izpildi, tie uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākļiem, kas liedz piemērot tiesiskās aizsardzības līdzekļus līguma pārkāpuma gadījumā, kas pieļauts sankciju piemērošanas rezultātā. Lai varētu paļauties uz nepārvaramas varas apstākļiem, līgumslēdzējai pusei, kuras saistības nav iespējams izpildīt, ir pēc iespējas ātrāk jāinformē otra puse par apstākļiem, kas rada nepārvaramas varas apstākļus (arī līgumā var būt paredzētas zināmas formalitātes attiecībā uz šādu informēšanu).

Kā es varu pārbaudīt, vai persona ir iekļauta sankciju sarakstā?

Parasti pārbaudīt, vai noteikta persona ir pakļauta sankcijām, ir iespējams, izmantojot Finanšu izlūkošanas dienesta sankciju meklēšanas rīku, kas pieejams tīmekļvietnē sankcijas.fid.gov.lv. Lielākoties tas ietver visu personām Latvijā piemērojamo starptautisko un nacionālo sankciju apkopojumu, tomēr arī Finanšu izlūkošanas dienests vienmēr iesaka šo informāciju salīdzināt ar informāciju, kas publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī vai ( ANO Drošības padomes – sadaļā “Sanctions”). Lūdzam ņemt vērā, ka, ņemot vērā ātrumu, ar kādu pastāvīgi mainās sankciju saturs un apjoms, ļoti ieteicams tāpat pārbaudīt jaunāko informāciju, kuru Eiropas Komisija sniedz šeit. Tāpat ieteicams regulā-ri iepazīties ar informāciju, kuru Latvijas Republikas Ārlietu ministrija sniedz par sankciju piemērošanu un kas ir pieejama šeit.

Sīkāka informācija par sankcijām saistībā ar Krievijas armijas iebrukumu Ukrainā (ieskaitot aizliegumiem pakļautu personu sarakstu) atrodama šādos Eiropas Savienības dokumentos.

Sazinies ar mums

Kristers Toms Losāns

Zvērināta advokāta palīgs

/

Latvija