Lielie tirdzniecības centri uzvar Latvijas valsti Satversmes tiesā

Lieta tika ierosināta pēc tirdzniecības centru īpašnieku SIA “Eften Domina” (t/c “Domina” Rīgā) un SIA “VRPB” (t/c “Valleta” Valmierā) pieteikumiem. Pieteicēji Satversmes tiesā bija vērsušies atsevišķi, tomēr Satversmes tiesa lēma pieteikumus apvienot un izskatīt vienā lietā, kopīgi ar specializētā mazumtirgotāja SIA “Jysk Linnen’n Furniture” pieteikumu ar līdzīgu prasījumu.

Abi pieteicēji lūdza Satversmes tiesu pārbaudīt Ministru kabineta (MK) noteikumu “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 24.18 punkta (redakcijā, kas bija spēkā no 2021. gada 7. aprīļa līdz 1. jūnijam) konstitucionālo atbilstību LR Satversmes 91.panta pirmajam teikumam, kā arī 105.panta pirmajam un trešajam teikumam. LR Satversmes 91. panta pirmais teikums noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, bet 105. panta pirmais un trešais teikums, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.

Apstrīdētie MK noteikumi noteica būtiskus tirdzniecības ierobežojumus tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2. Proti, lielajos tirdzniecības centros tika aizliegta visa veida veikalu darbība, izņemot vienīgi atsevišķus noteikumos minētus veikalus, kas nodrošināja iespēju iegādāties pirmās nepieciešamības preces (veikali, kuros tirgo pārtiku vai higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta, aptiekas, optikas preču veikali, dzīvnieku barības veikali, ziedu veikali, grāmatnīcas, preses tirdzniecības vietas, vēlāk arī datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras, kā arī telekomunikācijas iekārtu veikali).

Tajā pat laikā apstrīdētie MK noteikumi neliedza strādāt citiem, platības ziņā analogiem vai lielākiem veikaliem ārpus tirdzniecības centriem. Tādējādi normatīvais regulējums paredzēja atšķirīgu attieksmi pret komersantiem, kas darbojās vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos. Satversmes tiesa konstatēja, ka ir pieļauts LR Satversmes 91.pantā nostiprinātā vienlīdzības principa pārkāpums, un atzina apstrīdēto MK noteikumu normu par spēkā neesošu.

Lieta ir unikāla ar to, ka no gandrīz 100 Satversmes tiesā iesniegtiem pieteikumiem saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības normatīvajiem ierobežojumiem, šī ir līdz šim pirmā un vienīgā izskatītā lieta, kurā Satversmes tiesa ir atzinusi klātienes komercdarbības ierobežojumus par antikonstitucionāliem. Minētais dod iespēju pieteicējiem pretendēt uz tiem nodarītā kaitējuma (komercdarbības zaudējumu) atlīdzināšanu no valsts. Šāda veida precedenti Latvijā līdz šim nav bijuši, tādēļ konkrētā lieta un turpmākie ar to saistītie procesi veidos unikālu praksi Latvijas vēsturē.

Tirdzniecības centrus ‘’Domina’’ un ‘’Valleta’’ lietā veiksmīgi konsultēja un pārstāvēja Ellex Kļaviņš zvērināts advokāts Raivis Leimanis.