Ellex Kļaviņš juridisko pakalpojumu standarta noteikumi

1. Definīcijas

Līgums – starp Klientu un Biroju parakstīta Vienošanās vēstule (īpašie noteikumi) un šie Ellex Kļaviņš juridisko pakalpojumu standarta noteikumi;

Klients – juridiska persona vai fiziska persona, kas uz līguma pamata pasūta Birojam juridiskus pakalpojumus un ir Līguma puse;

Birojs – “ZAB Ellex Kļaviņš” SIA, saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likumu dibināts un pastāvošs zvērinātu advokātu birojs.

2. Pakalpojumi

2.1. Birojs ir piekritis sniegt konsultācijas un pārstāvēt Klientu kā juridiskais konsultants saistībā ar Klienta saimnieciskās darbības jautājumiem un periodiski, pēc Klienta pieprasījuma sniegt juridiskos pakalpojumus. Vienošanās vēstulē un turpmākajā saziņā ar Klientu ir sniegta detalizētāka informācija par konkrētā Klienta lietu vai projektu un sniegto pakalpojumu apjomu (turpmāk tekstā – Uzdevums). Biroja loma ir sniegt tikai un vienīgi juridiskās konsultācijas un nesniegt (ja vien Birojs un Klients rakstveidā nevienojas citādi) konsultācijas par jebkuras lietas komerciālajiem vai finanšu aspektiem, vai konsultācijas par vērtēšanu, grāmatvedību un nodokļu jautājumiem.

3. Klienta norādījumi

3.1. Klients savlaicīgi sniedz Birojam pilnīgu un precīzu informāciju, kas nepieciešama juridisko pakalpojumu sniegšanai. Klients nodrošina dokumentus un skaidrojumus, kas nepieciešami Uzdevuma izpildei, un atbilstoši nepieciešamībai sadarbojas ar Biroju. Birojs jebkurā gadījumā paļaujas, ka no Klienta saņemtā informācija un dokumenti ir pilnīgumi un precīzi.

3.2. Birojs pieņem, ka jebkurš no Klienta valdes locekļiem vai darbiniekiem, kurš Birojam dod Uzdevumu, ir pilnvarots to darīt un ka Birojs var rīkoties saistībā ar Uzdevumu (tai skaitā mutiski dotu).

3.3. Pēc Uzdevuma pabeigšanas Birojam nav nekāda pienākuma papildināt, izmainīt vai grozīt jebkuru informāciju, slēdzienu vai jebkāda veida vai formas juridisko dokumentu, kas Klientam iepriekš nodrošināts Uzdevuma izpildes ietvaros, saistībā ar jaunu informāciju vai jebkāda cita iemesla dēļ, ja nav jaunu Klienta norādījumu. Šis princips tāpat ir piemērojams situācijās, kad piemērojamie tiesību akti vai tiesu judikatūra mainās, parādās jauni apstākļi vai Birojam citādi tiek sniegta jauna informācija.

4. Norēķini

4.1. Klients maksā Birojam maksu par sniegtajiem pakalpojumiem. Biroja piemērotajai maksai ir pieskaitāms PVN gadījumos, kad to nosaka piemērojamās tiesību normas. Ja vien nav citādas vienošanās, maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Biroja juridiskā personāla Klienta lietai veltīto laiku. Biroja stundu likmes norādāmas Vienošanās vēstulē, Biroja piedāvājumā, e-pastā vai citos Klientam iesniegtos dokumentos. Birojs katru gadu pārskata stundu likmes. Birojs var mainīt savas likmes, e-pastā paziņojot par to Klientam vienu mēnesi iepriekš, un Klients šādā gadījumā var atteikties no pakalpojumiem ar šādām jaunām likmēm.

4.2. Ja Biroja juridiskajam personālam ir jāstrādā ārpus biroja, tiek piemērota maksa par faktisko darba laiku, kā arī ceļā pavadīto laiku saskaņā ar stundu likmēm.

4.3. Klients atlīdzina Birojam dažādus izdevumus, kas radušies sniedzot Klientam juridiskos pakalpojumus, atbilstoši vienošanās vēstulē norādītajam. Citi izdevumi, piemēram, valsts nodevas, notāra maksas, tulkojumu izmaksas, informācijas ievākšanas izmaksas, ceļa izdevumi, pasta un līdzīgas izmaksas tiks iekļauti rēķinos atsevišķi, un Klientam ir jāatlīdzina jebkādi ar šādiem izdevumiem saistīti nodokļi.

5. Rēķinu izrakstīšana

5.1. Klientam ir jānorēķinās ar Biroju uz izrakstītā rēķina pamata katru mēnesi, ja Klients un Birojs nav vienojušies citādi.

5.2. Klientam ir jāapmaksā Biroja rēķins 30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Kavējuma nauda 0,05% apmērā no kavējuma summas tiek piemērota par katru kavējuma dienu. Visi Klienta saskaņā ar šo Līgumu veicamie maksājumi ir norādīti bez nodokļiem, nodevām vai jebkāda veida atskaitījumiem (piemēram, ieturējuma nodokļa, bankas komisijas maksām vai citiem). Klientam ir tiesības iesniegt Birojam iebildumus vai pretenzijas attiecībā uz Biroja sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti vai rēķina summu ar e-pasta starpniecību ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas datuma. Pēc šī termiņa tiek uzskatīts, ka pakalpojumi tika sniegti pienācīgi. Ja Klients savlaicīgi neapmaksā rēķinu, Birojs var uzsākt parāda piedziņas procesu vai cedēt parāda prasījuma tiesības trešajai personai.

6. Konfidencialitāte

6.1. Birojs garantē pilnīgu konfidencialitāti informācijai, kuru Klients sniedzis, lai Birojs varētu izpildīt Klienta Uzdevumus, un apņemas to neizpaust trešajām personām, izņemot gadījumus, kad šādu izpaušanu nosaka tiesību normu prasības vai tiesa, vai gadījumus, kad informācija tiek izmantota Klienta Uzdevumu izpildei. Sniedzot pakalpojumus, Birojs var izmantot mākslīgā intelekta (MI) produktus ar nosacījumu, ka vēl aizvien tiek ievērotas konfidencialitātes saistības. Birojam šī konfidencialitātes saistība attiecībā uz konfidenciālo informāciju saglabājas arī pēc šī Līguma izbeigšanas.

6.2. Birojs un ar to saistītie biroji citās jurisdikcijās ir pieredzējuši juridisko pakalpojumu sniedzējiem dažādiem klientiem dažādās nozarēs, un Klients saprot, ka Birojs un tā saistītie biroji citās jurisdikcijās ir snieguši, sniedz vai nākotnē sniegs pakalpojumus citiem klientiem, kuru intereses var būt potenciālā konfliktā ar Klienta interesēm. Biroja pienākums izvairīties no jebkāda tieša interešu konflikta attiecas tikai uz katru konkrēto Klienta Uzdevumu vai projektu vienā konkrētā jurisdikcijā, kā norādīts vietējās Advokātu kolēģijas nolikumā šī Līguma darbības lakā, un nav piemērojams pēc tā izbeigšanas.

7. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

7.1. Klients ar šo atzīst, ka tam ir zināms, ka visiem advokātiem un juristiem kā profesionāliem konsultantiem ir pienākums ievērot piemērojamo regulējumu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, ka Birojam ir pienākums informēt attiecīgās iestādes par noteiktiem darījumiem, kas tiek veikti skaidrā naudā vai kas varētu būt saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un ka gadījumā, ja rodas nepieciešamība ziņot par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju laikā, kad Birojs rīkojas Klienta uzdevumā, Birojam var nebūt iespējas informēt Klientu par ziņojuma sniegšanu vai tā iemesliem. Nolūkā ievērot tiesību aktu prasības Birojam ir jāiegūst no Klienta pierādījumi attiecībā uz Klienta identitāti, cik ātri tas ir praktiski iespējams. Tādējādi Klientam ir pienākums pēc Biroja pieprasījuma Birojam iesniegt dokumentus, uz kuru pamata Birojs varētu pārliecināties par Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un adresi, kā arī cita informācija atbilstoši tiesību normu prasībām. Klients tāpat piekrīt, ka Birojs var attiecīgo informāciju nosūtīt kredītiestādēm, ja kredītiestādes pieprasa šādu informāciju, lai veiktu pārbaudes nolūkā novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

8. Datu aizsardzība

Birojs, rīkojoties kā datu pārzinis, apstrādās vispārīgās ziņas, informāciju un dokumentāciju, kā arī personas datus nolūkos (i) sniegt juridiskas konsultācijas un pakalpojumus; (ii) pārvaldīt attiecības ar klientiem un tirgvedību; (iv) ievērot tiesiskos pienākumus; (v) uzlabot Biroja pakalpojumus. Apstrādātā informācija un dati var būt saistīti ar Klientu vai tā pārstāvjiem, komercsabiedrībām, saistītajām personām, struktūrvienībām, darbiniekiem, amatpersonām vai partneriem. Sīkāku informāciju par datu aizsardzību un Jūsu tiesībām lūdzam skatīt mūsu Privātuma pamatnostādnēs https://ellex.legal/lv/privatuma-pamatnostadnes/.

8.1. Saziņas un tirgvedības nolūkā Birojs var norādīt Klientu kā Biroja klientu, atklāt sniegtās palīdzības vispārīgo raksturu un nosūtīt klientu apmierinātības aptaujas un citu noderīgu informāciju, ja vien Klients neiebilst pret šādu identificēšanu un tirgvedības paziņojumiem Līgumā vai neiesniedz savus iebildumus, sazinoties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi . Šāda saziņa un tirgvedība ir jāīsteno saskaņā ar piemērojamiem Advokātu kolēģijas noteikumiem.

9. Citi noteikumi

9.1. Birojs var jebkurā laikā atsaukt savu Klienta pārstāvību un izbeigt šo Līgumu Klienta nesadarbošanās gadījumā, ja Birojam rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, vai nemaksāšanas par sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem gadījumā, vai citu pamatotu iemeslu dēļ. Klients tāpat var jebkurā laikā izbeigt šo Līgumu. Ja juridiskie pakalpojumi nav sniegti 6 mēnešus pēc kārtas, Līgums tiek uzskatīts par automātiski izbeigušos (ja tomēr Klients lūdz Biroju sniegt pakalpojumus pēc šā termiņa, un Birojs nepārprotami pieņem šādu darbu, Līgums tiek automātiski atjaunots ar standarta noteikumiem un stundu likmēm, kas piemērojamas atjaunošanas brīdī). Izbeidzot vai izbeidzoties Līgumam, Klientam ir nekavējoties jāapmaksā visi līdz izbeigšanas vai izbeigšanās datumam sniegtie pakalpojumi vai Birojam radušies izdevumi.

9.2. Biroja atbildība, ieskaitot tā advokātus, patentpilnvarotos, juristus, darbiniekus un konsultantus, tiek aprobežota ar Klienta samaksāto summu par jebkuras konkrētās lietas vai Uzdevuma ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem divkāršā apmērā, un nekādos apstākļos kopumā (attiecībā uz visiem Klienta Uzdevumiem) atbildība nepārsniedz EUR 5 000 000 (piecus miljonus eiro). Biroja vaina ir obligāts atbildības priekšnosacījums. Jebkurā gadījumā Birojs var būt atbildīgs tikai par Klienta tiešajiem finansiālajiem zaudējumiem, kas faktiski nodarīti Klientam Uzdevuma izpildes ietvaros. Birojs nevar būt atbildīgs pret trešajām personām par darbību Klienta vārdā un uzdevumā un nav atbildīgs par netiešajiem zaudējumiem, negūto peļņu, saimnieciskajiem zaudējumiem vai citiem zaudējumiem. Birojs neuzņemas atbildību par citiem konsultantiem vai citām pakalpojumu sniegšanai Klientam piesaistītām trešajām personām, ieskaitot konsultantus, kurus Birojs ir piesaistījis ar Klienta piekrišanu. Šajā punktā minētais atbildības ierobežojums nav piemērojams gadījumos, kad un ciktāl atbildības ierobežošanu neatļauj piemērojamās tiesību normas.

9.3. Līgumam ir piemērojamas Latvijas Republikas tiesību normas.

9.4. Šie standarta noteikumi ir piemērojami arī attiecībām starp Biroju un Klientu, kas nav parakstījis vienošanās vēstuli, bet izmato Biroja juridiskos pakalpojumus, un ir apstiprinājis Uzdevumu apmaiņas ar vēstulēm vai e-pasta ziņojumiem veidā, vai Biroja rakstveidā vai ar e-pasta starpniecību iesniegtu juridisko pakalpojumu piedāvājumu, un tad Klients tam rakstveidā vai ar e- pasta starpniecību ir piekritis vai vienkārši devis Birojam Uzdevumu un Birojs to ir pieņēmis un izpildījis, neņemot vērā parasto kārtību attiecībā uz Līgumu, vienošanās vēstuli vai Biroja iesniegto juridisko pakalpojumu piedāvājumu.