Euroopa Liidu sanktsioonide kohaldamine Venemaa suhtes

Vastusena Venemaa laiaulatuslikule sõjalisele agressioonile Ukrainas on lääneriigid kehtestanud Venemaa ning selle kodanike ja seal elavate isikute, ettevõtete ja organisatsioonide vastu täiendavaid sanktsioone. Endiselt rakenduvad ka varasemalt Venemaa ja sellega seotud isikute suhtes kehtestatud sanktsioonid.

Allpool on antud lühiülevaade alates 23. veebruarist 2022 kehtestatud täiendavatest Euroopa Liidu sanktsioonidest Venemaa suhtes. Lisaks Venemaale on Euroopa Liit asunud järk-järgult kehtestama sanktsioone ka Valgevene suhtes, mida käesolevas ülevaates kajastatud ei ole.

Eesti isikutel on kohustus täita nii Euroopa Liidu kui Eesti poolt kehtestatud sanktsioone, aga ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist või muust Eestile kohustusi panevast õigusaktist tulenevaid sanktsioone, kuid viimati nimetatuid seoses Venemaa tegevusega Ukrainas hetkel vastuvõetud ei ole. Sõltuvalt ettevõtte tegevuse geograafilistest turgudest võivad olla kohustuslikud ka teiste riikide sanktsioonid.

Märgime, et enamikele sanktsioonidele on ette nähtud teatud erandeid ning ka erisusi ajalise kohaldamisalale, kuid ülevaatlikkuse huvides me neid detaile allpool ei käsitle. Hindamaks, kas ja millises ulatuses sanktsioon konkreetses olukorras kohaldub, tuleb kindlasti tutvuda asjakohaste õigusaktidega.

Ülevaates on info esitatud 4. märtsi 2022 seisuga. Pöörame tähelepanu, et sanktsioonide sisu ja kohaldamisala on pidevas muutumises.

Mis on sanktsioon?

Sanktsioon on välispoliitiline meede, mille üldiseks eesmärgiks toetada rahu, rahvusvahelist julgeolekut, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid, inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse taastamist. Sanktsiooni alusel võib näiteks keelata sissesõidu teatud riiki või territooriumile või keelata seal viibimist, elamist või töötamist, samuti piirata rahvusvahelist kaubandust, kehtestada finantssanktsioone ning teisi keelde.

Sanktsiooni võib seejuures kehtestada riigi, territooriumi, territoriaalse üksuse, režiimi, organisatsiooni, ühenduse, rühmituse või isiku (sh füüsilise isiku) suhtes.

Kes peavad rakendama sanktsioone?

Sanktsioone peavad rakendama kõik Eesti isikud, kelle tegevust kehtestatud sanktsioon mõjutab.

Millised kohustused on Eesti isikul seoses sanktsioonide rakendamisega?

Isik peab hindama, kas temale täitmiseks kohustuslikud sanktsioonid on asjakohased tema (äri)tegevuses, ning kohaldama nimetatud sanktsioone. Sanktsiooni kohaldamisel on oluline tähelepanelikult jälgida, kes on konkreetsed subjektid, kelle suhtes sanktsiooni tuleb kohaldada, ning sanktsiooni sisu ehk tegevust, mille suhtes sanktsioon kohaldub.

Finantssanktsioonide kohaldamisel on isikul kohustus teavitada Rahapesu Andmebürood, kui isik tuvastab, et temaga ärisuhtes olev või seda kavandav isik on sanktsioneeritud või kavandatav või tehtav tehing rikub finantssanktsiooni. Täiendavad nõuded finantssanktsioonide kohaldamisel on ette nähtud ka erikohustusega isikutele (s.o. krediidi- ja finantseerimisasutused, virtuaalvääringu teenuse pakkujad, väärtpaberite keskdepositooriumid, ning selliste välisriigi teenusepakkujate filiaalid Eestis).

Ülevaade konkreetsetest sanktsioonidest

Majanduslikud sanktsioonid

Varade külmutamine

Kohustus on külmutada nimekirja lisatud füüsilistele või nendega seotud isikutele, üksustele või asutustele kuuluvad, nende valduses või kontrolli all olevad rahalised vahendid ja majandusressursid (s.o. igasugune vara, mis ei ole rahaline vahend, kuid mida on võimalik kasutada rahaliste vahendite, kaupade või teenuste hankimiseks sellist vara müües, rentides või seades hüpoteegi). Muuhulgas on keelatud tehingud Vene Keskpanga reservidega, sealhulgas Vene Keskpanga nimel või juhtimisel tegutsevate isikute poolt.

Euroopa Liidu keskdepositooriumitel on keelatud osutada depositooriumi teenuseid Venemaa isikutele (sealhulgas seal elavatele füüsilistele isikutele ning seal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele).

Ligipääsu piiramine kapitaliturgudele

Venemaa ligipääsu piiramiseks kapitaliturgudele on keelatud osta või müüa Venemaa ja selle valitsuse, Venemaa Keskpanga ja teatud Venemaaga seotud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste (sealhulgas Venemaal asutatud krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste) poolt emiteeritud väärtpabereid ja rahaturuinstrumente või osutada nendega seoses investeerimisteenuseid. Samuti on keelatud selliste instrumentidega kauplemine või muul viisil nende emiteerimise abistamine. Kui Venemaa ja selle valitsuse ning Venemaa Keskpanga ning nende juhtimisel tegutsevate juriidiliste isikute, asutuste ja üksuste poolt emiteeritud väärtpaberite ja rahaturuinstrumentide suhtes jõustub keeld alates 9. märtsist 2022, siis Venemaaga seotud juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste puhul rakenduvad piirangud alates 12. aprillist 2022 emiteeritud instrumentidele.

Alates 12. aprillist 2022 on Euroopa Liidus tunnustatud või registreeritud kauplemiskohtades keelatud noteerida selliste Venemaal asutatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste, millest üle 50 % kuulub riigi omandisse, väärtpabereid, ja osutada nendega seotud teenuseid.

Lisaks on Venemaa isikutele (sealhulgas Venemaal elavatele füüsilistele isikutele või seal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele) keelatud müüa eurodes denomineeritud väärtpabereid, mis on emiteeritud pärast 12. aprilli 2022 või fondide osakuid, mis sellistesse väärtpaberitesse investeerivad.

Piirangud finantseerimisele

Keelatud on sõlmida kokkuleppeid, millega antakse uusi laene või krediiti Venemaale või selle valitsusele, Venemaa Keskpangale või teatud Venemaaga seotud juriidilistele isikule, üksustele või asutusele. Samuti on keelatud sellistes kokkulepetes osalemine.

Lisaks on keelatud investeerida Venemaa otseinvesteeringute fondi kaasrahastatavatesse projektidesse, samuti neis osaleda või neisse muul viisil panustada.

Piirangud hoiuste võtmisele

Keelatud on võtta Venemaa kodanikelt või füüsilistelt isikutelt, kes elavad Venemaal, või juriidilistelt isikutelt, üksustelt või asutustelt, mis on asutatud Venemaal, hoiuseid rohkem kui 100 000 euro väärtuses krediidiasutuse kohta.

Piirangud finantsandmete vahetamisele

Alates 12. märtsist 2022 on keelatud finantsandmete vahetamiseks kasutatavate spetsiaalsete finantssõnumite osutamine (s.o. läbi SWIFT süsteemi) teatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kelle omandiõigusest 50% kuulub eelpool kindlaksmääratud isikutele.

Piirangud eurodes nomineeritud pangatähtedele

Keelatud on müüa, tarnida, üle kanda või eksportida eurodes nomineeritud pangatähti Venemaale või Venemaal asuvale füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele, sealhulgas valitsusele ja Venemaa Keskpangale, või Venemaal kasutamiseks.

Kõigi eelpool kirjeldatud sanktsioonide puhul on tegemist finantssanktsioonidega, mis tähendab, et lisaks sanktsiooni kohaldamisele peab isik sellest teavitama ka Rahapesu Andmebürood.

Sektoripõhised sanktsioonid

Energiasektor

Keelatud on nafta rafineerimiseks kasutatavate toodete ja tehnoloogia müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine mis tahes isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või selle kasutamiseks Venemaal. Seejuures on keelatud ka selliste toodete ja tehnoloogiaga seotud teenuste osutamine, sealhulgas:

 • tehnilise abi osutamine;
 • vahendus- või muu teenuse osutamine;
 • varustamine, tootmine ja hooldus.

Samuti on keelatud eelpool nimetatu finantseerimine.

Piirangud ei kehti enne 26. veebruari 2022 sõlmitud lepingute täitmisele kuni 27. maini 2022. Pärast 26. veebruari 2022 ei ole lubatud uusi lepinguid sõlmida ja pärast 27. maid 2022 ei ole lubatud olemasolevaid lepinguid täita.

Transpordisektor

Keelatud on lennunduses või kosmosetööstuses kasutatavate kaupade ja tehnoloogia müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine mis tahes isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või selle kasutamiseks Venemaal. Keelatud on ka selliste toodete ja tehnoloogiaga seotud teenuste osutamine:

 • kindlustuse ja edasikindlustuse pakkumine;
 • õhusõiduki või selle komponendi remondi, ülevaatuse, asendamise, muutmise või defektide parandamise (v.a. lennueelse kontrolli) teostamine;
 • tehnilise abi osutamine;
 • vahendus- või muu teenuse osutamine;
 • finantseerimise pakkumine.

Piirangud ei kehti enne 26. veebruari 2022 sõlmitud lepingute täitmisele kuni 28. märtsini 2022. Pärast 26. veebruari 2022 ei ole lubatud uusi lepinguid sõlmida ja pärast 28. märtsi 2022 ei ole lubatud olemasolevaid lepinguid täita.

Tehnoloogiasektor

Keelatud on teatud konkreetse tehnoloogia müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine mis tahes isikutele, üksustele või asutustele Venemaal või selle kasutamiseks Venemaal. Ülevaade sanktsioneeritud tehnoloogiast on leitav Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2021/821/EL lisas I siit .

Samuti on keelatud sellise tehnoloogia müümine, tarnimine, üleandmine või eksportimine Venemaale või Venemaal kasutamiseks, mis võib aidata kaasa Venemaa sõjalisele ja tehnoloogilisele täiustamisele või kaitse- või julgeolekusektori arengule.

Telekommunikatsiooni sektor

Operaatoritel on keelatud edastada või võimaldada, hõlbustada või muul viisil toetada teatud juriidiliste isikute, üksuste või asutuste mis tahes sisu edastamist või levitamist, sealhulgas uute või eelpaigaldatud vahendite abil, nagu kaabellevi, satelliit, IP-televisioon, internetiteenuste osutajad, interneti videojagamisplatvormid või -rakendused.

Lisaks eelpool toodule on keelatud alljärgnev:

 • Venemaa Keskpanga reservide ja varade haldamisega seotud tehingud;
 • anda luba Venemaa lennuettevõtjale, Venemaal registreeritud õhusõidukile või muule õhusõidukile, mis kuulub Venemaa mis tahes isikule, üksusele või asutusele, maandumiseks, õhku tõusmiseks või üle lendamiseks Euroopa Liidu territooriumilt;
 • sissesõidukeeld Euroopa Liitu teatud füüsilistele isikutele;
 • riiklik rahastamine ja rahaline abi kaubavahetuseks Venemaaga ja Venemaale investeeringute tegemiseks.

Oluline on märkida, et keelatud on ka mis tahes viisil teadlikult või tahtlikult osalemine tegevuses, mille eesmärgiks on kehtestatud sanktsioonidest kõrvale hoidmine.

Üldjuhul näevad sanktsioone kehtestavad õigusaktid ette, et lepingu või tehingu puhul, mida mõjutavad sanktsioonid, ei rahuldata ühtegi sanktsioneeritud isiku poolt esitatud hüvitise, tasaarvestuse või täiendava tagatise nõuet.

Eesti õiguse alusel võib ulatuses, milles sanktsioonid takistavad lepingute nõuetekohast täitmist,   olla tegemist vääramatu jõuga, mis vabandab sanktsioonidest tingitud lepingurikkumise suhtes õiguskaitsevahendite kohaldamise. Vääramatu jõu asjaoludele tuginemiseks tuleb lepingupoolel, kelle kohustuse täitmine on takistatud, teist poolt esimesel võimalusel teavitada vääramatu jõu aluseks olnud asjaoludest (lepingus võib sellise teavituse jaoks olla ette nähtud ka teatud vorminõue).

Täpsem info (sealhulgas nimekiri piirangutega hõlmatud isikutest) on leitav Euroopa Nõukogu järgmistest õigusaktidest:

23. veebruar 2022

Euroopa Nõukogu otsus nr 2022/264  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu rakendusmäärus nr 2022/261  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu rakendusmäärus nr 2022/262  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu rakendusmäärus nr 2022/236  |  Kättesaadav siin

25. veebruar 2022

Euroopa Nõukogu otsus nr 2022/327  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu otsus nr 2022/329  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu otsus nr 2022/331  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu otsus nr 2022/333  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu määrus nr 2022/328  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu määrus nr 2022/330  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu rakendusmäärus nr 2022/332  |  Kättesaadav siin

28. veebruar 2022

Euroopa Nõukogu otsus nr 2022/335  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu rakendusmäärus nr 2022/336  |  Kättesaadav siin

2. märts 2022

Euroopa Nõukogu otsus nr 2022/346  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu määrus nr 2022/345  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu otsus nr 2022/351  |  Kättesaadav siin

Euroopa Nõukogu määrus nr 2022/350  |  Kättesaadav siin

sanktsioonid

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
marko kairjak
Marko Kairjak, PhD.
Partner / Eesti
Person Item Background
Martin Mäesalu
Martin Mäesalu
Partner / Eesti
Person Item Background
Toomas Vaher
Toomas Vaher
Partner / Eesti