Kohus ei rahuldanud valitsuse koroonapiirangute vastu esitatud kaebusi

Tallinna Halduskohus tegi esmaspäeval, 18. septembril järjekordse otsuse, millega jättis rahuldamata 63 kaebaja kaebuse valitsuse 2021. aastal kehtestatud koroonapiirangute vastu.

Valitsust esindanud advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Ants Nõmper selgitas, et halduskohtu otsus oli ootuspärane. „Eelmisel nädalal jättis Riigikohus menetlusse võtmata mitu kaebust, mille esitajad ei olnud madalama astme kohtutes õigust saanud. Kuna koroonavaidlused on olemuselt sarnased, siis ei ole pärast Riigikohtu lahendeid kuidagi enam põhjendatud mõne koroonakaebuse rahuldamine,“ ütles Nõmper.

Koroonapiirangute vastu esitati kokku üle viiekümne kaebuse. Nõuti maskikandmise, koroonatõendi esitamise, 2+2 ja eneseisolatsiooni kohustuse tühistamist ning kahju hüvitamist.

„Arvestades kaebuste suurt hulka, ei ole erakordne, et mõni kaebus ka algselt ekslikult rahuldati. Oluline on see, et ükski rahuldatud kaebus ei ole kõrgemas astmes jõusse jäänud. Seega võib ennustada, et kõik koroonapiirangute kaebused jäävadki lõpuks rahuldamata,“ lisas samas kaasuses valitsust esindanud Ellex Raidla vandeadvokaat Kairi Kilgi. “Mitmed vaidlused ongi juba lõppenud, kuna kaebuste perspektiivitusest on aru saadud.”

Piirangute aluseks olnud õigusaktide põhiseadusele vastavuse küsimust arutati Riigikohtus juba eelmisel aastal. Eesti kõrgeim kohus leidis, et valitsus toimis piirangute kehtestamisel õiguspäraselt. Sellele vaatamata pidasid isegi mitmed Riigikogu liikmed vajalikuks vaidlusi kohtutes jätkata. Vaidlused on oluliselt suurendanud haldus- ja ringkonnakohtute töökoormust. Sellest ülekoormusest kohtud veel taastunud ei ole.

Erinevates menetlustes on kaebajad välja toonud seda, et neil oli takistatud hobidega tegelemine, hariduse saamine, tööl käimine, kultuuri nautimine, sportimine, tulu teenimine, tervishoiuteenuse saamine jne. Ühtegi neist põhjustest ei ole kohtud pidanud sedavõrd oluliseks, et need kaaluksid üles avaliku huvi ning teiste ühiskonnaliikmete elu ja tervise kaitse.

Kokkuvõtvalt on kohtud leidnud, et koroonapiirangud olid nende kehtivuse ajal õiguspärased, efektiivsed ja vajalikud COVID-19 leviku tõkestamiseks, samuti inimeste elu ja tervise ning riigi toimepidevuse kaitseks.

Valdkonna eksperdid

Person Item Background
kairi kilgi
Kairi Kilgi
Vandeadvokaat / Eesti
Person Item Background
Ants Nõmper
Ants Nõmper, Dr. iur.
Juhtivpartner / Eesti