Vērienīgas izmaiņas akciju sabiedrību akciju veidu un uzskaites regulējumā

2023.gada 1. jūlijā spēkā stājās grozījumi Komerclikumā (Grozījumi), kas paredz izmaiņas akciju veidos un akciju uzskaites kārtībā, kā arī vairākus akciju sabiedrības pienākumus saistībā ar jauno regulējumu. Prasību neievērošanas gadījumā Uzņēmumu reģistrs būs tiesīgs pieņemt lēmumu par akciju sabiedrības darbības izbeigšanu.

Par pārējām Komerclikuma izmaiņām, kas saistītas ar komercsabiedrību darbības regulējumu, lasīt šeit.

 

Izmaiņas akciju veidu iedalījumā

Grozījumi paredz, ka akcijas turpmāk vairs netiks iedalītas vārda akcijās un uzrādītāja akcijās, bet gan:

  • reģistrētās akcijās (iepriekš: vārda akcijas), kas uzskaitāmas akcionāru reģistrā, un
  • dematerializētās akcijās (iepriekš: uzrādītāja akcijas), kas iegrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

Atbilstoši Grozījumiem akciju sabiedrībai turpmāk varēs būt tikai viena veida akcijas (vai nu reģistrētas vai dematerializētas); abus akciju veidus sabiedrība vienlaikus vairs nevarēs emitēt.

Tāpat ar Grozījumiem izslēgta prasība akciju sabiedrības statūtos norādīt akciju formu (līdz šim Komerclikums paredzēja, ka akcijas var būt papīra un dematerializētā formā), kā arī ziņas par akciju konversiju (ja tāda bija paredzēta statūtos).

Ievērojot minēto, akciju sabiedrībām ir jāveic atbilstošas izmaiņas statūtos.

 

Līdz kuram datumam ir jāveic izmaiņas statūtos?

Ja akciju sabiedrība šobrīd ir emitējusi abu veidu akcijas, tai ir jāizšķiras par labu vienam akciju veidam un jāreģistrē attiecīgas izmaiņas statūtos līdz 2024. gada 30. jūnijam (sākot ar 2024. gada 1. janvāri – līdz ar citām izmaiņām statūtos).

Savukārt, ja akciju sabiedrība jau šobrīd ir emitējusi tikai vienu akciju veidu, bet akciju sabiedrības statūtos joprojām ir ietverta atsauce uz iepriekšējo nosaukumu (vārda akcijas vai uzrādītāja akcijas), vai statūti satur atsauci attiecībā uz akciju formu, tad informācijas aktualizēšana jāveic vienlaikus ar citām izmaiņām statūtos, bet ne vēlāk kā līdz 2026. gada 1. jūlijam.


Akciju sabiedrībām, kurām būs reģistrētās akcijas:

  • Reģistrēto akciju uzskaite turpmāk tiks vienādota ar līdzšinējo sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistra vešanas kārtību. Proti, valdei būs pienākums uzturēt akcionāru reģistru – lietu, kas sastāv no atsevišķiem nodalījumiem. Akcionāru reģistrs būs jāaktualizē hronoloģiskā secībā katru reizi, kad akcionāru reģistrā ierakstāmajās ziņās notiek izmaiņas. Ar Grozījumiem paplašinātas ziņas, kas norādāmas akcionāru reģistrā. Atšķirībā no līdzšinējās kārtības, kad akcionāru reģistrs bija pieejams tikai pašā sabiedrībā vai personām, kurām ar normatīvajiem aktiem bija piešķirtas šādas tiesības, turpmāk aktuālais akcionāru reģistrs būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā, un secīgi informācija par reģistrēto akciju turētājiem būs publiski pieejama.
  • Akcionāru reģistrs jānoformē atbilstoši jaunajām prasībām un jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā līdz 2024. gada 30. jūnijam. Jāņem vērā, ka sākot ar 2024. gada 1. janvāri, ja tiks veiktas izmaiņas akciju sabiedrības statūtos vai pamatkapitālā, automātiski Uzņēmumu reģistrā ir jāveic akcionāru reģistra reģistrācija.


Akciju sabiedrībām, kurām būs dematerializētās akcijas:

  • Dematerializētās akcijas būs jāiegrāmato centrālajā vērtspapīru depozitārijā. Šajā gadījumā akciju sabiedrībām būs jāveic praktiski soļi atbilstoši konkrēta centrālā vērtspapīru depozitārija nosacījumiem, lai dematerializētās akcijas varētu iegrāmatot depozitārijā. Jāatzīmē, ka Grozījumi paredz akciju sabiedrībām pienākumu ziņot Uzņēmumu reģistram par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā akcijas ir iegrāmatotas. Šī informācija būs publiski pieejama. Šādi tiek nodrošināts, ka trešās personas ir informētas par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā ir pieejama informācija par visiem akciju sabiedrības akcionāriem. Atbilstoši Grozījumiem, informāciju par sabiedrības dematerializēto akciju turētājiem no centrālā vērtspapīru depozitārija varēs pieprasīt sabiedrība un kompetentās iestādes. Savukārt akcionāri informāciju par citiem dematerializēto akciju īpašniekiem varēs iegūt no sabiedrības.
  • Akcionāram, kuram pieder dematerializētas akcijas vairāk nekā 5 % apmērā no kopējā sabiedrības akciju apmēra, būs jāinformē par to sabiedrība. Informēšanas pienākums arī attiecas uz katru turpmāko akciju iegūšanu soli (par katriem 5%). Līdz brīdim, kamēr akcionārs nebūs informējis sabiedrību par līdzdalības palielināšanos, tas nebūs tiesīgs izmantot balsstiesības no akcijām, pa kuru iegūšanu tas nav paziņojis. Pienākums informēt sabiedrību attiecas arī uz līdzdalības samazināšanos par 5%. Sabiedrībai pēc informācijas saņemšanas no akcionāra par līdzdalības palielinājumu vai samazinājumu, ir pienākums tālāk par to informēt Uzņēmumu reģistru. Minētā prasība neattiecas uz sabiedrībām, kuru akcijas iekļautas regulētā tirgū.
  • Akciju sabiedrībām, kurām būs dematerializētas akcijas, līdz 2024. gada 30. jūnijam Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz pieteikums par centrālo vērtspapīru depozitāriju, kurā akcijas ir iegrāmatotas, pieteikumam pievienojot depozitārija apliecinājumu par akciju iegrāmatošanu. Jāņem vērā, ka sākot ar 2024. gada 1. janvāri, ja tiks veiktas izmaiņas statūtos vai pamatkapitālā, tad automātiski Uzņēmumu reģistrā ir jāveic arī depozitārija reģistrācija.

 

Smagas sekas likuma prasību neievērošanas gadījumā

Ja akciju sabiedrība līdz 2024. gada 30. jūnijam nebūs Uzņēmumu reģistrā iesniegusi aktualizētos statūtus, akcionāru reģistra nodalījumu vai informāciju par centrālo depozitāriju, kurā iegrāmatotas akciju sabiedrības akcijas, Uzņēmumu reģistrs būs tiesīgs lemt par akciju sabiedrības darbības izbeigšanu un sabiedrībai var tikt piemērota t.s. vienkāršotā likvidācija.

Neatlieciet izmaiņu veikšanu uz pēdējo brīdi!

Ņemot vērā sekas, kas var iestāties ar Grozījumiem uzlikto prasību neizpildes gadījumā, aicinām akciju sabiedrības neatlikt uz pēdējo brīdi darbības akciju sabiedrības statūtu noformēšanai un akciju uzskaites sakārtošanai atbilstoši Grozījumu prasībām. Jāatceras, ka dokumentu sagatavošana un akcionāru sapulces sasaukšana, kurai jālemj par statūtu grozījumiem, nereti var aizņemt samērā ilgu laiku; it sevišķi, ja akcionāru sapulce jāsasauc sabiedrībā, kurā ir ārvalstu akcionāri un ir nepieciešamība dokumentus parakstīt ārvalstīs pie notāriem. Sabiedrībām, kuras būs izvēlējušās emitēt dematerializētas akcijas, papildus jāierēķina laiks, kas nepieciešams vienošanās ar sabiedrības izvēlēto centrālo vērtspapīru depozitāriju slēgšanai, citu depozitārija prasību izpildei, kā arī nepieciešamo apliecinājumu saņemšanai, kas iesniedzami Uzņēmumu reģistram.

Jomas eksperti

Person Item Background
Zane Bule-Mitka, Dr.iur.
Asociētā partnere, zvērināta advokāte / Latvija
Person Item Background
Kristers Toms Losāns
Zvērināta advokāta palīgs / Latvija