A, B, C vai kā VID tagad vērtēs nodokļu maksātājus ?

No šā gada 1. janvāra VID ir ieviesta jaunā Nodokļu maksātāju reitinga sistēma (turpmāk – Reitings). Publiski pieejamajam Reitingam ir informatīvs raksturs. Vienlaikus tā mērķis ir veicināt godīgas uzņēmējdarbības stiprināšanu un motivēt uzņēmumu uzlabot savu nodokļu samaksas disciplīnu.

Nedaudz ieskicējot Reitinga vēsturi, to var iedalīt trīs posmos. Pirmais posms ir pilotprojekta laiks no 2018. līdz 2020. gadam, kad Reitings bija ierobežoti pieejams (tikai pašam uzņēmējam) un ar ierobežoto rādītāju skaitu. Reitings bija kā rīks uzņēmumiem ar mērķi paraudzīties uz savu darbību no Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) puses. Otrajā posmā no 2020. līdz 2021. gadam norisinājās Reitinga paplašināšana, jo uzņēmumiem radās vairāki jautājumi par to, kā reitings ir izveidots. Tika paplašināts rādītāju skaits, tomēr informācija joprojām palika pieejama tikai uzņēmumam. Savukārt, sākot ar 2024. gadu, iesākās trešais posms – jaunā Nodokļu maksātāju reitinga sistēma. Proti, Reitings būs ar publiski pieejamiem elementiem aplūkojams VID publiskojamajā datubāzē no 2024. gada marta.

Lai labāk saprastu, kā darbojas Reitings, ir jāsāk ar subjektiem, uz kuriem tas attiecas, un elementiem, uz kuriem VID balstīsies, nosakot Reitinga līmeni.

Pirmkārt, Reitinga subjekti ir komercsabiedrības, ieskaitot arī ārvalsts komersanta filiāles. Pie subjektiem daļēji var pieskaitīt arī zvejnieku saimniecības, zemnieku saimniecības un individuālos uzņēmumus, ja tie gatavo gada pārskatu.

Otrkārt, ir izveidoti 5 reitinga līmeņi: A, B, C, N, J. Piešķirtie reitingi noteikti gradācijā no A – izpildītas visas prasības – līdz J – jauns uzņēmējs. Par to sīkāk arī turpmāk rakstā.

Treškārt, Reitings nav reāllaika vērtējums, nebūs reālā laika vērtējums, jo tas ir atskats uz uzņēmumu rīcību noteiktā laika periodā un tiks aktualizēts reizi trīs mēnešos.

Reitinga pamatprincipi

Reitinga pamatprincips ir tas, ka tas ir VID veidots vērtējums par uzņēmuma nodokļu saistību izpildi. Šim Reitingam raksturīgs ir tas, ka tas nav uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums, tas nav arī reāllaika novērtējums, kā arī nav individuāli pārrēķināms. Tāpat Reitingam būs informatīvs raksturs, un tas tiek veidots vienlaicīgi un automatizēti atbilstoši visiem uzņēmumiem vienotiem kritērijiem. Praktiski Reitinga noteikšanā uzņēmumus atbilstoši reitinga līmeņiem sadalīs vairākos secīgos atlases soļos ar izslēgšanas metodi. Vienlaikus VID vērš uzmanību, ka reitinga noteikšanai nav iespējams ņemt vērā tādu informāciju par uzņēmumu, kas nav pieejama VID informācijas sistēmās.

Reitinga informācija būs tikai daļēji publiska. VID tīmekļvietnē publiski pieejamā informācija, balstoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18. pantu, būs kopējais vērtējums ar norādi uz Reitinga līmeni. Savukārt informācija, kas būs pieejama tikai pašam uzņēmumam, ir rādītāju kopas, kas izskaidros uzņēmumam, kurās jomās VID saskata risku. Attiecīgi par to būs sniegts arī riska vērtējums gradācijā no zaļa, kas nozīmē riska neesamību, līdz sarkanam, kas nozīmē kāda Reitinga rādītāja neizpildi. Pie šiem vērtējumiem būs pievienoti arī pārskati, kas uzrādīs konkrētās neatbilstības uzņēmuma datos, lai uzņēmums varētu uzlabot savu novērtējumu.

Kas īsti veido Reitingu?

Reitingu veido sešas datu kopas – reģistrācijas datu novērtējums; deklarāciju un pārskatu savlaicīga iesniegšana (rādītāji); nodokļu samaksa; piemērotie sodi; atalgojuma līmenis uzņēmumā, tai skaitā salīdzinājumā ar citiem konkrētās nozares profesionāļiem; informācija, kas var liecināt par pārkāpumiem.

Reģistrācijas datu kopa nozīmē to, ka VID pārbauda, vai nav uzsākts maksātnespējas process, vai nav apturēta saimnieciskā darbība, vai uzņēmums nav izslēgts no PVN maksātāju reģistra. Reitingu ietekmē arī uzņēmuma amatpersonas vēsturiskā informācija nodokļu saistību izpildes jomā, (vai iepriekšēja periodā nebija apturēta saimnieciskā darbība).

Deklarācijas un pārskatu savlaicīga iesniegšana nozīmē to, ka VID analizēs pēdējā pusgada datus par to, cik laicīgi bija iesniegtas deklarācijas, ziņojumi un gada pārskati, vai visas deklarācijas un citas atskaites bija iesniegtas VID.

Nodokļu samaksas kopa būtībā iekļauj sevī nodokļu samaksu laikā un pilnā apmērā. Savukārt, ja izveidojies parāds, tad Reitingā tiks ņemts vērā tas, vai pēc savas iniciatīvas veikta parāda samaksa, vai laikus bija vēršanās pie VID un panākta vienošanās par parāda samaksu pa daļām, vai arī nodokļu parāda samaksa veikta pēc intensīvas komunikācijas ar VID.

Par piemēroto sodu kopu jānorāda, ka soda maksājumi iespējami arī godprātīgiem uzņēmumiem. Tomēr svarīgi, lai sodu īpatsvars būtu neliels, salīdzinot ar kopējiem nodokļu maksājumiem, kā arī lai soda lielums neliecinātu par smagu pārkāpumu.

Darba samaksas novērtējums jeb atalgojuma līmenis uzņēmumā ir datu kopa, kurā VID salīdzina darba samaksu uzņēmumā ar vidējo darba samaksas līmeni gan attiecīgajā nozarē un reģionā, gan valstī. Netipiski zemas algas liecina par aplokšņu algu riskiem un tāpēc samazina Reitingu.

Tāpat informācija, kas var liecināt par pārkāpumiem, piemēram, nesakritības gada pārskatos vai ar trešo personu datiem, arī var samazināt Reitingu.

Saistībā ar šīm datu kopām VID ir norādījis, ka VID rīcībā var būt arī cita riska informācija par uzņēmumu, tajā skaitā arī atsevišķu rādītāju raksturojošā informācija, kuras atklāšanu nodokļu maksātājam VID aizliedz nacionālie un starptautiskie normatīvie akti, taču tā publiski pieejamā Reitinga novērtējuma noteikšanai netiek izmantota un Reitingu neietekmē. Tomēr VID šo informāciju turpinās izmantot nodokļu administrēšanas pasākumos attiecībā uz visiem nodokļu maksātajiem neatkarīgi no Reitinga.

Uzņēmumi var redzēt detalizētu VID novērtējumu, savā EDS profilā atbilstoši principam, kas attēlots 1. tabulā.

 

ekranuznemums 2024 02 05 180741

Reitinga rādītāji ir veidoti kā skaidrojošs rīcības plāns uzlabojumiem nodokļu nomaksas jomā. Uzņēmumam redzamie rādītāji, kas atzīmēti ar zaļu, ir izpildīti nevainojami. Oranžā krāsā iekrāsotajiem rādītājiem jāpievērš uzmanība un jāparedz uzlabojumi. Savukārt sarkani iekrāsotie ir kritiski un noteikti jāuzlabo.

Reitinga kopējais novērtējums

Kā jau norādīts, runājot par Reitinga elementiem, ir noteikti pieci Reitinga kopējā novērtējuma līmeņi, kuri ir atkarīgi no tā, kā uzņēmums ir izpildījis savas saistības, kādus riskus VID ir konstatējis. Līdz ar to šie reitinga līmeņi ir:

A – Nodokļu maksātājs laicīgi izpilda nodokļu saistības, un tam nav būtisku pārkāpumu risku. Šis uzņēmums ir uzticams nodokļu maksātājs un spēj būt uzticams sadarbības partneris valstij.

Uzņēmumiem, kas saņēmuši A Reitingu, ir priekšrocības ātrākā saziņā ar VID un ātrākā pakalpojumu saņemšana, kā arī vienkāršāka sadarbība gan ar VID, gan ar muitu.

Ātrāka saziņa izpaužas praktiski, proti, uz EDS sistēmā uzdotu jautājumu atbildot 5 darba dienu laikā, savukārt uz rakstveida iesniegumiem sniedzot atbildi 10 dienu laikā, ar izņēmumu, ja tas ir nestandarta gadījums, administratīvais process VID vai muitas lēmums.

Ātrāki pakalpojumi nozīmē, piemēram, izziņu par norēķiniem ar budžetu izsniegšanu 1-3 darba dienu laikā. Savukārt apliecinājums par nerezidenta ienākumiem un samaksāto ienākuma nodokli Latvijā un Atļauja par UIN nepiemērošanu darījumiem ar beznodokļu vai zemu nodokļu valstīm / teritorijām tiek izsniegta līdz 10 darba dienu laikā. Tomēr, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm ir iespējams saņemt vai pārreģistrēt līdz 10 darba dienās pēc visu dokumentu iesniegšanas un valsts nodevas samaksas. Līdzīgas priekšrocības ir, saņemot pārmaksātā PVN atmaksu, kuras gadījumā arī ir noteikts 10 darba dienu maksimālais termiņš, taču pēc nodokļa deklarācijas iesniegšanas termiņa vai iesniegšanas dienas (ja tā ir pēc termiņa).

B – Nodokļu maksātājam ir jāuzlabo saistību izpilde, piemēram, nepieciešams savlaicīgāk iesniegt un precīzāk sagatavot deklarācijas, deklarēt un laikus samaksāt visus nodokļus. B līmeņa uzņēmums var būt sadarbības partneris, bet vērts rūpīgāk izvērtēt sadarbības nosacījumus, kā arī jāpalūkojas, vai uzņēmumam nav būtisku nodokļu parādu.

C – Nodokļu maksātājam ir konstatēti būtiski pārkāpumi nodokļu saistību izpildē, uzņēmums pārkāpumu dēļ ir izslēgts no PVN maksātāju reģistra vai VID ir lēmis apturēt tā saimniecisko darbību. Šāda uzņēmuma spēja pildīt savas uzņēmējdarbības saistības ir vērtējama kritiski, un, ja uzņēmuma saimnieciskā darbība ir apturēta, darījumi ar to ir aizliegti ar likumu.

N – Neaktīvs nodokļu maksātājs. N līmeņa uzņēmums saskaņā ar viņa paša deklarēto informāciju neveic saimniecisko darbību. Uzsākot sadarbību ar šādu uzņēmumu, jārēķinās, ka vismaz 6 mēnešus tam nav bijis deklarētu darījumu, nav bijis darbinieku vai tiem nav maksātas algas.

J – Jaunreģistrēts nodokļu maksātājs. Šāds uzņēmums ir dibināts pēdējo 6 mēnešu laikā. Tas vēl nav paguvis sevi pierādīt ar darbiem, tomēr ir apsveicams ikviens jauns sākums, kas veidots godprātīgi.

Vienlaikus jānorāda, ka rādītāju kopas, kas izskaidro Reitingu, pieejamas pašam uzņēmumam EDS. Pieejamā informācija EDS profila reitinga sadaļā satur trīs vērtnes – rādītājus, pamatinformāciju un arī vēsturiskos datus. Uzņēmumiem ir iespējams EDS sagatavot 3 dažāda satura izziņas:

  1. Nodokļu maksātāja reitings.
  2. Nodokļu maksātāja reitings ar rādītājiem.
  3. Nodokļu maksātāja reitings ar rādītājiem un pamatinformāciju.

Lai uzņēmumi iegūtu labāku Reitingu, VID aicina vērst uzmanību uz četriem aspektiem.

Pirmkārt, VID atgādina uzņēmumiem, ja tie būs godīgi un uzticami darba devēji, tad arī reitings būs labāks. Lai uzņēmums pārliecinātos, vai tas ir pietiekami uzticams, tam visi darbinieki ir jāreģistrē VID, kā arī jādeklarē visa darbiniekiem izmaksātā darba samaksa. Šis ieteikums būtībā sasaucas ar Reitinga vērtējumā noteikto attiecībā uz darba samaksas novērtējumu, proti, tiek izvērtēts, vai deklarētā darba samaksa ir konkurētspējīga salīdzinājumā ar darba samaksu gan nozarē un reģionā, gan valstī kopumā.

Otrkārt, VID aicina neatlikt problēmu risināšanu un pārliecināties, ka pašam uzņēmumam nav nodokļu parādu. Kā zināms, ja ir grūtības veikt nodokļu maksājumu, to ir iespējams risināt, vēršoties VID, vēl pirms iestājies maksāšanas termiņš, un vienojoties par iespēju sadalīt maksājumu vairākās daļās vai maksāt ilgākā termiņā. Preventīvi ieteicams sekot līdzi, lai deklarācijas un pārskati būtu iesniegti noteiktajos termiņos. Tāpat jāatgādina, ka tad, ja plānots uzņēmējdarbību neturpināt, uzņēmumu likvidē arī juridiski. Pretējā gadījumā nelikvidētā uzņēmuma amatpersonas negatīvais reitings var ietekmēt cita uzņēmuma reitingu, kur šī pati persona ieņem amatu valdē.

Treškārt, uzņēmumam ir ieteicams pārzināt savas amatpersonas un zināt, vai uzņēmuma amatpersonas un pilnvarotās personas nav iekļautas Riska personu sarakstā[2], vai personas nav amatpersonas uzņēmumā, kuram ir vai bija apturēta saimnieciskā darbība, kā arī pārliecināties, vai šiem cilvēkiem nav atņemtas tiesības ieņemt amatus vai piemēroti citi ierobežojumi.

Un, ceturtkārt, no trešā aspekta izrietošs ieteikums ir pārbaudīt ne tikai sevi, bet arī savu darījumu partneri. Proti, pārliecināties par partnera uzticamību, kā arī nepiekrist šaubīgiem un aizdomīgiem darījumu partneru piedāvājumiem.

[1] https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-reitinga-sistema

[2] https://www6.vid.gov.lv/RPS

 

Publikācija: db.lv

Jomas eksperti

Person Item Background
Madlena Drozdova
Vecākā nodokļu konsultante / Latvija
Person Item Background
Nils Pužulis
Jaunākais jurists / Latvija