Krievijai un Baltkrievijai piemērotās ES sankcijas

Kopš sankciju piemērošanas pret Krieviju un Baltkrieviju 2022. gada februārī saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis ir ieviesušas ievērojamu skaitu jaunu sankciju, kas vērstas pret Krievijas un Baltkrievijas ekonomiku un konkrētiem tās sektoriem.

Ņemot to vērā, mēs esam sagatavojuši aktualizētu pārskatu par konkrētām ekonomiskajām un sektorālajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju.

Tāpat, izvērtējot Ellex Kļaviņš praksē saņemtos jautājumus par sankciju piemērošanu, mēs esam izstrādājuši visbiežāk uzdoto jautājumu (FAQ) sadaļu sankciju jomā.

Šis pārskats tiek sniegts 2022. gada 28. aprīlī. Praktiskas pārskatāmības vārdā, tās sankcijas, kas tika ieviestas pēc mūsu e-pasta 2022. gada 7. martā, iezīmētas slīprakstā.

Lūdzam ņemt vērā, ka sankciju saturs un apjoms nemitīgi mainās, un sankciju kopējā skaita dēļ mēs zemāk esam atzīmējuši tikai būtiskākās ekonomiskās un sektorālās sankcijas.

VISBIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI


Pārskats par konkrētām ES noteiktām sankcijām

Ekonomiskās sankcijas

Aktīvu iesaldēšana

Pienākums iesaldēt naudas līdzekļus un ekonomiskos resursus, kas pieder, ir īpašumā, turējumā vai kurus kontrolē sarakstā minētās fiziskās personas vai saistītās personas, iestādes vai organizācijas, kas pārdod, iznomā vai ieķīlā īpašumu. Cita starpā ir aizliegti darījumi ar Krievijas Centrālās bankas un Baltkrievijas Centrālās bankas rezervēm tai skaitā tādu personu, kura rīkojas Krievijas Centrālās bankas un Baltkrievijas Centrālās bankas vārdā vai vadībā.

Eiropas Savienības Centrālajiem depozitārijiem ir aizliegts sniegt depozitārija pakalpojumus jebkurai personai no Krievijas (ieskaitot tur dzīvojošās fiziskās personas un tur reģistrētās juridiskās personas, iestādes vai organizācijas).

Aizliegta piekļuve kapitāla tirgiem

Nolūkā slēgt Krievijai un Baltkrievijai pieeju kapitāla tirgiem ir aizliegts pirkt, pārdot vai sniegt ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz vērtspapīriem, tai skaitā kriptoaktīvu veidā, un naudas tirgus instrumentiem, kurus izlaidusi Krievija un Baltkrievija, un abu valstu valdības, Krievijas Centrālā banka un Baltkrievijas Centrālā banka, un noteiktas juridiskas personas, iestādes un organizācijas, kas saistītas ar Krieviju vai Baltkrieviju (ieskaitot Krievijā vai Baltkrievijā reģistrētās kredītiestādes un finanšu iestādes). Aizliegts arī tirgot šādus instrumentus vai citādi palīdzēt to izlaišanā (emisijā).

Aizliegts kotēt Krievijā vai Baltkrievijā reģistrētu juridisku personu, iestāžu vai organizāciju, kur vairāk nekā 50% pieder valstij, vērtspapīrus un sniegt saistītos pakalpojumus Eiropas Savienībā atzītās vai reģistrētās tirdzniecības vietās.

Turklāt personām no Krievijas vai Baltkrievijas (ieskaitot fiziskas personas vai juridiskas personas, iestādes vai organizācijas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta vai reģistrācijas vieta (domicils) ir Krievija vai Baltkrievija) ir aizliegts pārdot vērtspapīrus, kuri nominēti eiro valūtā un izlaisti pēc 2022. gada 12. aprīļa, vai fondu vienības, kuri iegulda šādos vērtspapīros.

Finansēšanas aizliegumi

Aizliegts noslēgt līgumus par jaunu aizdevumu vai kredītu piešķiršanu Krievijai vai tās valdībai, Krievijas Centrālajai bankai vai noteiktām juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām, kas saistītas ar Krieviju. Dalība šādos līgumos arī ir aizliegta.

Turklāt ir aizliegts ieguldīt, piedalīties vai sniegt citādu ieguldījumu projektos, kurus finansē Krievijas tiešo ieguldījumu fonds.

Aizliegumi pieņemt noguldījumus

Vienai kredītiestādei ir aizliegts pieņemt noguldījumus, tai skaitā kriptoaktīvu noguldījumus, vairāk nekā 100’000 EUR apmērā no Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņiem vai Krievijā vai Baltkrievijā dzīvojošām fiziskām personām, vai no Krievijā vai Baltkrievijā reģistrētām juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām.

Apmaiņas ar finanšu datiem aizliegumi

Aizliegta ir īpašo finanšu ziņojumu sniegšana apmaiņai ar finanšu datiem (t.i., ar SWIFT sistēmas starpniecību) noteiktām juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām vai Krievijā vai Baltkrievijā reģistrētām juridiskām personām, iestādēm vai organizācijām, kur šo sankcionētu personu līdzdalība ir 50% vai vairāk.

Aizliegumi attiecībā uz eiro denominācijas banknotēm

Ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt eiro banknotes uz Krieviju vai Baltkrieviju vai jebkurai Krievijā vai Baltkrievijā esošai fiziskai, juridiskai personai, iestādei vai organizācijai, ieskaitot Krievijas vai Baltkrievijas valdību vai Centrālo banku, vai izmantošanai Krievijā vai Baltkrievijā.

Visas iepriekšminētās ir finansiālas sankcijas, kas nozīmē, ka papildus sankcijas piemērošanai personai ir jāinformē Finanšu izlūkošanas dienests gadījumā, ja ir pamatotas šaubas par sankciju apiešanu vai tās mēģinājumu.

Sektorālās sankcijas

Enerģētikas sektors

Naftas produktu un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports jebkurai personai, iestādei vai organizācijai Krievijā vai izmantošanai Krievijā ir aizliegta. Tāpat ir aizliegts saistībā ar šādiem produktiem un tehnoloģijām sniegt pakalpojums, tai skaitā:

 • tehniskās palīdzības sniegšana;
 • starpniecības un citu pakalpojumu sniegšana;
 • piegāde, ražošana un apkope.

Iepriekšminēto darbību finansēšana ir aizliegta.

Aizliegts ir:

 • iegādāties jaunu vai pagarināt esošo līdzdalību jebkādā juridiskajā personā, organizācijā vai iestādē, kas dibināta vai darbojas saskaņā ar Krievija vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem, kas darbojas Krievijas enerģētikas sektorā;
 • piešķirt vai būt daļai no jebkādas vienošanās par jauna aizdevuma vai kredīta piešķiršanu, vai citādi nodrošināt finansējumu, tai skaitā pašu kapitālu, jebkurai juridiskajai personai, organizācijai vai iestādei, kas dibināta vai darbojas saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un darbojas Krievijas enerģētikas sektorā, vai ja ir dokumentēts mērķis finansēt šādu juridisku personu, organizāciju vai iestādi;
 • radīt jaunus kopuzņēmumus ar jebkuru juridisku personu, organizāciju vai iestādi, kas dibināta vai darbojas saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un darbojas Krievijas enerģētikas sektorā.

Ieguldījumu pakalpojumu sniegšana tiešā saistībā ar iepriekšminētajām darbībām ir aizliegta.

Aizliegumi neattiecas uz to līgumu izpildi, kas noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra, līdz 2022. gada 27. maijam. Nekādi jauni līgumi nedrīkst tikt noslēgti pēc 2022. gada 26. februāra, bet esošos līgumus vairs nedrīkst izpildīt pēc 2022. gada 27. maija.

Transporta sektors

Aviācijas un kosmosa rūpniecībā izmantoto preču un tehnoloģiju, tai skaitā aviācijas degvielas un degvielas piedevu, kā arī jūras navigācijas preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksportēšana jebkurai personai, iestādei vai organizācijai Krievijā vai tās lietošanai ir aizliegta. Tāpat ir aizliegta ar šādiem produktiem un tehnoloģijām saistītu pakalpojumu sniegšana:

 • apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sniegšana;
 • lidaparātu vai to komponentu remontdarbu, pārbaužu, nomaiņas, izmaiņu vai trūkumu novēršanas veikšana (izņemot pārbaudes pirms lidojuma);
 • tehniskās palīdzības sniegšana;
 • starpniecības vai citu pakalpojumu sniegšana;
 • finansējuma sniegšana.

Nekādi jauni līgumi nedrīkst tikt noslēgt pēc 2022. gada 26. februāra, bet esošos līgumus nedrīkst pildīt pēc 2022. gada 28. marta.

Aizliegts nodrošināt piekļuvi ostām Eiropas Savienības teritorijā jebkuram zem Krievijas karoga reģistrētam kuģošanas līdzeklim.

Lūdzam ņemt vērā, ka kuģošanas līdzeklis nozīmē:

 • kuģi, kas atbilst attiecīgajām starptautiskajām konvencijām;
 • jahtu, kuras garums ir 15 vai vairāk metru, kas nepārvadā kravu un pārvadā ne vairāk kā 12 pasažieru;
 • atpūtas peldlīdzekli vai personīgu peldlīdzekli, kas definēts Direktīvā 2013/53/ES.

Resursu sektors

Aizliegts tieši vai netieši Eiropas Savienībā ievest (importēt) dzelzs un tērauda izstrādājumus, kas norādīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2022/428/ES XVII pielikumā šeit, ja to izcelsme ir Krievija un ja tie tikuši izvesti (eksportēti) no Krievijas. Tāpat ir aizliegts tieši vai netieši pirkt dzelzs un tērauda izstrādājumus, kas atrodas vai kuru izcelsmes valsts ir Krievija, kā arī transportēt šos produktus un tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar šiem produktiem.

Aizliegts pirkt, importēt vai tieši vai netieši nodot ogles un citu cieto fosilo kurināmo, kas uzskaitīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2022/576/ES XXII pielikumā šeit, Eiropas Savienībā, ja to izcelsmes valsts ir Krievija vai tie ir eksportēti no Krievijas. Tāpat ir aizliegts sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus saistībā ar oglēm un citiem fosilajiem kurināmajiem un piegādāt, ražot, apkopt un izmantot šādas preces un tehnoloģijas tiešā vai netiešā saistībā ar šo aizliegumu. Tāpat ir aizliegts sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar šīm precēm.

Aizliegumi attiecībā uz oglēm un citiem cietajiem fosilajiem kurināmajiem neattiecas uz līgumu izpildi līdz 2022. gada 10. augustam, kas noslēgti līdz 2022. gada 9. aprīlim, vai papildu līgumu izpildi, kas nepieciešami iepriekšminēto līgumu izpildei.

Luksusa preces

Aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt, tieši vai netieši, luksusa preces jebkurai juridiskai personai, organizācijai vai iestādei Krievijā vai izmantošanai Krievijā. Aizliegums attiecas uz visām luksusa precēm, kas norādīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 2022/428/ES XVIII pielikumā šeit, ciktāl šo preču vērtība pārsniedz 300 EUR.

Kredītreitinga pakalpojumi

Aizliegts sniegt kredītreitinga pakalpojumus jebkuram Krievijas pilsonim vai fiziskai personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, organizācijai vai iestādei, kas dibināta Krievijā. Tas pats attiecas uz jebkādu parakstīšanās pakalpojumu sniegšanu saistībā ar kredītreitinga pakalpojumiem.

Administratīvo pakalpojumu sektors

Aizliegts reģistrēt, nodrošināt juridisko adresi, uzņēmuma vai administratīvo adresi, kā arī vadības pakalpojumus trastam vai jebkādai līdzīgai juridiskai struktūrai, kurai ir uzticības glabājuma devējs vai saņēmējs, kurš ir:

 • Krievijas pilsoņi vai fiziskas personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Krievija;
 • juridiskas personas, organizācijas vai iestādes, kuras ir dibinātas Krievijā;
 • juridiskas personas, organizācijas vai iestādes, kurās tiešas, vai netiešas īpašumtiesības uz vairāk nekā 50% kapitāldaļām ir sankcionētai personai;
 • juridiskas personas, organizācijas vai iestādes, kuras kontrolē vai kuras rīkojas jebkuras augstākminētās fiziskas personas vai juridiskas personas, organizācijas vai iestādes vārdā.

Tehnoloģiju sektors

Aizliegta noteiktu tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports jebkurai personai, iestādei vai organizācijai Krievijā vai tās lietošanai. Pārskats par atļautajām tehnoloģijām ir atrodams Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2021/821/ES I Pielikumā šeit.

Aizliegta ir arī tādu tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports uz Krieviju, kas var dot ieguldījumu Krievijas militārajā un tehnoloģiskajā attīstībā vai tās aizsardzības vai drošības sektora attīstībā.

Papildus augstākminētajam ir aizliegts arī zemāk minētais:

 • Krievijas Centrālās bankas vai Baltkrievijas Centrālās bankas rezervju un aktīvu pārvaldības darījumi;
 • Atļaut Krievijas aviācijas pārvadātājam, Krievijā reģistrētam lidaparātam vai jebkurai citai Krievijas personai, iestādei vai organizācijai piederošam lidaparātam nosēsties, pacelties vai lidot pār Eiropas Savienības teritoriju;
 • Atļaut noteiktām fiziskām personām iebraukšanu Eiropas Savienībā;
 • Valsts mērogā finansēt un sniegt finansiālu palīdzību tirdzniecības un ieguldījumu jomā Krievijā vai Baltkrievijā.

Sīkāka informācija par sankcijām saistībā ar Krievijas armijas iebrukumu Ukrainā (ieskaitot aizliegumiem pakļautu personu sarakstu) atrodama šādos Eiropas Padomes dokumentos:

Datums Tiesību akti Atsauce uz tiesību aktiem
2022. gada 23. februāris Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/264 Pieejams šeit
Eiropas Padomes īstenošanas regula Nr. 2022/261 Pieejams šeit
Eiropas Padomes īstenošanas regula Nr. 2022/262 Pieejams šeit
Eiropas Padomes īstenošanas regula Nr. 2022/236 Pieejams šeit
2022. gada 25. februāris Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/327 Pieejams šeit
Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/329 Pieejams šeit
Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/331 Pieejams šeit
Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/333 Pieejams šeit
Eiropas Padomes regula Nr. 2022/328 Pieejams šeit
Eiropas Padomes regula Nr. 2022/330 Pieejams šeit
Eiropas Padomes īstenošanas regula Nr. 2022/332 Pieejams šeit
2022. gada 28. februāris Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/335 Pieejams šeit
Eiropas Padomes īstenošanas regula Nr. 2022/336 Pieejams šeit
2022. gada 1. marts Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/346 Pieejams šeit
Eiropas Padomes regula Nr. 2022/345 Pieejams šeit
2022. gada 2. marts Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/356 Pieejams šeit
Eiropas Padomes regula Nr. 2022/355 Pieejams šeit
2022. gada 9. marts Eiropas Padomes regula Nr. 2022/398 Pieejams šeit
Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/399 Pieejams šeit
Eiropas Padomes regula Nr. 2022/394 Pieejams šeit
Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/395 Pieejams šeit
Eiropas Padomes regula Nr. 2022/396 Pieejams šeit
2022. gada 10. marts Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/411 Pieejams šeit
2022. gada 15. marts Eiropas Padomes regula Nr. 2022/427 Pieejams šeit
Eiropas Padomes regula Nr. 2022/428 Pieejams šeit
Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/429 Pieejams šeit
Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/430 Pieejams šeit
2022. gada 8. aprīli Eiropas Padomes regula Nr. 2022/576 Pieejams šeit
Eiropas Padomes regula Nr. 2022/577 Pieejams šeit
Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/578 Pieejams šeit
Eiropas Padomes lēmums Nr. 2022/579 Pieejams šeit

 

 

KarmaVentures

Sazinies ar mums

Kristers Toms Losāns

Zvērināta advokāta palīgs

/

Latvija