Pasākums ar ģimenēm – personāla ilgtspējas pasākums?

By: Madlena Drozdova

Ņemot vērā, ka 15.maijs bija ģimenes diena, tad uzņēmums noorganizēja darbinieku ģimenēm kopīgu izklaidi dabā, ārpus pilsētas, lai saliedētos un savstarpēji iepazītos. Vai izdevumi, kas saistīti ar šīs izklaides organizēšanu, kurai nepieciešama gan dažādu priekšmetu iegāde, gan atrakciju noma, uzskatāmi par saimnieciskās darbības vai reprezentācijas izdevumiem? Kā pasākuma izdevumus norādīt grāmatvedībā?

Personāla ilgtspējas pasākuma izdevumi

Saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (UIN likums) 8.panta 3.daļu ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamajā bāzē var neiekļaut tikai tos reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas nepārsniedz 5% no kopējās iepriekšējā gada pārskata gadā darba ņēmējiem aprēķinātās bruto samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

UIN likuma 8.panta 4.daļā ir noteikts, ka personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi ir:

 • izdevumi darbiniekiem paredzētu kolektīva motivēšanas vai saliedēšanas pasākumu nodrošināšanai un citi izdevumi darbinieku kolektīva motivēšanai;
 • izdevumi saistībā ar sociālās infrastruktūras objektiem;
 • darba koplīgumā paredzēto pasākumu izdevumi, kuri nav personificējami.

Būtiski norādīt, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 65.pantu personāla ilgtspējas pasākumu izdevumos iekļauj izdevumus, kuri veikti darbinieku kolektīvo pasākumu nodrošināšanai (piemēram, uzņēmums organizē Ziemassvētku balli visiem darbiniekiem). Tādēļ galvenais nosacījums, lai klasificētu pasākuma izdevumus kā saistītus ar ilgtspējas pasākumiem UIN likuma izpratnē, pasākumam jābūt organizētam visiem uzņēmuma darbiniekiem.

Pasākuma izdevumi

Uzņēmums patstāvīgi pieņem lēmumu par to, kā īstenot personāla ilgtspējas pasākumus un kāda veida pasākumi ir piemēroti tā darbiniekiem. Tomēr likumā nav skaidri noteikts, kādi izdevumi var tikt attiecināti uz personāla ilgtspējas pasākumiem un vai darbinieku ģimenes locekļi var piedalīties šajos pasākumos tā, lai neveidotos UIN sekas. Tādēļ ir ieteicams lūgt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) skaidrojumu.

Ja VID neapstiprinātu, ka visi izdevumi, kas saistīti ar ģimenes dienas pasākuma organizēšanu, varētu būt klasificēti kā personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, tad pasākuma organizēšanas izdevumiem, kas attiecas uz darbinieku ģimenes locekļiem, jābūt apliktiem ar UIN vai personificētiem un apliktiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN).

Ņemot vērā iepriekšminēto, ir vērts atsevišķi nodalīt izdevumus, kas attieksies uz darbiniekiem un darbinieku ģimenes locekļiem. Tādējādi, ja pasākuma izdevumi, kas attieksies uz darbiniekiem, kopā ar citiem reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem šajā gadā, nepārsniedz 5% no kopējās iepriekšējā gada pārskata gadā darba ņēmējiem aprēķinātās bruto samaksas, tad šie izdevumi tiek uzskatīti par saimnieciskās darbības izdevumiem. Ja šī pasākuma izdevumi kopā ar citiem reprezentācijas un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumiem šajā gadā pārsniedz 5% ierobežojumu, tad tie tiek uzskatīti par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem un tiek aplikti ar UIN. Izdevumi, kas attieksies uz darbinieka ģimenes locekļiem, nav saistīti ar saimniecisko darbību un ir apliekami ar UIN.

Jānorāda, ka pievienotās vērtības nodoklis (PVN) nav atskaitāms par ilgtspējas pasākumiem un par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, jo šie izdevumi nav saistīti ar apliekamo darījumu veikšanu.

Priekšmetu iegāde pasākumu organizēšanai

Ja pasākumam tiek iegādāti priekšmeti, piemēram, volejbola un futbola bumbas, badmintona raketes un volāni, kā arī cits inventārs, kas tiks izmantots citos personāla ilgtspējas pasākumos, šos izdevumus var attiecināt uz ilgtspējas pasākumu izdevumiem. Ja šie izdevumi nepārsniedz 5% ierobežojumu, tad UIN seku nebūs.

Piemērs

2023.gada pārskata gadā kopējā darba ņēmējiem aprēķinātā bruto samaksa – 50 000 EUR, attiecīgi UIN 5% ierobežojums ir 2500 EUR. Šajā gadā jau ir bijuši reprezentācijas izdevumi 1200 EUR apmērā.

Ģimenes dienas pasākumam tiek iegādāti priekšmeti 200 EUR vērtībā, kuriem tiek piemērots PVN – 42 EUR. Grāmatojumi:

 • D Dažādi izdevumi – 242 EUR,
 • K Norēķini ar piegādātājiem – 242 EUR.

Izdevumi par preču iegādi kopā ar reprezentācijas izdevumiem (1442 EUR) nepārsniedz 5% ierobežojumu (2500 EUR), tāpēc UIN seku nav.

Transports

Ja pasākums tiek organizēts ārpus pilsētas, tad ir pieļaujams, ka tiek pasūtīts transports.

Piemērs

Organizējot pasākumu, tiek pasūtīti divi autobusi – viens darbiniekiem un viens darbinieku ģimenes locekļiem. Viena autobusa izmaksas: 300 EUR + PVN (63 EUR). Grāmatojumi:

 • D Dažādi izdevumi – 726 EUR,
 • K Norēķini ar piegādātājiem – 726 EUR.

Pie kopējiem izdevumiem (1442 EUR), kas saistīti ar reprezentāciju un personāla ilgtspēju, tiek pieskaitīti izdevumi par autobusu, kas ir pasūtīts darbiniekiem (363 EUR).

Kopējie izdevumi ir 1805 EUR. Izdevumi par transportu un preču iegādi kopā ar reprezentācijas izdevumiem nepārsniedz 5% ierobežojumu (2500 EUR), tāpēc UIN seku nav.

Izdevumi, kas saistīti ar otru autobusu, veido UIN bāzi 363 EUR. Par šiem transporta izdevumiem uzņēmumam būs pienākums samaksāt UIN 90,75 EUR (363 / 0,8 x 0,2). Grāmatojumi:

 • D Peļņa vai zaudējumi – 90,75 EUR,
 • K Norēķini par nodokļiem – 90,75 EUR.

Atrakciju noma

Bieži vien, lai parūpētos par mazākajiem viesiem, tiek pasūtītas atrakcijas, kas arī ir daļa no pasākuma.

Piemērs

Pasākumam tiek pasūtītas atrakcijas bērniem: 1200 EUR + PVN (252 EUR). Izdevumi par atrakciju nomu tiek aplikti ar UIN kā izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību. Grāmatojumi:

 • D Dažādi izdevumi – 1452 EUR,
 • K Norēķini ar piegādātajiem – 1452 EUR.

UIN bāze ir 1452 EUR. Par šiem izdevumiem uzņēmumam būs pienākums samaksāt UIN 363 EUR (1452 / 0,8 x 0,2). Grāmatojumi:

 • D Peļņa vai zaudējumi – 363 EUR,
 • K Norēķini par nodokļiem – 363 EUR.

 

Publikācija: iFinanses

 

Jomas eksperti

Person Item Background
Madlena Drozdova
Vecākā nodokļu konsultante / Latvija