Vai darba devējs jāinformē par stāšanos laulībā?

By: Iveta Ceple

Vai darbiniekam ir pienākums informēt darba devēju par stāšanos laulībā, ja netiek mainīts uzvārds un laulība ir noslēgta ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laikā? Vai jāiesniedz darba devējam laulības apliecība?

Sākotnēji jānorāda, ka personas stāšanās laulībā nozīmē, ka mainās ģimenes stāvoklis. Ziņas par personas ģimenes stāvokli ir personas dati.

Vispārīgi Darba likums neprasa un neparedz, ka darbiniekam būtu jāinformē darba devējs par savu ģimenes stāvokli. Ir pat noteikts, ka darba devējam darba intervijā nav pieļaujams jautāt pretendentam informāciju par ģimenes stāvokli.

Tomēr noteiktos gadījumos darba devējam var būt nepieciešamība vai tiesības apstrādāt noteiktus darbinieku personas datus, ja tam ir leģitīms mērķis un regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti jeb Vispārīgajai datu aizsardzības regulai atbilstošs tiesiskais pamats.

Attiecīgi, jāatbild uz jautājumu, vai ir kādi pamatoti gadījumi, kad darba devējam vajadzētu zināt, ka darbinieks ir stājies laulībā? Proti, kad darba devējam būtu leģitīms mērķis apstrādāt šos darbinieka personas datus.

Šāds leģitīms mērķis zināt to, ka darbinieks ir stājies laulībā, praksē varētu rasties, ja, piemēram, koplīgumā vai darba devēja iekšējā regulējumā (tādā kā darba kārtības noteikumi vai bonusu politika) darbiniekam šādos gadījumos ir paredzēti kādi papildu labumi. Piemēram, ka darbinieks ir tiesīgs saņemt papildu brīvdienu vai vienreizēju darba devēja izmaksājamu pabalstu. Attiecīgi, ja darbinieks vēlētos saņemt šo brīvdienu vai darba devēja pabalstu, tad viņam būtu jāinformē darba devējs par stāšanos laulībā. Lai darba devējs droši zinātu par to, ka darbinieks ir stājies laulībā un viņam pienākas šāda brīvdiena vai pabalsts, darba devējs varētu arī prasīt darbiniekam uzrādīt laulības apliecību. Tomēr darba devējam nebūtu jāpatur un jāglabā laulības apliecības kopija, jo tā būtu nesamērīga un datu minimizācijas principam neatbilstoša datu apstrāde.

Runājot par citiem praktiskiem gadījumiem, kā zināms, darbiniekam pienākas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi par likumā norādīto personu uzturēšanu, piemēram, par nestrādājošu laulāto, kura apgādībā ir bērns vecumā līdz 3 gadiem, kā to nosaka likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.pants. Tomēr darba devējs šo informāciju, kas tam nepieciešama nodokļu atvieglojumu piemērošanai, uzzinās no tam iesniegtās darbinieka algas nodokļa grāmatiņas. Līdz ar to darbiniekam šādā nolūkā nav nepieciešams darba devējam uzrādīt laulību apliecību, bet darba devējam nav pamata prasīt darbiniekam to uzrādīt.

Jāpiebilst, ka tad, ja laulības noslēgšanas rezultātā mainītos darbinieka uzvārds, par to darba devējs gan būtu jāinformē.

Jomas eksperti

Person Item Background
Iveta Ceple
Vecākā eksperte, zvērināta advokāte / Latvija