Izmaiņas attiecībā uz darba samaksu darbiniekiem no trešajām valstīm

Šā gada februārī ir stājušies spēkā grozījumi noteikumos par ārzemniekiem nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru[1], kas paredz izmaiņas attiecībā uz minimālo darba samaksu darbiniekiem no t.s. trešajām valstīm (šis neattiecas uz ES un EEZ pilsoņiem). Uzaicinot trešo valstu pilsoņus darbam Latvijā, minimālā darba samaksa būs piesaistīta vidējai bruto darba samaksai nozarē, kurā darbinieks nodarbināts, vai arī vidējai visu nozaru darba samaksai. Ja alga konkrētajā nozarē ir augstāka par vidējo, kā minimālā jāuztver vidējā samaksa visās nozarēs. Ja alga nozarē ir zemāka nekā vidēji visās nozarēs, tad minimālais “atskaites punkts” ir samaksa konkrētajā nozarē.

Šobrīd Latvijā vidējā bruto mēneša alga (visās nozarēs) ir 1537 eiro. Vienlaikus ir vairākas nozares, kurās vidējā darba samaksa ir zemāka, piemēram, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (993 eiro), izglītība (1247 eiro), transports un uzglabāšana (1477 eiro) u.c. Šajās nozarēs līdzšinējo 1537 eiro vietā, turpmāk minimālā ikmēneša darba samaksa ārvalstniekiem būs piesaistīta attiecīgās nozares vidējai algai. Minētie grozījumi atvieglos iespēju piesaistīt darbiniekos no trešajām valstīm nozarēs, kur darba samaksa ir zemāka par vidējo.

Vienlaikus nozarēs, kurās vidējā bruto mēneša darba samaksa ir augstāka par 1537 eiro, piemēram, ieguves rūpniecība (1703 eiro), informācijas un komunikāciju pakalpojumi (2549 eiro) u.c., minimālais ikmēneša darba samaksas apmērs paliks piesaistīts vidējam valstī, nepalielinot līdzšinējo slieksni.

Attiecībā uz būvniecībā nodarbinātajiem, ir piemērojama nozares ģenerālvienošanās noteiktā minimālā bruto mēneša darba samaksa, kas ar 2024. gada 1. janvāri ir 930 eiro. Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs nodarbinātajiem, kas saņem ilgtermiņa vīzu kā sezonas darbinieki, jebkurā gadījumā ir maksājama vidējā darba samaksa attiecīgajā nozarē.

Būtiski norādīt, ka izmaiņas ar ārzemniekiem noslēgtajos darba līgumos iespējams veikt tikai tos grozot atbilstoši Darba likuma 97.pantam. Vienpusēja darba samaksas samazināšana nav pieļaujama. Vienojoties par darba samaksas izmaiņām ar esošajiem darbiniekiem, par to triju darba dienu laikā ir jāpaziņo Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei.[2]

Informācija par pašreizējo vidējo atalgojumu sadalījumu pa nozarēm atbilstoši publiski pieejamiem statistikas datiem[3].

DARBĪBAS VEIDS Vidējā mēneša darba samaksa bruto[4]
Vidējā mēneša darba samaksa bruto (visās nozarēs) 1537
A Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 1545
A01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības 1297
A02 Mežsaimniecība un mežizstrāde 1748
A03 Zivsaimniecība 1539
B Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 1703
C Apstrādes rūpniecība 1460
D Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 1972
E Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 1519
F Būvniecība 1449
G Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts 1365
H Transports un uzglabāšana 1477
I Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 993
J Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 2549
K Finanšu un apdrošināšanas darbības 2678
L Operācijas ar nekustamo īpašumu 1247
M Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 1969
N Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 1310
O Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana 1810
P Izglītība 1247
Q Veselība un sociālā aprūpe 1654
R Māksla, izklaide un atpūta 1286
S Citi pakalpojumi 1247

* Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs nodarbinātajiem, kas saņem ilgtermiņa vīzu kā sezonas darbinieki, jebkurā gadījumā maksājama vidējā darba samaksa attiecīgajā nozarē.

** Būvniecības nozarē ir spēkā ģenerālvienošanās, kas no 2024.gada 1.janvāra paredz būvniecības nozarē nodarbinātajiem maksāt minimālo mēneša bruto darba samaksu EUR 930 apmērā vai EUR 5,57 stundā.

NB! Ja trešās valsts pilsoņa nodarbinātības nozarē vidējā bruto mēneša darba alga ir lielāka par vidējo mēneša darba samaksu (bruto) visās nozarēs, tad nepieciešamais minimālais finanšu līdzekļu apmērs ir vienāds ar vidējo mēneša darba samaksu (bruto) visās nozarēs (EUR 1537), un tas nav piesaistīts attiecīgas nozares vidējam atalgojumam.

[1] Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumi Nr. 225 “Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu”

[2] Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumi Nr.55 “Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu” 11.punkts.

[3] Šobrīd noteiktais ārzemniekiem nepieciešamais minimālais finanšu līdzekļu apmērs ir piesaistīts darba samaksas datiem par 2023. g.

[4] Oficiālās statistikas portāls. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem 2023. gadā.

Sazinies ar mums

Ints Skaldis

Zvērināta advokāta palīgs

/

Latvija

Irina Rozenšteina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte

/

Latvija