Irina Rozenšteina

Asociētā partnere, zvērināta advokāte

Darba tiesību prakses grupas vadītāja

Latvija

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.
+371 678 14862

Irina Rozenšteina ir Darba tiesību prakses grupas vadītāja un viena no vadošajām juristēm Ellex Kļaviņš Strīdu risināšanas prakses grupā. Viņai ir vairāk nekā 16 gadu juridiskās prakses pieredze, specializējoties dažādos darba tiesību un strīdu risināšanas jautājumos.

Irina specializējas jautājumos saistībā ar tiesiskajām attiecībām ar valdes locekļiem un vadošiem darbiniekiem, kā arī sarežģītiem starptautiskiem uzņēmumu pārejas un reorganizācijas darījumiem. Irina palīdz klientiem organizēt iekšējās izmeklēšanas procesus darbinieku pārkāpumu gadījumos. Irinai ir pieredze darbaspēka nodrošināšanas un nosūtīšanas jautājumos, kur nepieciešama arī korporatīvo un nodokļu tiesību pārzināšana.

Irinas pieredzē ietilpst klientu pārstāvēšana administratīvajās un civillietās tiesās, kā arī šķīrējtiesās. Irina sniedz konsultācijas lietās, kas saistītas ar komerctiesībām, nodokļiem, publiskajiem iepirkumiem un maksātnespējas jautājumiem, kā arī sniedz padomus un pārstāv klientus saistībā ar ārvalstu tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbojas ar tiesu izpildītājiem tiesu nolēmumu izpildes procesā.

Irina ir autore daudzām publikācijām vietējos un ārvalstu žurnālos, kā arī pieredzējusi lektore semināros un konferencēs par darba tiesību un darba strīdu jautājumiem. Kopš 2016. gada Irina ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesas šķīrējtiesnese.

chambers europe  chambers global 1    emea leading individual 2023picture1

2018

Rīgas Juridiskā augstskola

Tiesības un finanses, maģistra grāds ar atzinību

2007

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Maģistra grāds tiesību zinātnē

2006

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Bakalaura grāds tiesību zinātnē

Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija

Biedre

Starptautiskā advokātu kolēģija (IBA)

Biedre

Eiropas Darba tiesību juristu asociācija (EELA)

Biedre
Strīdu risināšanas specializētās grupas līdzpriekšsēdētāja

Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL)

Biedre
Darba spēka jautājumu darba grupas vadītāja

Starptautiskā Jauno advokātu asociācija (AIJA)

Biedre
Latvijas oficiālā pārstāve (2018-2021)

2024

Vadošo darbinieku nomaiņa
Shoosmiths, 2024. gada marts.

Rokasgrāmata par niansēm, kas jāņem vērā, izbeidzot darba tiesiskas attiecības ar vadības līmeņa darbiniekiem. Latvijas sadaļas līdzautori: Irina Rozenšteina, Ints Skaldis un Katrīna Eimane

2024

Jaunas iespējas darbinieku piesaistei un motivēšanai
ir.lv, 2024. gada marts
No šā gada spēkā stājušies vairāki nozīmīgi jauninājumi, kas attiecas uz darba devēju un darba ņēmēju attiecībām un nodokļu jautājumiem. Tie skar mūsdienās iecienīto strādāšanu attālināti, darba samaksas aspektus, darbinieku profesionālo apmācību, kā arī veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Var teikt, ka visās četrās jomās likumdevējs ir ieviesis lielāku skaidrību, kā arī piešķīris darba devējiem jaunas iespējas darbinieku piesaistei un motivēšanai.

2023

Darbinieka rīcība ārpus darba laika – vai pamats uzteikumam?
iTiesības, 27.12.2023
Vai darbiniekam var uzteikt darba līgumu situācijā, kad tas zaudējis darba devēja uzticību rīcības ārpus darba laika dēļ? Šādu, bez šaubām, netipisku situāciju vērtējis Senāts lietā SKC-138/2023. Izskatām Senāta atziņas!

2023

Vai saliedēšanās pasākums ir komandējums?
iTiesības, 06.07.2023.

Vai saliedēšanās pasākums ir uzskatāms par komandējumu un vai darbiniekiem par to ir jāizmaksā komandējuma nauda?

2023

Kas nosaka atalgojumu sabiedrības īpašniekam?
iTiesības, 27.06.2023.

Atbilde uz jautājumu par atalgojuma noteikšanu sabiedrības īpašniekam.

2023

Vai komandējumā drīkst nosūtīt personu, kas nav darbinieks?
Sabiedrība komandējumā nosūta fizisko personu, kas nav uzņēmuma darbinieks. Minētā persona ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja. Vai sabiedrība drīkst apmaksāt komandējuma izdevumus? Vai šai personai obligāti ir jāmaksā darba samaksa? Vai arī šo personu ir nepieciešams pieņemt darbā?

2023

ITechLaw Startup Legal Playbook
International Technology Law Association, jūnijs 2023

Nodaļas par Latviju līdzautori ir Ellex Kļaviņš eksperti: Sarmis Spilbergs, Mikijs Zīmecs, Pauls Ančs, Irina Kostina, Dāvis Gertmans un Tomass Brinkmanis.

2023

Darba devēja reputācijas aizsardzība
Fiziskas personas goda un cieņas aizsardzības iespēja, visticamāk, nav jaunums. Turpretim, saistībā ar juridiskām personām šajā jautājumā nereti rodas pārpratumi. Darba devēja kā juridiskas personas reputācijas aizsardzība daudziem uzņēmumiem rada neizpratni – ne vienmēr ir skaidrs, kādus pienākumus var uzlikt darbiniekiem tās aizsardzībai. Šajā rakstā tuvāk apskatīsim reputācijas jēdzienu un apzināsim ieteikumus darba devējiem, kas ļautu nodrošināties pret iespējamu reputācijas kaitējumu darbinieka rīcības rezultātā.

2023

Atsevišķas tiesu prakses aktualitātes tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem
Bilance Juridiskie Padomi, 09.05.2023
Ar valdes locekļu statusu, lomu un atbildības regulējumu saistītie jautājumi vienmēr ir bijuši aktuāli, bet tajā pašā laikā tie vēl aizvien rada pārpratumus. Nereti rodas neskaidrības arī ar atlīdzības noteikšanu un izmaksu, kā arī veidu, kā pareizāk nodibināt tiesiskās attiecības ar valdes locekļiem, kuri iepriekš ir bijuši sabiedrības darbinieki. Latvijas sabiedrībās, kuras ietilpst starptautiskos koncernos, regulāri tiek mēģināts piemērot citā valstī pastāvošo tiesisko regulējumu par sabiedrības vadību, tā radot nevajadzīgus riskus.

2023

Dežūras gatavība un izsaukuma gatavība
iTiesības.lv, 27.03.2023
Situācijas skaidrojumu “iTiesību” jautājumam sniedz Irina Kostina, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte, Darba tiesību prakses grupas vadītāja.

2023

Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveide
iTiesibas, 03.02.2023

Trauksmes celšanas jēdziens uzņēmējiem Latvijā nav svešs, tomēr līdz ar jaunā Trauksmes celšanas likuma pieņemšanu un stāšanos spēkā 2022.gada 4.februārī ir aktualizējies jautājums par iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidi, kā arī radušās jaunas nianses, kuras uzņēmējiem būtu jāņem vērā. Apskatām, kāpēc iekšējās trauksmes sistēmas izveide uzņēmumiem ir būtiska un kas jāzina, to veidojot.

2022

Vai darbinieku var atlaist, ja viņš saslimst pirmajā darba dienā?
iTiesības, 20.12.2022.

Atbilde uz jautājumu par darbinieka atlaišanu slimības dēļ.

2022

Vai darbiniekam jāstrādā pēc darba laika?
iTiesības, 21.11.2022.

Vai darbiniekam ir jāatbild uz vadības, klientu vai kolēģu telefona zvaniem, e-pastiem un citu digitālu saziņu arī ārpus darba laika? Skaidrojumu portālā iTiesības sniedz Irina Kostina, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte un darba tiesību prakses grupas vadītāja

2022

Kā atsaukt rīkojumu par papildu darbu?
iFinanses, 06.10.2022.

Atbilde uz jautājumu par papildus darba rīkojuma atsaukšanu.

2022

Svarīgākais par darba algas izmaksu
iBizness, 05.10.2022.

Raksta turpinājums par to, kā veidot darba samaksas sistēmu.

2022

Kā maksāt darbiniekam?
iBizness, 30.09.2022.

Darba samaksas sistēma kā kārtība, kādā tiek noteikta darba samaksa uzņēmumā, un ar to saistītie jautājumi var atšķirties un lielā mērā ir atkarīgi gan no darba organizācijas, gan katra uzņēmuma individuālajām vajadzībām. Kādi darba samaksas noteikumi jāņem vērā jebkurā uzņēmumā, un kādas prasības piemērojamas dažādiem izmaksas veidiem?

2022

Kam jāmaksā par veselības pārbaudi?
iTiesības, 07.06.2022.

Atbilde uz jautājumu par veselības pārbaudes apmaksu, pirms pieņemšanas darbā.

2022

Darba attiecībās nav vienas pareizās receptes
iTiesības, maijs 2022.

Numura intervija ar Irinu Kostinu, kas veltīta darba tiesību jautājumiem.

2022

Vai atjaunot darbā darbinieku, kurš atteicās vakcinēties?
iTiesības; 05.04.2022.

Darbinieks ārkārtējās situācijas laikā atteicās vakcinēties, tādēļ uzņēmums uzteica darba līgumu, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma (Covid-19 likums) 7.3 panta 4. daļu. Šobrīd vakcinācijas sertifikāti vairs nav nepieciešami (arī konkrētajā uzņēmumā tos nepieprasa), un bijušais darbinieks norādījis, ka vēlas atkal strādāt savā darbavietā. Vai uzņēmumam ir pienākums viņu atkal nodarbināt?

2022

Kā nenokavēt prasības iesniegšanas termiņu?
iTiesības drukātais žurnāls, marts 2022

Darba tiesiskajās attiecībās pastāvošos termiņus var iedalīt noilguma un tā sauktajos materiāli prekluzīvajos termiņos.
Kā tos atšķirt vienu no otra? Un kā nenokavēt prasības iesniegšanas termiņu?

2022

28.pants. Darba tiesiskās attiecības un darba līgums
Dienas Biznesa Darba likuma komentāri, 22.02.2022.

Jaunākajā nodaļā ir apskatīti jautājumi saistībā ar darba līguma vispārīgajiem noteikumiem, proti, darba līguma noslēgšanu un darba tiesisko attiecību nodibināšanu, kā arī skaidrotas nianses saistībā ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšanu un noilguma termiņiem darba tiesiskajās attiecībās. Komentārā sniegtie ieteikumi būs noderīgi ikvienam darba devējam gan dibinot darba tiesiskās attiecības, gan risinot dažādus jautājumos to ietvaros.

2022

Darba samaksa un konfidencialitāte
iTiesības, janvāris 2022

Kopsavilkums par aktuālākajiem darba samaksas noteikšanas un konfidencialitātes aspektiem.

2021

Covid-19 ietekme uz darba devēju un darba ņēmēju tiesībām
Podkāsts "Espresso ar Ellex Kļaviņš", 30.12.2021.

Epizode tika ierakstīta pirms 2021.gada 6. decembra grozījumu Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” stāšanās spēkā.

2021

Kā piešķirt atvaļinājumu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma?
iTiesības; 28.12.2021.

Atbilde uz jautājumu par atvaļinājuma piešķiršanu pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.

2021

Valdes locekļu atbildība: regulējums un prakse
Podkāsts "Espresso ar Ellex Kļaviņš", 01.12.2021.

2021

Kam jāmaksā par darbinieku testēšanu?
08.11.2021, iTiesības

Šobrīd darba vietās, kur nav iespējams nodrošināt attālināto darbu, obligāti jāveic regulāra darbinieku testēšana. Aktuālajos Ministru kabineta (MK) noteikumos paredzēts, ka par šādiem testiem jāmaksā pašiem darbiniekiem, ja vien viņi nav vakcinējušies. Vai šī prasība atbilst Darba likumam (DL)?

Raksta līdzautors: Ints Skaldis, ZAB Ellex Kļaviņš zvērināta advokāta palīgs.

2021

Kā papildu darbs atšķiras no kolēģa aizvietošanas?
iTiesības; 21.09.2021.

Atbildes uz jautājumiem: Kāda ir robeža starp papildu darbu un prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu? Kādos gadījumos ir jāpiemaksā par šādu darbu? Vai par kolēģa aizvietošanu viņa atvaļinājuma laikā ir jāpiemaksā?

2020

Aktualitātes personālvadības juridiskajos aspektos: jaunākās tiesu prakses atziņas un interpretācija
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 07.12.2020.

ZAB "Ellex Kļaviņš" ir aktualizējis personālvadības juridiskās nodaļas jautājumus, ņemot vērā jaunāko tiesu un ikdienas praksi. Personālvadības juridisko risku aktualitātes saistītas ar darba samaksas un tās organizācijas kārtību, darbinieku atbildības jautājumiem, darba tiesisko attiecību izbeigšanu, kā arī ar tiesisko attiecību noformēšanu ar sabiedrības valdes locekļiem.

Aktualizēto sadaļu autori ir darba tiesību eksperti Andris Lazdiņš, Daiga Zivtiņa, Ints Skaldis un Irina Kostina.

2020

Kā aprēķināt atlīdzību valdes locekļa darbnespējas laikā?
iFinanses, 07.05.2020.

Lasītāja jautājums/situācija: ar akciju sabiedrības valdes locekļiem ir noslēgti pilnvarojuma līgumi, saskaņā ar akcionāru lēmumu valdes locekļiem noteikta mēneša atlīdzība. Kā aprēķināma atlīdzība, ja valdes loceklis ir prombūtnē, piemēram, iestājusies darbnespēja, – proporcionāli kalendāro dienu skaitam vai kalendāra darba dienu skaitam? Pilnvarojuma līgumā noteikts, ka atlīdzība saglabājas tikai atvaļinājuma laikā.

Atbildi uz lasītāja jautājumu sagatavojusi “Ellex Kļaviņš” Darba tiesību prakses grupas vadītāja, asociētā partnere Irina Kostina.

2020

Darba līgums par sezonas darbu izpildi
iTiesības drukātais žurnāls, maijs 2020

Tuvojoties vasarai, aktuāls kļūst jautājums par sezonāliem darbiem un kārtību, kādā var noslēgt darba līgumus ar darbiniekiem par šādu darbu izpildi.

2020

Vispasaules vadlīnijas darba tiesībās

Lex Mundi Darba tiesību un nodarbinātības, kā arī darbinieku pabalstu un pensiju prakses grupa ir publicējusi jaunākās Vispasaules vadlīnijas darba tiesībās. Tā sniedz nozīmīgu un aktuālu informāciju par svarīgu darba tiesisko attiecību regulējumu vairāk nekā 50 jurisdikcijās un aptver nodarbinātības režīmus vairākās jomās.
Vadlīnijas tapušas, pateicoties Lex Mundi biedru sniegtajai informācija visā pasaulē. Ellex Kļaviņš ir ekskluzīvs Lex Mundi biedrs Latvijā, tāpēc mūsu darba tiesību eksperti Irina Kostina un Ints Skaldis ir autori izdevuma sadaļai par Latviju.

2020

COVID-19 infekcija un darba devēja tiesības un pienākumi
Autori: Irina Kostina un Ints Skaldis, marts 2020

Ņemot vērā to, ka COVID-19 infekcijas izplatīšanās rezultātā Latvijas Republikā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, esam apkopojuši būtiskāko, kas jāņem vērā darba devējiem.

2020

Dīkstāves pabalsta saņemšanas iespējas
iTiesības, 26.03.2020.

Ministru kabinets (MK) 2020. gada 24. martā pieņēma noteikumus saistībā ar dīkstāves pabalstu izmaksu darbiniekiem un noteica nozares un kritērijus, lai konkrētajā krīzes skartajā nozarē nodarbinātie varētu pretendēt uz dīkstāves pabalsta saņemšanu.

Vairāk par tiesībām pretendēt uz pabalsta saņemšanu lasiet Ellex Klaviņš Darba tiesību prakses grupas ekspertu Inta Skalda un Irinas Kostinas sagatavotajā rakstā interneta žurnālam iTiesības.

2020

Irina Kostina: Darba tiesiskās attiecības ārkārtējās situācijas un Covid-19 ēnā
Delfi, 26.03.2020.

Reti, kurš likums tiek rakstīts ar domu, ka to būs jāpiemēro arī valstī izsludinātas ārkārtējās situācijās laikā. Darba likums nav izņēmums. Tāpēc šī brīža situācijā daudziem darba devējiem jāmobilizējas un jārod jauni risinājumi darba organizācijai, lai pasargātu uzņēmumu un nodrošinātu darbu saviem darbiniekiem arī turpmāk.

2020

Kā pareizi izsaka darba līgumu jaunā redakcijā?
Bilance PLZ, 21.03.2020.

Irina Kostina, asociētā partnere un darba tiesību prakses grupas vadītāja, sniedz atbildi uz jautājumu par darba līguma izteikšanu jaunā redakcijā.

2020

Būtiskākā informācija par ārkārtas stāvokli darba devējiem
iTiesibas, 17.03.2020.

Ņemot vērā to, ka COVID-19 infekcijas izplatīšanās rezultātā Latvijas Republikā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, Ellex Kļaviņš asociētā partnere un Darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Kostina apkopojusi būtiskākos jautājumus, kas jāņem vērā darba devējiem.

2020

Vadlīnijas par minimālajiem nodarbinātības noteikumiem nosūtītajiem darbiniekiem
Wardyński & Partners, marts 2020

Wardyński & Partners sadarbībā ar darba tiesību ekspertiem no 25 dažādām Eiropas valstīm apkopojis informāciju par prasībām, kas jāievēro, nosūtot darbiniekus strādāt uz citām ES, EEZ vai Šveices konfederāciju.

Šajā rokasgrāmatā apkopotas atšķirības katrā jurisdikcijā un sniegta praktiska informācija par nosacījumiem, kas piemērojami darbiniekiem, kuri nosūtīti darbā kādā no rokasgrāmatā aprakstītajām jurisdikcijām, piemēram, darba laiks, atpūtas laiki, minimālā alga, virsstundu darbs, atvaļinājums, vienlīdzīga attieksme un vienlīdzīgas iespējas, kā arī veselība un drošība.

Ellex Kļaviņš darba tiesību eksperti Irina Kostina un Ints Skaldis ir autori nodaļai par Latviju.

2020

Cik atpūtas dienu pienākas pēc komandējuma?
iTiesības, 12.03.2020.

Lasītāja jautājums / situācija: darbinieks nosūtīts komandējumā uz Jordāniju no šī gada 11. janvāra līdz 24. janvārim. Viņam noteikts normālais darba laiks. Lidojums no Rīgas līdz Jordānijai ilgst 24 stundas. Jordānijā darba nedēļa sākas svētdienā un ilgst līdz ceturtdienai (ieskaitot). Brīvdienas ir piektdiena un sestdiena. Vai darbiniekam šādā gadījumā pienākas viena vai divas apmaksātas atpūtas dienas (par 11. janvāri, kas ir lidojuma diena, un 12. janvāri, kas ir darba diena Jordānijā)? Darbinieks labprātīgi piekritis saņemt pārstrādāto laiku kā atpūtas dienas.

Ellex Kļaviņš asociētā partnere Irina Kostina skaidro, kā darba devējam rīkoties šajā situācijā.

2020

Eiropas darba tiesību aktualitātes
Advokātu birojs Shepherd and Wedderburn, janvāris 2020

Rokasgrāmatas 2020. gada izdevums tapis sadarbībā ar 34 Eiropas vadošo advokātu biroju ekspertiem ar mērķi informēt uzņēmumus un organizācijas par aktualitātēm un izmaiņām darba tiesību normu regulējumā dažādās Eiropas valstīs.

Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Kostina ir autore rokasgrāmatas nodaļai par Latviju.

2019

iRokasgrāmata – iekšējā trauksmes celšanas sistēma
iTiesības, 13.12.2019.

Ellex Kļaviņš sadarbībā ar interneta žurnālu iTiesības izstrādājis rokasgrāmatu par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, kuras autori ir darba tiesību eksperti Irina Kostina un Ints Skaldis.

2019

Laiks nospraust pašiem savus mērķus
Dienas Bizness žurnāls, 03.12.2019.

Ellex Kļaviņš asociētā partnere Irina Kostina vērtē, kādas likumprojektu iniciatīvas un procesi 2018. gada laikā ir nākuši par labu vai traucējuši Latvijas biznesa videi un investīciju piesaistei.

2019

Aktuālais par darbnespējas lapu izsniegšanu
iTiesības, 29.11.2019.

Asociētā partnere un darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Kostina sniedz informāciju par aktualitātēm, kas jāpārzina saistībā ar darbnespējas lapu izsniegšanu.

Ziemas sezonā ierasti aktuālāks kļūst jautājums par darbinieku slimošanu un darbnespējas lapu izsniegšanu. Tāpēc ir svarīgi pārzināt kā konstatē darbnespēju, kādas ir darba devēju un darbinieku tiesības un pienākumi, kā apstrīdēt darbnespējas lapas un kādas problēmas var rasties darba devējiem.

2019

Vai nepilngadīgo drīkst nodarbināt svētdienā?
iTiesības, 14.11.2019.

Vai piecu dienu darba nedēļa bērniem un pusaudžiem obligāti ir no pirmdienas līdz piektdienai? Vai tomēr iespējams arī summētais darba laiks saskaņā ar grafiku, t.i., jebkuras piecas kalendārās dienas nedēļā, arī sestdienā vai svētdienā?

Ellex Kļaviņš asociētā partnere Irina Kostina sniedz atbildes uz šiem jautājumiem interneta žurnālā iTiesibas.lv.

2019

Vienlīdzīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm
World Services Group, 12.11.2019.

Vienlīdzīga darba samaksa vīriešiem un sievietēm ir pamattiesības, kas ietvertas Eiropas Savienības līgumā un vairākās Eiropas direktīvās. Visā Eiropā sievietes joprojām pelna mazāk nekā vīrieši un retāk ieņem vadošus amatus. Vairākas Eiropas valstis ir uzsākušas iniciatīvas, lai novērstu šādu atalgojuma nevienlīdzību. Bukletā sniegts pārskats par 20 Eiropas valstīm, un tajā atspoguļotas katras valsts tendences un rādītāji, kā arī tiesiskais regulējums par dzimumu līdztiesību darba samaksas jomā un darba devējam piemērojamās sankcijas, kā arī darbinieka tiesiskās aizsardzības līdzekļi gadījumos, kad tiek pārkāpta vienlīdzīga atalgojuma tiesiskais regulējums.

Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas eksperti Irina Kostina un Ints Skaldis ir Latvijas nodaļas autori publikācijā par vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un sievietēm.

2019

Bērnu un pusaudžu nodarbināšanas vadlīnijas
iTiesības, 31.07.2019.

Sākas beidzamais vasaras mēnesis, un daudzi jaunieši vasarā strādā. Praktiska darbība paralēli mācībām pilnveido bērnus un jauniešus, taču darba devējam ir svarīgi zināt, kādos darbos un kādā kārtībā drīkst nodarbināt nepilngadīgas personas, lai izvairītos ne tikai no iespējamiem nelaimes gadījumiem darba vietā, bet arī administratīvajiem sodiem.

Irina Kostina, ZAB ‘’Ellex Kļaviņš’’ asociētā partnere, sniedz aktuālāko informāciju, ko ir svarīgi pārzināt, nodarbinot bērnus un pusaudžus.

2019

Darbaspēka problēma - ir jāatbrīvojas no mītiem
Delfi, 18.06.2019.

Pēc nepārtrauktas ekonomikas izaugsmes vairāku gadu garumā, par vienu no izaicinošākajām Latvijas tautsaimniecības problēmām ir kļuvusi darbaspēka pieejamība. Ar to saskārušies arī Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (AmCham) biedri – īpašā aptaujā AmCham identificējusi būtiskākās problēmas, kā arī dažus iespējamos risinājumus darbaspēka piesaistē. AmCham biedru aptauja par šiem jautājumiem notika 2019. gada sākumā, ņemot vērā šīs problēmas pieaugošo aktualitāti un to, ka viens no AmCham mērķiem ir stiprināt Latvijas investīciju vidi un veicināt uzņēmējdarbības attīstību.

Ellex Kļaviņš asociētā partnere Irina Kostina sniedz komentāru portālam Delfi par darbaspēka pieejamību Latvijā.

2019

Sākusies atvaļinājumu sezona!
iTiesības, 03.06.2019.

Lasiet Ellex Kļaviņš asociētās partneres Irinas Kostinas rakstu interneta žurnālam iTiesības, kurā tiek aplūkoti jautājumi, kas visbiežāk rada pārpratumus saistībā ar ikgadējā apmaksātā atvaļinājumu piešķiršanu, kā arī apskatītas jaunākās tiesu prakses atziņas.

2019

Vai atvaļinājumā var nosūtīt pret paša gribu?
iFinanses, 23.05.2019.

Irina Kostina, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte, sniedz atbildi uz jautājumu par darbinieka nosūtīšanu atvaļinājumā pret paša gribu.

2019

Vai var atlaist darbinieku, kurš kavē darbu?
iTiesības, 21.05.2019.

Vai darba kavējumi ir pamats, lai darbinieku atlaistu? Kā darba devējam jārīkojas? Kā jāformulē uzteikums?
Lasiet Ellex Kļaviņš darba tiesību prakses grupas vadītājas, zvērinātas advokātes Irinas Kostinas sagatavotās atbildes interneta žurnālā iTiesibas.lv.

2019

Vai drīkst nemaksāt komandējuma dienas naudu?
iFinanses, 07.06.2019.

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte Irina Kostina sniedz atbildi uz jautājumu par to, vai drīkst nemaksāt komandējuma dienas naudu.

2019

Trauksmes celšanas likums – perspektīvs uzņēmumu iekšējās organizācijas sakārtošanas rīks
Delfi, 02.04.2019.

Lasiet Ellex Kļaviņš​ asociētās partneres Irinas Kostinas viedokļrakstu par "Trauksmes celšanas likumu" un darba devēja pienākumiem un atbildību šajā sakarā.

2019

Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā

Valsts darba inspekcija, marts 2019

Projekti / ESF / Plānošanas periods 2014-2020 / Darba strīdu efektīvākas risināšanas iespējas Latvijā.

Ellex Kļaviņš asociētā partnere Irina Kostina piedalījās pētījumā, sniedzot eksperta viedokli.

2019

Darba samaksas izmaksa – joprojām neskaidra
iTiesības, 08.03.2019.

Lai gan varētu šķist, ka darba algas izmaksa ir viens no skaidrākajiem jautājumiem darba tiesisko attiecību kontekstā, tomēr pavisam nesen pieņemtais Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Senāta Civillietu departamenta spriedums aktualizējis jau iepriekš izskanējušo diskusiju par darba samaksas izmaksas veidiem.

Ellex Kļaviņš asociētās partneres Irinas Kostinas rakstā aplūkotas gan konkrētā sprieduma atziņas, gan Darba likuma (DL) regulējums, kas attiecībā pret naudas aprites sistēmu mūsdienās diemžēl ir novecojis.

2019

Kādas ir izmaiņas personālvadības juridiskajos jautājumos?
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 04.02.2019.

Papildināta apakšnodaļa "Kādas ir izmaiņas personālvadības juridiskajos jautājumos?"

Personāla vadības rokasgrāmata ir Dienas Bizness izdevums, kas sniedz visaptverošu un aktuālu informāciju par cilvēkresursu vadības jautājumiem. Rokasgrāmatas autori ir arī Ellex Kļaviņš darba tiesību eksperti Daiga Zivtiņa, Irina Kostina un Andris Lazdiņš.

2019

Darbinieks strādā nepilnu darbalaiku – kā noteikt algu un skaitīt virsstundas?
iFinanses, 30.01.2019.

Vai šāds formulējums darba līgumā – "darbiniekam tiek noteiks nepilns summētais darbalaiks" – atbilst Darba likumam (DL), ja nav noteikts ne dienas, ne nedēļas darba laiks un pārskata periods? Vai, nosakot darbiniekam nepilnu summēto darba laiku, darba alga jānosaka kā stundas tarifa likme vai var arī kā mēneša alga? Kā noteikt virsstundas, ja darbiniekam tiek noteiks nepilns summētais darba laiks – 20 stundas mēnesī un trīs mēnešu pārskata periods?

Situāciju skaidro Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte Irina Kostina.

2019

Eiropas darba tiesību aktualitātes
Shepherd and Wedderburn, janvāris 2019

Advokātu birojam Shepherd and Wedderburn, sadarbojoties ar 32 Eiropas vadošo advokātu biroju ekspertiem, tapis izdevums, kas apkopo Eiropas valstu aktualitātes darba tiesību jomā.

Rokasgrāmatas 2019. gada izdevuma mērķis ir informēt uzņēmumus un organizācijas par izmaiņām tiesību normu regulējumā dažādās Eiropas valstīs.

Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Kostina ir autore rokasgrāmatas nodaļai par Latviju.

2019

World Bank Group projekts “Doing Business 2019: Training for Reform”
World Bank Group, janvāris 2019

Ellex Kļaviņš eksperti jau vairākus gadus sniedz savu ieguldījumu ekskluzīvā World Bank izdevuma “Doing Business” tapšanā.

Šī gada “Doing Business 2019: Training for Reform” ir jau sešpadsmitais izdevums, kurā mūsu eksperti piedalījās globālajā izpētes projektā un sniedza skaidrojumu par Latvijas ekonomikas dažādu jomu juridiskajiem aspektiem. Ellex Kļaviņš eksperti Daiga Zivtiņa, Irina Kostina, Anete Dimitrovska, Andris Lazdiņš un Valters Diure deva savu ieguldījumu Latvijai veltītās nodaļas izpētē un analīzē.

“Doing Business” ir viena no visvairāk citētajām World Bank Project publikācijām, kurā tiek apskatīti biznesa kvantitatīvie rādītāji 11 jomās 190 jurisdikcijās. Izdevums saņēmis pozitīvas atsauksmes no investoriem un valdībām visā pasaulē, kas izmanto izdevumā publicētos pārskatus.

2018

Izkrāso Latvijas veiksmes ceļu
Dienas Bizness, 21.12.2018.

Asociētā partnere Irina Kostina sniedz komentāru izdevuma Dienas Bizness sadaļā "Svētki".

2018

Kas jāzina par brīvprātīgo darbu
iTiesības, 17.12.2018.

Tā kā tuvojas Ziemassvētku laiks, atkal kļūs aktuāls jautājums, kad iespējams piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus jeb brīvprātīgos, jo nereti tieši Ziemassvētkos tiek īstenoti dažādi sociālie un labdarības projekti.

Asociētā partnere Irina Kostina sniedz informāciju par nozīmīgiem aspektiem, kas jāzina par brīvprātīgo darbu.

2018

Irina Kostina: Pabalsts bijušajiem deputātiem – vai pamatots?
Delfi, 03.12.2018.

Dienās, kad tapis šis raksts, pret tā saucamajiem mandātu zaudējušo Saeimas deputātu pabalstiem platformā "Manabalss.lv" ir parakstījušies vairāk nekā 14 tūkstoši cilvēku. Šī ir kļuvusi par vienu no pēdējā laika visvairāk apspriestajām tautas rosinātajām iniciatīvām, kas polarizējusi cilvēkus divās viedokļu grupās – vieniem šķiet, ka, strādājot Saeimā, deputātam ir liegta iespēja sevi profesionāli pilnveidot, tāpēc, ja darbs parlamentā jāpārtrauc, pabalsts viņam pienākas. Otri ir pārliecināti – šī ir neadekvāti dāsna, nepamatota "pateicība", tāpēc no attiecīgā likuma būtu svītrojama.

Asociētā partnere Irina Kostina sniedz komentāru par pabalstu piešķiršanu bijušajiem deputātiem.

2018

Darba likums – nepieciešamu pārmaiņu priekšā II
Dienas Bizness, 28.11.2018.

Rakstu divās sērijās sagatavojuši Ellex Kļaviņš zvērināti advokāti un FICIL* Darbaspēka darba grupas līdzvadītāji Irina Kostina un Andris Lazdiņš.
*Foreign Investors Council in Latvia - Ārvalstu investoru padome Latvijā

2018

Darba likums – nepieciešamu pārmaiņu priekšā I
Dienas Bizness, 27.11.2018.

Rakstu divās sērijās sagatavojuši Ellex Kļaviņš zvērināti advokāti un FICIL* Darbaspēka darba grupas līdzvadītāji Irina Kostina un Andris Lazdiņš.
*Foreign Investors Council in Latvia - Ārvalstu investoru padome Latvijā

2018

Darba likuma grozījumi ar iespējamu Satversmes tiesas risku
Dienas Bizness, 05.11.2018.

Ellex Kļaviņš asociētā partnere un FICIL darba tiesību grupas līdzvadītāja Irina Kostina sniedz komentāru par to vai pašreizējie grozījumi Darba likumā, kas paredz, ka nozarēs, kurās noslēgta ģenerālvienošanās, varēs vienoties par virsstundu apmaksu 50% apmērā no darba algas, ir atbilstoši Satversmei.

2018

Vai valdes loceklim jāaprēķina vidējā izpeļņa?
iTiesības, 01.11.2018.

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte Irina Kostina atbild uz lasītāju jautājumu par to, vai valdes loceklim būtu jāaprēķina vidējā izpeļņa, ja ar valdes locekli noslēgts pilnvarojuma līgums un tiek piešķirtas 20 apmaksātas brīvas dienas.

2018

Slimošanas radītie zaudējumi pieaug
Dienas Bizness, 26.10.2018.

Ellex Kļaviņš zvērināti advokāti un FICIL Darbaspēka jautājumu darba grupas vadītāji Irina Kostina un Andris Lazdiņš komentē darbnespējas lapu izsniegšanas pamatotību un kontroli.

2018

Darba likuma grozījumi virsstundu apmaksai – kompromiss kompromisa vārdā
Dienas Bizness, 16.10.2018.

Ellex Kļaviņš asociētā partnere un Darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Kostina pauž viedokli par plānotajiem grozījumiem Darba likumā virsstundu darba apmaksā.

2018

Vai studentiem jāizmaksā kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu?
iFinanses, 26.09.2018.

Ja vasarā uzņēmumā strādāja studenti, vai septembrī, beidzot darba attiecības sakarā ar studiju atsākšanos, viņiem jāizmaksā kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu?
Atbildi sniedz zvērināta advokāte Irina Kostina.

2018

Vai vasarā nodarbinātajiem jāmaksā kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu?
iTiesības, 23.08.2018.

Zvērināta advokāte Irina Kostina sniedz atbildi uz iTiesības lasītāja jautājumu par to, vai vasarā nodarbinātajiem jāmaksā kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu.

2018

Kā nosūtīt komandējumā ārvalstī strādājošu darbinieku?
iTiesības, 19.07.2018.

Zvērināta advokāte Irina Kostina sniedz atbildi uz jautājumu par ārvalstī strādājoša darbinieka nosūtīšanu komandējumā.

2018

Virsstundu apmaksā radīts izņēmums vienai nozarei
Dienas Bizness, 04.07.2018.

ZAB “Ellex Kļaviņš” Darba tiesību prakses grupas vadītāja un zvērināta advokāte Irina Kostina sniedz komentāru laikrakstam “Dienas Bizness” par Saeimā 1. lasījumā pieņemtajiem grozījumiem Darba likumā, kas paredz iespēju samazināt virsstundu apmaksu, ja nozarē ir noslēgta ģenerālvienošanās. Šie grozījumi faktiski ir būvniecības nozares lobija rezultāts, kuru lietderīgums ir apšaubāms, jo attieksies uz šauru darba devēju loku un neveicinās Latvijas konkurētspēju citu Baltijas valstu vidū attiecībā uz darbaspēja izmaksām.

2018

Eiropas izmeklēšanas vadlīnijas
Hogan Lovells International LLP, jūnijs 2018

Eiropas izmeklēšanas vadlīniju 2018. gadam pirmais izdevums ir domāts kā ātru uzziņu krājums saistībā ar visneatliekamākajiem jautājumiem par Eiropas valstīs veikto iekšējo izmeklēšanu.

Ellex Kļaviņš eksperti Irina Kostina un Edvijs Zandars ir vadlīniju Latvijai veltītās nodaļas līdzautori.

2018

Atgriešanos veicina pretimnākšana
Dienas Bizness, 16.05.2018.

ZAB “Ellex Kļaviņš" Darba tiesību prakses grupas vadītāja zvērināta advokāte Irina Kostina sniedz komentāru laikrakstam “Dienas Bizness” par to, kā veicināt jauno māmiņu sekmīgu atgriešanos darba tirgū.

2018

Pilnvarojuma līguma slēgšana ar valdes locekli
iTiesības, 23.04.2018.

Pilnvarojuma līgums ir viens no biežāk izmantotajiem līgumu veidiem tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem. ZAB “Ellex Kļaviņš” zvērināta advokāte Irina Kostina iTiesības lasītājiem skaidro nianses, kas jāņem vērā, slēdzot pilnvarojuma līgumu ar valdes locekli.

2018

Darba samaksa un tās organizācijas kārtība: izpratne par niansēm un formulējumiem, kas var maldināt
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 27.03.2018.

Darba samaksas organizācija sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem jautājumiem ikvienam darba devējam. Darba samaksas organizācija ietver daudz un dažādus aspektus, tai skaitā darba algu, piemaksas un prēmijas, kādā tiek aprēķināti darba samaksas elementi un nodrošināta izpratne par to izmaksas priekšnoteikumiem.

2018

Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata
Personāla vadības rokasgrāmata ir "Dienas Bizness" izdevums, kas sniedz visaptverošu un aktuālu informāciju par cilvēkresursu vadības jautājumiem. Rokasgrāmatas nodaļu autori ir arī ZAB “Ellex Kļaviņš” darba tiesību eksperti Andris Lazdiņš, Daiga Zivtiņa un Irina Kostina:
- Darba samaksa un tās organizācijas kārtība: izpratne par niansēm un formulējumiem, kas var maldināt
- Juridiskās nianses darbinieku prēmēšanā
- Līgumu līkloči tiesiskajās attiecībās ar valdes locekli
- Personālvadības juridiskie aspekti.

2018

Kad uzteikums nav spēkā?
iTiesības, 28.02.2018.

Raksta autore - ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte Irina Kostina.

2018

Juridiskās nianses darbinieku prēmēšanā
Dienas Biznesa Personāla vadības rokasgrāmata, 15.02.2018.

Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Kostina skaidro juridiskās nianses darbinieku prēmēšanā laikrakstā "Dienas Bizness".

2018

Eiropas darba tiesību aktualitātes
Advokātu birojam Shepherd and Wedderburn, sadarbojoties ar 31 Eiropas vadošo advokātu biroju ekspertiem, tapusi rokasgrāmata, kas apkopo Eiropas valstu aktualitātes darba tiesību jomā.

Rokasgrāmatas 2018. gada izdevums radīts ar mērķi palīdzēt uzņēmējiem Eiropā, sniedzot tiem jaunāko informāciju darba tiesību jomā, ieskaitot gatavošanos Vispārīgās personu datu aizsardzības regulas ieviešanai 2018. gada maijā.

Ellex Kļaviņš Darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Kostina ir autore rokasgrāmatas nodaļai par Latviju, kurā pieejama informācija par jaunākajiem un būtiskākajiem grozījumiem Darba likumā Latvijā.

2018

Nelabvēlīgu seku radīšanas aizlieguma pārkāpums, izbeidzot darba tiesiskās attiecības
iFinanses, 12.01.2018.

Irina Kostina, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte, sniedz informāciju par nelabvēlīgu seku radīšanas aizlieguma pārkāpumu, izbeidzot darba tiesiskās attiecības.

2017

Atpūtas laiks summētā darba laika gadījumā
iFinanses, 24.10.2017.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, sniedz atbildi uz jautājumu par atpūtas laiku summēta darba laika gadījumā.

2017

Vai trauksmes cēlējiem vajag jaunu likumu?
iFinanses, 01.10.2017.

ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte Irina Kostina sniedz viedokli par Trauksmes cēlēju aizsardzības likuma projektu laikrakstā iFinanses.

2017

Izmaiņas Darba likumā - pie diskusijas būs jāatgriežas
Dienas Bizness, 11.09.2017.

ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte Irina Kostina sniedz informāciju par jaunākajiem grozījumiem Darba likumā.

2017

Darba līguma un uzņēmuma līguma atšķirības - tiesu prakses aktualitātes
iFinanses, jūlijs 2017

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte Irina Kostina sniedz informāciju par atšķirībām starp darba līgumu un uzņēmuma līgumu, kā arī ar to saistītajām tiesu prakses aktualitātēm.

2017

Vai darbiniekam drīkst izmaksāt dienas naudu 50% apmērā?
iFinanses, 26.04.2017.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte un Darba tiesību prakses grupas vadītāja, sniedz atbildi uz jautājumu par dienas naudas izmaksāšanu darbiniekam.

2017

Darba likumā būs izmaiņas
iFinanses, 05.04.2017.

Šī gada 23. februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Darba likuma (DL) grozījumu likumprojekts. Tas vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā. Tomēr jau šobrīd ir vērts ielūkoties plānotajos grozījumos, lai darba devēji varētu laikus reaģēt uz izmaiņām.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, sniedz informāciju par aktuālākajiem grozījumiem Darba likumā.

2017

Līdzsvara meklējumi darba tiesībās
Dienas Bizness, 31.03.2017.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, sniedz informāciju saistībā ar aktuālajiem grozījumiem Darba Likumā.

2017

Mediācijas izmantošana komercstrīdu risināšanā
iFinanses, 09.03.2017.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, sniedz informāciju par mediācijas izmantošanu komercstrīdu risināšanā.

2017

Kā norīkot komandējumā, ja nav zināms tā beigu datums?
iFinanses, 07.03.2017.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, sniedz atbildi uz jautājumu par darbinieku norīkošanu komandējumā.

2017

Kas jāzina par darbu "gaidīšanas režīmā" un darbu no mājām?
Dienas Bizness, 28.02.2017.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, sniedz informāciju par aktuāliem darba tiesību jautājumiem.

2017

Viens valdes loceklis, divi līgumi?
iFinanses, 25.01.2017.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš", zvērināta advokāte, sniedz atbildi uz jautājumu interneta žurnālā iFinanses par līguma slēgšanu ar valdes locekli.

2017

Atlīdzība par morālo kaitējumu darba tiesiskajās attiecībās
iTiesības, 01.02.2017.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš", zvērināta advokāte, sniedz informāciju par morālā kaitējuma atlīdzināšanu darba tiesiskajās attiecībās.

2016

Kādos gadījumos ir noteikti slēdzams darba līgums
Bilances juridiskie padomi, oktobris 2016

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte Irina Kostina sniedz informāciju par darba līgumu slēgšanas tēmu, kas vienmēr ir aktuāla gan darbiniekiem, gan darba devējiem.

2016

Jaunākā tiesu prakse - darbinieku skaita samazināšana
iFinanses, 09.09.2016.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, sniedz ieskatu nozīmīgos un aktuālos jautājumos par darbinieku skaita samazināšanu.

2016

Valdes locekļu atbildība par sabiedrības nodokļu un nodevu parādiem
Bilances juridiskie padomi, septembris 2016

Irina Kostina un Andris Lazdiņš, Ellex Kļaviņš zvērināti advokāti, sniedz ieskatu jautājumos par valdes locekļu atbildību saistībā ar sabiedrības nodokļu un nodevu parādiem.

2016

Darbinieku kontrolē jāievēro samērīgums
iFinanses, 17.08.2016.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) 12.01.2016. spriedums lietā "Barbulesku pret Rumāniju" ir raisījis virkni diskusiju. Šajā lietā ECT vērtēja darbinieka privātās dzīves neaizskaramības un darba devēja tiesību pārbaudīt, vai darbinieks ievēro iekšējo darba kārtību un neizmanto darba devēja resursus, tai skaitā datoru, internetu u.tml., personīgām vajadzībām robežas. Saskaņā ar šo spriedumu noteiktos gadījumos ir pieļaujams, ka darba devējs pārbauda, vai darbinieks uzņēmuma IT sistēmu izmanto tikai darba pienākumu izpildei. Tomēr šī sprieduma atziņas ir vērts analizēt vērīgāk, jo darba devēja tiesības nav tik absolūtas, kā varētu šķist.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, sniedz informāciju rakstā par darba resursu izmantošanu personīgajām vajadzībām.

2016

Vai jaunākie grozījumi Darba likumā atrisina neskaidros jautājumus par darbinieku nosūtīšanu?
Bilances juridskie padomi, jūlijs 2016

Irina Kostina, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte un darba tiesību prakses grupas vadītāja sniedz informāciju par to vai jaunākie grozījumi Darba likumā atrisina neskaidros jautājumus par darbinieku nosūtīšanu.

2016

Maldīšanās trijās priedēs
Dienas Bizness, 12.05.2016.

Irina Kostina, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte un darba tiesību prakses grupas vadītāja sniedz komentārus laikrakstā "Dienas Bizness" par darba braucienu un komandējumu tēmu.

2016

Starp tiesībām zināt un goda aizskaršanu
Diena, 12.05.2016.

Irina Kostina, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte un darba tiesību prakses grupas vadītāja laikrakstā "Diena" sniedz komentārus par tiesvedību, kas saistīta ar goda un cieņas aizskaršanu.

2016

Kā rīkoties, ja konstatēts aizdomīgs darījums?
iFinanses, 01.03.2016.

Irina Kostina, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte un Darba tiesību prakses grupas vadītāja interneta žurnālā iFinanses.lv sniedz atbildi uz jautājumu par to kā rīkoties, ja konstatēts aizdomīgs darījums.

2016

Vai bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā drīkst parakstīt dokumentus?
iFinanses, 03.02.2016.

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte un darba tiesību prakses grupas vadītāja Irina Kostina interneta žurnālā iFinanses.lv sniedz atbildi uz jautājumu par to, vai, dodoties bērnu kopšanas atvaļinājumā, var turpināt piedalīties sapulcēs un parakstīt dokumentus.

2015

Vidējā izpeļņa ilgstošas slimošanas gadījumā?
iFinanses, 09.11.2015.

Interneta žurnālā iFinanses.lv Irina Kostina, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte, sniedz atbildi uz jautājumu par situāciju, kurā darbiniekam tiek aprēķināta vidējā izpeļņa ilgstošas slimības gadījumā.

2015

Arodbiedrību un darba devēju savstarpējās attiecības
iTiesības, 20.11.2015.

Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte Irina Kostina šajā numurā sniedz skaidrojumu par Arodbiedrību un darba devēju savstarpējām attiecībām. Tēma ir aktuāla, jo ne vienmēr darba devējiem ir skaidrs, kādas ir arodbiedrību tiesības un pienākumi, kā veidot attiecības ar tām. Tāpat ir virkne neskaidru jautājumu saistībā ar arodbiedrību darbību, darbinieku kā arodbiedrību biedru tiesībām. Tāpēc tika sagatavots raksts, lai apkopotu šos jautājumus un mēģinātu rast risinājumus.

2015

Cesijas jēdziens, tās sekas un ierobežojumi

Žurnāla "Bilances Juridiskie Padomi" novembra numurā Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte Irina Kostina sniedz informāciju par cesijas jēdzienu, tās sekām un ierobežojumiem.

2015

Darbaspēka pārstrukturēšana Eiropā
Darbaspēka pārstrukturēšana Eiropā ir "Bloomsbury Professional" izdevums, kurā atrodama informācija par praktiskajām Darba likuma vadlīnijām, kā arī cilvēkresursu pārstrukturizēšanas aspektiem, kas ir nozīmīgi 30 Eiropas jurisdikcijās. Šis izdevums ir īpaši būtisks tiem, kuru darbā aktuāls ir Darba likums, kā arī cilvēkresursu speciālistiem, kas strādā vai sniedz padomu uzņēmumiem, kuru biroji atrodas dažādās Eiropas Savienības valstīs. Grāmatā ietvertas arī nodaļas par atsevišķām Eiropas Savienības valstīm, praktiskie salīdzinājumi un vietējās likumdošanas un tiesu prakses statusi.
Ellex Kļaviņš partnere Daiga Zivtiņa un zvērināta advokāte Irina Kostina ir autores izdevuma "Darbaspēka pārstrukturēšana Eiropā 2015" 17. nodaļai, kurā apskatīti Darbaspēka pārstrukturēšanas procesi Latvijā, kā arī dažādi citi svarīgi jautājumi, kas saistīti ar konkrēto tēmu.

2015

Vai pēc komandējuma jāpiešķir atpūtas diena?
iFinanses, 17.07.2015.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte, interneta žurnālā iFinanses.lv sniedz atbildi uz jautājumu par atpūtas dienas piešķiršanu pēc komandējuma.

2015

Atsevišķas aktualitātes saistībā ar virsstundu darbu

iFinanses, 01.05.2015.

Irina Kostina, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte interneta žurnālā iFinanses.lv sniedz informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar virsstundu darbu.

2015

Latvijas lieta - iedrošinājums pētnieciskajai žurnālistikai

Media Legal Defence Initiative, 09.04.2015.

2015

World Bank Group projekts “Doing Business”

Ellex Kļaviņš eksperti regulāri sniedz savu ieguldījumu ekskluzīvā World Bank izdevuma “Doing Business” tapšanā. Mūsu eksperti šajā izdevumā sniedza skaidrojumu par juridiskajiem aspektiem saistībā ar līgumu izpildes jautājumiem Latvijā.

2015

Mazie par augstāku nodokli nepriecājas

Dienas Bizness, 05.01.2015.

Irina Kostina, Ellex Kļaviņš zvērināta advokāte un Darba tiesību prakses grupas vadītāja, laikrakstā "Dienas Bizness" sniedz informāciju par palielināto mikrouzņēmumu nodokļu likmi un ar to saistītajiem aspektiem.

2014

Risku izvērtē rūpīgāk

Dienas Bizness TOP 500, decembris 2014

2014

Šķīrējtiesu likums un ar to ieviestie jauninājumi

Bilances Juridiskie Padomi, oktobris 2014

2014

Ko darīt, ja darbinieks kļūst par asinsdonoru?

iFinanses, septembris 2014

2014

Darba braucienu izdevumu kompensācija

iFinanses, 23.07.2014.

Nereti praksē rodas jautājumi par darbinieku izbraukumiem, pildot darba pienākumus. Ne vienmēr ir skaidrs, kādos gadījumos ar darba pienākumu veikšanu saistīts brauciens uzskatāms par komandējumu un kādos - par darba braucienu, un kā tiek kompensēti ar to saistītie izdevumi.

Irina Kostina, ZAB "Ellex Kļaviņš" zvērināta advokāte interneta žurnālā iFinanses.lv sniedz informāciju par darba braucienu izdevumiem un to kompensēšanu.

2014

Darba devēja pierādīšanas pienākums darba tiesisko attiecību strīdos

iFinanses, februāris 2014

Šo tīmekļa vietni aizsargā reCAPTCHA un Google privātuma pamatnostādnes, un tai tiek piemēroti pakalpojumu sniegšanas noteikumi.